Hevosen terveysneuvoja (HTN)

ALKAMISAJANKOHTA: EI ALKAVAA KOULUTUSTA TÄLLÄ HETKELLÄ


Koulutuskuvaus:

Hevosen terveysneuvojakoulutuksen sisältö on poikkeuksellisen laaja käsittäen aihealueita niin anatomiasta ja fysiologiasta, näihin liittyvistä ongelmista, hevosen käyttäytymisen peruspiirteistä, sekä mahdollisista ongelmatilanteista, erilaisista loukkaantumiseen ja sairauksiin liittyvistä kokonaisuuksista.
Lisäksi käsitellään ruokinnan merkitystä hevosen terveyden ja joidenkin sairauksien taustalla, hevosen lisääntymiseen liittyviä perusasioita ja tavallisia kompastuskohtia.

Koulutus antaa laajaa tietoa hevosalaa säätelevistä määräyksistä hevosen omistajan, hevosen pito-olosuhteiden ja kilpailujen osalta.

Eräänä hyvin ajankohtaisena aihealueena on joidenkin toimiviksi todettujen ns. täydentävien hoitomuotojen käyttö hevosen terveyden, suorituskyvyn ja sairauksien hoidon tukena.

Hevosen terveysneuvoja-koulutus toimii laajana peruskoulutuksena tuleville hevosten terveysalan ammattilaisille ja moniosaajille, mutta soveltuu ammatillisena lisäkoulutuksena kaikille, jotka työskentelevät ammatikseen hevosten terveydenhoidon ja hyvinvoinnin parissa, tai esim. talliyrittäjinä ja omaavat jo ennestään pohjakokemusta hevosten perushoidosta.


Koulutuksen tavoite:

Antaa ammattimaiset valmiudet toimia laaja-alaisena asiantuntijana hevosen perusterveydenhoitoon liittyvissä tilanteissa ja ratkaisukeskeisenä ammattilaisena monimuotoisissa ongelmatilanteissa.
Koulutuksen myötä opiskelija saa laaja-alaiset valmiudet toimia täysipäiväisesti hevoslalan konsulttina monilla eri sektoreilla palvellen ihan tavallista hevosenomistajaa, tallinpitäjää, kilpailevan hevosen omistajaa, sairaan tai käytöshäiriöisen hevosen omistajaa, hevosen ostoa harkitsevaa, hevoskasvattajaa jne.
Toimii laaja-alaisena peruskoulutuksena hevosten kanssa työkseen toimivilleTarjoaa laajaa, perusteellista lisätietoa jo hevosalan yrittäjänä toimiville ammattilaisille (esim. tallinpitäjät, kasvattajat, hevoshierojat jne.)

Opintojen toteutus:

Hevosen terveysneuvoja-koulutusta Suomessa järjestää ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy runsaasti itsenäistä etäopiskelua, intensiivistä kontaktiopetusta kolmella lähiopetusjaksolla määrävälein, sekä jo opittujen asioiden pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ohjeistettujen etätehtävien muodossa.

Koulutuksen kokonaiskesto (ilman HLANF-peruskoulutusosaa) on n. 7 kk.

Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä seurataan opiskelun aikana teoriaopintojen osalta etätenttien ja tehtävien muodossa.

Lähiopetusviikonloppujen tarkemmat ajankohdat ja sisältö ilmoitetaan opiskelijakiintiöön hyväksytyille erillisessä infokirjeessä.

Laadukas anatomian oppikirja, sekä erittäin laaja teoriaa ja tekniikoita käsittelevä muu kirjallinen materiaali valtaosin sähköisessä muodossa sisältyy koulutuksen hintaan.

Opintojen aloitus ja opintovelvoite:

Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön. Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan haussa olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.

Koulutuksen kokonaistuntimäärä on n. 800 ot (lähi- ja etäopiskelua), eli yht. n. 20 ov.

Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus.
Opetus ei ole täysiaikaista opiskelua, eli se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen osana olevia perusopintoja (tarkennettu anatomia ja fysiologia) haun yhteydessä. Ainoana poikkeuksena ovat eläinlääkäri- tai eläinfysioterapeutti-koulutuksessa suoritetut opinnot, joiden suorittamisesta tulee esittää erillinen todistus.

Kaikki lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun mennessä. Pakottavien poissaolojen osalta tulee lähiopinnot korvata erillisin yksityisopinnoin, joiden lisäkustannuksista opiskelija vastaa itse. Koulutuksen päätteeksi viimeisellä lähiopetusjaksolla pidetään kaikkien opiskeltujen aihealueiden pohjalta toteutettava loppukoe, joka tulee suorittaa hyväksytysti.

Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen.

Huom! Oppilaitos ei ole velvoitettu automaattisesti turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa, että opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisesta päätöksestä.

Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Työ vaatii hyvää fyysistä terveyttä ja kehon normaalia liikkuvuutta.
Hakijalla tulee olla pohjakokemusta hevosten käsittelystä perusasioiden osalta, kuten päivittäiset hoitotoimet.
Kerro kokemustaustastasi tiivistetysti hakulomakkeessa.


HTN opintokokonaisuudet, viitteellinen opintorunko:

PERUSOPINNOT/OPINTOKOKONAISUUDET – Hevosen laaja anatomia ja fysiologia (HLANF):


Anatomian ja
fysiologian perusteet

HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta


Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä (lihashermojen toiminta)
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia, lisääntyminen
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tunto- ja kipuaistimus, refleksit
HLANF 19 - Hampaisto ja purennat
HLANF 20 – Ruoansulatuselimistö anatomia ja fysiologia
HLANF 21 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 22 – Hevosen jalkarakenne, liikkeet, biomekaniikkaa
HLANF 23 – Hevosen rakenne ja asentoisuus, rakennevirheet


AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS:

HEVTN – Moduuli 1 - Hevosen käyttäytyminen:

 • Luonteen kehittyminen ja käyttäytyminen, rodulliset erot
 • Oppimisen prosessi
 • Hevosen kouluttaminen
 • Ongelmalliset tai vaaralliset tilanteet arjessa
 • Häiriökäyttäytyminen, taustasyyt ja ratkaisumallit
 • Stereotypiat, taustat ja ratkaisumallit

HEVTN – Moduuli 2 - Hevosenpitoa, ilmoitusvelvollisuutta, lääkintää, suoritusten parantamista ja hevosen lopettamista/ ruhon hävittämistä koskevat, voimassaolevat säädökset ja käytännöt:

 • Eläinsuojelulaki ja muut voimassaolevat asetukset hevosenpidossa (mm. kunnalliset ja lääniin tehtävät ilmoitusvelvoitteet, mm. pelastussuunnitelma, terveyden seurantaohjelma ym.)
 • Hevosen lääkekirjanpito
 • Ilmoitusvelvollisuus tartuntatautien osalta
 • Hevosen lääkintää koskevat määräykset ja rajoitukset hevosen lopetuksen osalta, lääkkeiden varoajat ja doping
 • Hevosen lopettamiseen liittyvät määräykset ja rajoitteet, ruhon hävittämiseen liittyvät säädökset

HEVTN – Moduuli 3 – Ennaltaehkäisevä terveydenhoito:
 • Tarttuvat taudit; riskit/ riskiryhmät, ajankohtainen tautitilanne, rokotukset, muut ennaltaehkäisevät toimet, eristäminen
 • Hevosten maahantuonti ja siihen liittyvät riskit
 • Sisä- ja ulkoloiset; loishäätö, muut tukitoimet
 • Rokotukset
 • Hammasterveys ja hampaiden hoito
 • Sairauksien ja turhien tapaturmien ennaltaehkäisy tukitoimin eri ikäkausina ja riskitilanteissa
 • Eristäminen (realistiset keinot ja menetelmät) sairaustapauksissa

HEVTN – Moduuli 4 – Hevosen ruokinta:

 • Ruoansulatuksen perusperiaatteet terveellä hevosella
 • Perusrehut, soveltuvuus eri roduissa ja kulutusryhmissä
 • Rehujen laadullinen vaihtelu
 • Ongelmat väärinmitoitetussa ruokinnassa
 • Imeytymisongelmat ja niiden taustoja
 • Ravintotekijöiden puutoksesta aiheutuvat ongelmat
 • Väärinmitoiteusta ruokinnasta aiheutuvat ongelmat
 • Muut ravintoperäiset haitat terveydelle
 • Täsmällisten, hoitospesifisten ravintolisien käyttö elimistön maksimaalisen toiminnan turvaamiseksi kilpa- ja harrastehevosilla, toipilailla, tiineillä, kasvuikäisillä varsoilla, sekä iäkkäillä hevosilla.

HEVTN – Moduuli 5 – Lisääntymistiede ja kasvatustoiminta:
 • Tamman normaali hormoni- ja kiimakäyttäytyminen
 • Tamman sukukypsyys
 • Varsotukseen valmistaminen, siitosmateriaalin arviointi
 • Oriin hormonitoiminnan kehittyminen ja sukukypsyys
 • Siemennys/ astutus, menetelmät, riskit, ajankohta
 • Tiineysajan ruokinta, hoito- ja muut erityistoimet
 • Synnytys
 • Pikkuvarsan hoito, vieroittaminen
 • Varsan kasvattaminen ja myynti

HEVTN – Moduuli 6 – Sairaudet:

 • Liikuntaelinsairaudet
 • Ruoansulatukseen liittyvät vaivat
 • Hengitysteiden ongelmat
 • Hormonaaliongelmat
 • Endokrinologiset vaivat
 • Vanhuusiän ongelmat
 • Sairauksien seuranta ja hoitovaihtoehdot
 • Hätätilanteet/ varautuminen kriisitilanteisiin
 • Ensiapu

HEVTN – Moduuli 7 – Harrastustoiminta ja kilpaileminen:

 • Harrastelajit; edellytykset hevoselta, tavoitteet
 • Varusteet; oikeanlaisten varusteiden valinta (esim. satulan sovittaminen), varusteiden sopivuuden tarkistaminen, epäsopivista varusteista seuraavat ongelmat käytännössä
 • Hevosen harjoittaminen; oikea ikä, harjoitusmenetelmät, verinäytteiden tulosten hyödyntäminen
 • Miksi hevonen ei toimi, tai sen suoritukset ovat huonoja?
 • Kilpauran elinkaari

HEVTN – Moduuli 8 – Erilaiset täydentävät hoitomuodot terveyden tukena:

 • Fytoterapia eli yrttilääkintä, menetelmät, vasta-aiheet, hoidon tavoite ja kesto
 • Akupunktion käyttömahdollisuudet
 • Homeopatia ensilääkinnässä
 • Tellington touch-metodi
 • Kukkauuteterapia ongelmakäyttäytymisen tukihoitona
 • Luontaistuotteet ja muut ravintolisät
 • Vasta-aiheet ja rajoitukset erilaisten hoitojen käytölle, riskit erityistilanteissa

Käytännön opetus lähijaksoilla:

Käytännönläheinen opetus. Pienellä oppilaskiintiöllä rajoitettu oppilasryhmä takaa laadukkaan yksilöllisen ohjauksen käytännön harjoitustilanteissa.

Kontaktijaksoilla kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset, joilla on omakohtaista, työssä saatua käytännön kokemusta eri aihealueilta.

Lähiopetusjaksoilla koulutuspaikalla on ruokailu- ja majoitusmahdollisuus, tarjolla on kohtuuhintaisia paketteja, joista tarkempaa tietoa koulutukseen hyväksytyille.

Huom! Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu tai majoitus lähiopetusjaksoilla.


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Perusopinnot (HLANF1 - HLANF23) yhteensä 1450 euroa. Suoritettaessa perusopinnot erikseen, sovelletaan peruskoulutuksen omilla sivuilla mainittua maksumenettelyä.
Aloitusmaksu erikseen HLANF-koulutukseen on hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen 450 euroa.

Syventävä koulutus (HTN1-HTN8) 2050 euroa erillisenä jatkokoulutuksena. Aloitusmaksu koulutukseen hyväksyttäessä hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen on 350 euroa.


Suoritettaessa molemmat opinnot samaan aikaan (eli mikäli HLANF-opintoja ei ole jo aiemmin suoritettu), suoritetaan koulutusmaksut
yhteissummana (3500 euroa). Aloitusmaksu on tällöin 400 euroa heti koulutukseen hyväksyttäessä, hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen (n. 5 päivää).
Aloitusmaksun jälkeen varsinaiset koulutusmaksulyhennykset voidaan suorittaa myös kuukausierissä lyhennettynä.

Hakemusten käsittely:

Hakemukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti saapumisjärjestyksessä (yleensä viimeistään viiden arkipäivän kuluessa saapumisesta).
Koulutuksiin on opiskelijakiintiö ja rajoitettu oppilasmäärä, mistä johtuen kaikki hakemukset ovat ehdottoman sitovia.
Eli koulutushakemuksen toimittaessasi sitoudut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksun kokonaisuudessaan tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön.

Huom! Hakemuksen lähettäminen on sitova sopimus koulutukseen osallistumiselle.

Päätökset opiskeluhakemuksista, sekä maksuohjeista hyväksytyille toimitetaan sähköisesti opiskelijan antamaan sähköpostiosoitteeseen.