PRO HEVOSEN TERVEYSNEUVOJA

- Syventävät ammattimaiset tiedot tarjoava koulutus
ALKAMISAJANKOHTA:
LOPPUVUOSI 2020 - SEURAA PÄIVITYKSIÄ

HAKEMINEN: HAKU AVAUTUU SYKSYLLÄ 2020 - SEURAA PÄIVITYKSIÄ


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA: TURUN SEUTUKoulutuskuvaus:


PRO Hevosen terveysneuvoja-koulutus toimii laajana peruskoulutuksena ja tietopohjana tuleville hevosten
terveysalan ammattilaisille ja moniosaajille, mutta soveltuu monialaisena lisäkoulutuksena kaikille niille, jotka
työskentelevät ammatikseen hevosten hoidon ja hyvinvoinnin parissa ja joilla on jo ennestään pohjakokemusta
hevosten perushoidosta ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Soveltuu laajentavina opintoina hevosalan toimijoille, kuten tallinpitäjät, hevosenhoitajat, hevoskasvattajat,
hevoshierojat, valmentajat jne.

Koulutuksen myötä opiskelija saa valmiudet toimia täysipäiväisesti hevoslalan konsulttina monilla eri sektoreilla
palvellen ihan tavallista hevosenomistajaa, tallinpitäjää, kilpailevan hevosen omistajaa, fyysisesti, tai psyykkisesti
oireilevan hevosen omistajaa, hevosen ostoa harkitsevaa, hevoskasvattajaa jne.

Hevosen terveysneuvojakoulutuksen sisältö on poikkeuksellisen laaja käsittäen kattavasti aihealueita hevosen
anatomiasta ja fysiologiasta, sekä tähän alueeseen liitännäisistä toiminnallisista ongelmista.

Koulutus sisältää laajaa tietoa eri sektoreilta hevosalaa säätelevistä laeista ja määräyksistä niin hevosen omistajan,
hevosen pito-olosuhteiden, hevosia hoitavien ammattilaisten, kuin kilpailujenkin osalta.
Koulutuksessa käsitellään hevosen turvallisen ja toimivan elinympäristön edellytyksiä, sekä ongelmien ennaltaehkäisyä.
Lisäksi käydään läpi ruokinnan merkitystä hevosen eri ikäkausina terveyden tukemiseksi ja ongelmien välttämiseksi.
Yhtenä aihealueena on hevosen lisääntymiseen liittyviä tärkeitä perusteita ja kasvatustoiminnan kompastuskohtia.

Yhtenä osana tutustutaan useiden toimiviksi havaittujen hoitomuotojen käyttöön hevosen terveyden, suorituskyvyn
ja joidenkin sairauksien tukihoidossa (yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin kanssa).
Koulutuksessa ei opiskella laajamittaisesti hoitomuotojen hoitotekniikoita, mutta osa-alueittain opiskelija saa
kuitenkin myös käytännössä hyödynnettävää soveltuvaa tietoa ja ohjausta joidenkin hoitotapojen toteutuksesta
omilla asiakkailla.


Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen perusosa tarjoaa opiskelijalle laajan, ammattimaisen tason tiedon hevosen anatomiasta ja fysiologiasta
alkaen solu- ja kudostasolta, laajentuen eri elinjärjestelmien toiminnallisuuden ja niiden välisen keskinäisen yhteistyön
ymmärtämiseen.

Tarjoaa tarpeellista ja laajempaa tietoa hevosen elimistön rakenteesta ja tominnasta esim. hevoshierojille, tai
muille hevosille terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoaville toimijoille, joiden tulee olla tietoinen elimistön normaalista
toiminnasta, toiminnalliseen häiriöön viittaavista merkeistä, sekä lainsäädännöstä, joka koskee hevosten hoito- ja
terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoavia yrittäjiä.

Antaa ammattimaiset valmiudet toimia laaja-alaisena asiantuntijana ja konsulttina hevosen perusterveydenhoitoon
ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa ja myös ratkaisukeskeisenä ammattilaisena monimuotoisissa ongelmatilanteissa.Opintojen muoto ja tarkempi suoritusaika:

PRO Hevosen terveysneuvoja- koulutusta järjestää ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto,
eikä sen opintosisältöä vastaavanlaisessa kokonaisuudessa, tai tässä laajuudessa ole saatavilla muualta.


Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy;


- Ensisijaisesti itsenäistä etäopiskelua ja ohjeistettuja etätehtäviä jokaisen etämoduulin aiheeseen liittyen
- Intensiivistä kontaktiopetusta neljällä (4) lähiopetusjaksolla määrävälein vuoden aikana
- Opittujen asioiden pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ja raportointia opintojen aikana

Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonaistuntimäärä on n. 1600 ot (lähi- ja etäopiskelua),
eli yht. n. 40 ov.

Opinnot eivät edellytä täysiaikaista opiskelua, eikä niihin ei ole mahdollista saada esim. opintotukea.
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perusopintoja
(hevosen laaja anatomia ja fysiologia) koulutukseen haun yhteydessä. Poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot, joiden
suorittamisesta tulee esittää todistus.

Kaikki etäopintomoduulit harjoitustehtävineen, sekä lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun
mennessä normaalin, yhteisen opiskeluajan puitteissa.


Pakottavasta poissaolosta lähiopetusjaksolta tulee menetetyt opinnot korvata erikseen.
Koituvista lisäkustannuksista vastaa tällöin opiskelija itse.

Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan myöhemmin opintojen jatkomahdollisuutta sellaisessa tapauksessa, että
opintojen keskeytyminen johtuu oppilaasta henkilökohtaisesti johtuvista syistä.

Laadukas anatomian oppikirja, sekä erittäin laaja teoriaa käsittelevä muu kirjallinen materiaali, valtaosin sähköisessä
muodossa sisältyy koulutuksen hintaan.


Opiskelija saa kaikki opinnot hyväksytysti suoritettuaan valmistumisdiplomin, sisältäen tiivistelmän koulutussisällöstä,
sekä oikeuden käyttää nimikettä PRO Hevosen terveysneuvoja.


Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto. Koulutusta järjestää
ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opistoOpintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on hakuajan
päätyttyä ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.
Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun käynnissä olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.Hakemusvaatimukset:


Hakijan tulee olla iältään 20 vuotta täyttänyt. Työ käytännössä vaatii hyvää fyysistä terveyttä ja kehon normaalia
liikkuvuutta.
Hakijalla tulee olla pohjakokemusta hevosten käsittelystä perusasioiden osalta, kuten päivittäiset hoitotoimet.
Kerro tiivistetysti kokemustaustastasi hevosten kanssa toimimisesta hakulomakkeen kohdassa "Lisätiedot".

KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:


HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (HLANF)

Anatomian ja fysiologian perusteet

HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tuntoaisti + refleksit
HLANF 19 - Kipujärjestelmä + kivun muodot
HLANF 20 - Hampaisto ja purennat
HLANF 21 – Ruoansulatuselimistö - anatomia ja fysiologia
HLANF 22 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 23 – Hevosen jalkarakenne
HLANF 24 - Liikkeet + biomekaniikkaa
HLANF 25 – Hevosen rakenne ja asentoisuus + rakennevirheetAMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS (HEVTN)

HEVTN – Moduuli 1 - Lainsäädäntö, ilmoitusvelvollisuus

 • Eläinsuojelulaki, määräykset ja asetukset hevosenpidossa (kuntaan/ lääniin tehtävät ilmoitukset,
  pelastussuunnitelma, terveyden seurantaohjelma ym.)
 • Hevosen lääkekirjanpito
 • Ilmoitusvelvollisuus tartuntatautien osalta
 • Hevosen terveyspalvelutoimijaa koskeva lainsäädäntö
 • Hevosen lääkintää koskevat määräykset ja rajoitukset, lääkkeiden varoajat, doping
 • Hevosen lopettamiseen, ruhon hävittämiseen liittyvät määräykset ja säädökset
HEVTN – Moduuli 2 – Ennaltaehkäisevä terveydenhoito
 • Tarttuvat taudit - riskiryhmät, tautitilanne, rokotukset, ennaltaehkäisevät toimet
 • Hevosten maahantuonti ja siihen liittyvät riskit
 • Sisä- ja ulkoloiset - loishäätö, muut tukitoimet
 • Tarhaaminen - huomioitavat asiat
 • Hiekan syönti – syyt, ratkaisut
 • Hammasterveys - hampaiden tarkkailu, hammasongelmat, hampaiden hoito
 • Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy eri ikäkausina
 • Eristäminen (realistiset keinot ja menetelmät) sairaustapauksissa
 • Kavioterveys – soveltuva kengitys, jalka-asento ja kavio-ongelmat

HEVTN – Moduuli 3 – Sairaudet ja terveysongelma

 • Kivun tunnistaminen ja kivun hoito
 • Liikuntaelinsairaudet
 • Ruoansulatuksen ongelmat
 • Hengitysteiden ongelmat
 • Endokrinologiset vaivat
 • Vanhuusiän ongelmat
 • Hätätilanteet – kriisitilanteisiin varautuminen
 • Ensiapu
HEVTN – Moduuli 4 - Hevosen käyttäytyminen
 • Luonteen kehittyminen, rodulliset erot
 • Oppimisen prosessi
 • Hevosen kouluttaminen
 • Operantti ehdollistuminen
 • Ongelmalliset, tai vaaralliset tilanteet arjessa – syyt, ratkaisumallit
 • Häiriökäyttäytyminen - syyt, ratkaisumallit
 • Stereotypiat - taustat, ratkaisumallit
HEVTN – Moduuli 5 – Harrastustoiminta ja kilpaileminen
 • Harrastelajit - edellytykset hevoselle, tavoitteet
 • Varusteet - oikeanlaisten varusteiden valinta, varusteiden sopivuuden tarkistaminen,
  epäsopivista varusteista seuraavat ongelmat käytännössä
 • Hevosen harjoittaminen - oikea ikä, harjoitusmenetelmät, verinäytteiden tulosten hyödyntäminen
 • Miksi hevonen ei toimi, tai sen suoritukset ovat huonoja?
 • Ratsastajan vaikutus hevosen suorituksissa – kohti toimivaa yhteistyötä
 • Kilpauran elinkaari

HEVTN – Moduuli 6 – Hevosen ruokinta

 • Ravinnonkäytön perusteet terveellä hevosella
 • Perusrehut - soveltuvuus ja todellinen tarve eri roduissa ja kulutusryhmissä
 • Rehujen laadullinen vaihtelu
 • Ongelmat väärinmitoitetussa ruokinnassa
 • Ravintotekijöiden puutoksesta aiheutuvat ongelmat
 • Väärinmitoiteusta ruokinnasta aiheutuvat ongelmat
 • Muut ravintoperäiset haitat terveydelle
 • Ravintolisien (lisärehujen) täsmäkäyttö kilpa-ja harrastehevosilla, toipilailla, tiineillä,
  kasvuikäisillävarsoilla ja iäkkäillä hevosilla.
HEVTN – Moduuli 7 – Lisääntyminen ja kasvatustoiminta
 • Tamman normaali hormonitoiminta ja kiimakäyttäytyminen
 • Hormonaaliongelmat
 • Tamman sukukypsyys
 • Siitosmateriaalin arviointi
 • Varsotukseen valmistaminen
 • Oriin hormonitoiminnan kehittyminen ja sukukypsyys
 • Siemennys/ astutus - menetelmät, riskit, ajankohta
 • Tiineysajan ruokinta, hoito- ja muut erityistoimet
 • Synnytys
 • Pikkuvarsan hoito, vieroittaminen
 • Varsan kasvattaminen ja myynti, kasvatustyön haasteet

HEVTN – Moduuli 8 – Hoitomuodot terveyden tukena

 • Fytoterapia (yrttilääkintä) - menetelmät, vasta-aiheet, hoidon tavoite ja oikea kesto
 • Akupunktion käyttömahdollisuudet hevosen hoidossa
 • Hieronnan ja faskiamanipulaation hyödyntäminen hyvinvoinnin tukena
 • Kinesioteippaus tukihoitona
 • Tellington TTouch hevosen rauhoittamiseen ja akuuttien kipuoireiden lievittämiseen
 • Hirudoterapian käyttömahdollisuudet
 • Vesijuoksumattoharjoittelu
 • Vasta-aiheet ja turvallisuusrajoitukset erilaisten hoitomuotojen käytölle,
  huomioon otettavat riskit erityistilanteissa

Opetus lähiopetusjaksoilla:

Käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen, keskusteleva opetus.

Lähiopetusjaksoilla (4 kpl) käydään läpi pohjaavan teoriamateriaalin perusteella tapahtuvaa ja sitä tarkentavaa,
keskustelevaa luennointia, sekä käytännön harjoittelua ja tutkimista sisältäviä ryhmissä tehtäviä harjoituksia.

Lähiopetuksessa toteutettavat luennot täydentävät syventävästi HEVTN-teoriaopintoja.
Niiden yhteydessä käsitellään monia tavallisia, sekä juuri nyt ajankohtaisia aihealueita hevosten monimuotoisen
hyvinvoinnin huomioimisessa.

Lähiopetus toteutetaan aidossa talliympäristössä erityyppisten hevosten ominaisuuksiin samalla tutustuen.
Teorialuennot tapahtuvat pääosin luennointitiloissa, mutta osin myös talli-, kenttä-, tai maneesiolosuhteissa.


Luennoitsijoita lähiopetusjaksoilla:


- Päivitys käynnissäKoulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 2950 euroa, josta tulee suorittaa heti koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen
ensimmäinen suoritus 350 euroa (14 päivän kuluessa).
HUOM! Koulutusmaksulyhennyksen suorittamatta jättäminen ei ole koulutukseen osallistumisen peruutus!

Loppuosan koulutusmaksusta (2600 euroa) voi kertasuorituksen lisäksi suorittaa myös kuukausierissä erillisten
ehtojen ja ohjeiden mukaan, joista tiedotetaan tarkemmin koulutukseen hyväksytyille koulutuksen aloitustiedotteessa.

Koulutuspaikoilla on mahdollisuus osallistua ruokailuihin.
Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla. Näistä tarkemmat lisätiedot koulutuskiintiöön
hyväksytyille.


Oppilaskiintiöön hyväksymisestä tiedottaminen:


Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja oppilaskiintiöön hyväksymisestä/ hylkäämisestä ilmoitetaan kaikille
hakijoille henkilökohtaisesti hakijan koulutushakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Koulutukseen on rajattu oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki toimitetut hakemukset ovat sitovia.

HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa, että
hakemuksesi tullessa hyväksytyksi ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen
ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.