PRO HEVOSEN TERVEYSNEUVOJA (PRO HEVTN)®

- Syventävät ammattimaiset tiedot tarjoava koulutusALKAMISAJANKOHTA: TAMMIKUU 2021 - KOULUTUS KÄYNNISSÄ


HAKEMINEN: HAKUAIKA PÄÄTTYNYT


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA: TURUN SEUTUKoulutuskuvaus:


PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®- koulutus toimii laajana peruskoulutuksena ja tietopohjana
tuleville hevosten terveysalan ammattilaisille ja moniosaajille, mutta soveltuu myös monialaisena lisäkoulutuksena
kaikille niille, jotka työskentelevät ammatikseen hevosten hoidon ja hyvinvoinnin parissa ja joilla on jo ennestään
laajempaakin pohjakokemusta hevosten perushoidosta ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Soveltuu monialaisina lisäopintoina hevosalan toimijoille, kuten tallinpitäjät, hevosenhoitajat, hevoskasvattajat,
hevoshierojat, valmentajat jne.
Monialaopintoina toteutettuna toimiva ja helppo toteutus myös jo alalla toimiville yrittäjille, koska valtaosa opinnoista
suoritetaan etäopinnoin.

Koulutuksen myötä opiskelija saa valmiudet toimia täysipäiväisesti hevosalan konsulttina monilla eri sektoreilla
palvellen ihan tavallista hevosenomistajaa, tallinpitäjää, kilpailevan hevosen omistajaa, fyysisesti, tai psyykkisesti
oireilevan hevosen omistajaa, hevosen ostoa harkitsevaa, hevoskasvattajaa jne.

Hevosen terveysneuvojakoulutuksen sisältö on poikkeuksellisen laaja käsittäen kattavasti aihealueita hevosen
anatomiasta ja fysiologiasta, sekä tähän alueeseen liitännäisistä toiminnallisista ongelmista.

Koulutus sisältää laajaa tietoa eri sektoreilta hevosalaa säätelevistä laeista ja määräyksistä niin hevosen omistajan,
hevosen pito-olosuhteiden, hevosia hoitavien ammattilaisten, kuin kilpailujenkin osalta.
Koulutuksessa käsitellään hevosen turvallisen ja toimivan elinympäristön edellytyksiä, sekä ongelmien ennaltaehkäisyä.
Lisäksi käydään läpi ruokinnan merkitystä hevosen eri ikäkausina terveyden tukemiseksi ja ongelmien välttämiseksi.
Yhtenä aihealueena on hevosen lisääntymiseen liittyviä tärkeitä perusteita ja kasvatustoiminnan kompastuskohtia.

Yhtenä osana tutustutaan useiden toimiviksi havaittujen hoitomuotojen käyttöön hevosen terveyden, suorituskyvyn
ja joidenkin sairauksien tukihoidossa (yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin kanssa).
Koulutuksessa ei opiskella laajamittaisesti hoitomuotojen hoitotekniikoita, mutta osa-alueittain opiskelija saa
kuitenkin myös käytännössä hyödynnettävää soveltuvaa tietoa ja ohjausta joidenkin hoitotapojen toteutuksesta
omilla asiakkailla.

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen perusosa tarjoaa opiskelijalle laajan, ammattimaisen tason tiedon hevosen anatomiasta ja fysiologiasta
alkaen solu- ja kudostasolta, laajentuen eri elinjärjestelmien toiminnallisuuden ja niiden välisen keskinäisen yhteistyön
ymmärtämiseen.

Tarjoaa tarpeellista ja laajempaa tietoa hevosen elimistön rakenteesta ja tominnasta esim. hevoshierojille, tai
muille hevosille terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoaville toimijoille, joiden tulee olla tietoinen elimistön normaalista
toiminnasta, toiminnalliseen häiriöön viittaavista merkeistä, sekä lainsäädännöstä, joka koskee hevosten hoito- ja
terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoavia yrittäjiä.

Antaa ammattimaiset valmiudet toimia laaja-alaisena asiantuntijana ja konsulttina hevosen perusterveydenhoitoon
ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa ja myös ratkaisukeskeisenä ammattilaisena monimuotoisissa ongelmatilanteissa.Opintojen muoto ja tarkempi suoritusaika:

PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®- koulutusta järjestää ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto,
eikä sen opintosisältöä vastaavanlaisessa kokonaisuudessa, tai laajuudessa ole saatavilla muualta.


Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy;


- Ensisijaisesti itsenäistä etäopiskelua ja ohjeistettuja etätehtäviä jokaisen etämoduulin aiheeseen liittyen
- Intensiivistä kontaktiopetusta neljällä (4) lähiopetusjaksolla määrävälein vuoden aikana
- Opittujen asioiden pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ja raportointia opintojen aikana

Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonaistuntimäärä on n. 1600 ot (lähi- ja etäopiskelua),
eli yht. n. 40 ov.

Opinnot eivät edellytä täysiaikaista opiskelua, eikä niihin ei ole mahdollista saada esim. opintotukea.
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perusopintoja
(hevosen laaja anatomia ja fysiologia) koulutukseen haun yhteydessä. Poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot, joiden
suorittamisesta tulee esittää todistus.

Kaikki etäopintomoduulit harjoitustehtävineen, sekä lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun
mennessä normaalin, yhteisen opiskeluajan puitteissa.


Pakottavasta poissaolosta lähiopetusjaksolta tulee menetetyt opinnot korvata erikseen.
Koituvista lisäkustannuksista vastaa tällöin opiskelija itse.

Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan myöhemmin opintojen jatkomahdollisuutta sellaisessa tapauksessa, että
opintojen keskeytyminen johtuu oppilaasta henkilökohtaisesti johtuvista syistä.

Laadukas anatomian oppikirja, sekä erittäin laaja teoriaa käsittelevä muu kirjallinen materiaali, valtaosin sähköisessä
muodossa sisältyy koulutuksen hintaan.


Opiskelija saa kaikki opinnot hyväksytysti suoritettuaan valmistumisdiplomin, sisältäen tiivistelmän koulutussisällöstä,
sekä oikeuden käyttää nimikettä PRO Hevosen terveysneuvoja.


Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto. Koulutusta järjestää
ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto


Koulutuksen suorittamisesta myönnettävän nimikkeen käyttöoikeuteen ja koulutussisältöön liittyvät ehdot:

PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®- koulutusta ja sen opetussisältöä Suomessa saa tuottaa yksinoikeudella
ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.

PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)® on PRH:n vahvistama, rekisterisuojattu tavaramerkki, joka varmistaa sen
haltijan oikeuden käyttää ja luovuttaa edelleen henkilökohtaisen käyttöoikeuden kyseiselle nimikkeelle.
Nimikkeen käyttöoikeuden voi luovuttaa ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto niille opiskelijoilleen, jotka ovat
suorittaneet loppuun opintoihin vaadittavat osa-alueet kokonaisuudessaan.Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on hakuajan
päätyttyä ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.
Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun käynnissä olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.Hakemusvaatimukset:


Hakijan tulee olla iältään 20 vuotta täyttänyt. Työ käytännössä vaatii hyvää fyysistä terveyttä ja kehon normaalia
liikkuvuutta.
Hakijalla tulee olla pohjakokemusta hevosten käsittelystä perusasioiden osalta, kuten päivittäiset hoitotoimet.
Kerro tiivistetysti kokemustaustastasi hevosten kanssa toimimisesta hakulomakkeen kohdassa "Lisätiedot".

KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:


HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (HLANF)

Anatomian ja fysiologian perusteet

HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tuntoaisti + refleksit
HLANF 19 - Kipujärjestelmä + kivun muodot
HLANF 20 - Hampaisto ja purennat
HLANF 21 – Ruoansulatuselimistö - anatomia ja fysiologia
HLANF 22 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 23 – Hevosen jalkarakenne
HLANF 24 - Liikkeet + biomekaniikkaa
HLANF 25 – Hevosen rakenne ja asentoisuus + rakennevirheetAMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS (HEVTN)

HEVTN – Moduuli 1 - Lainsäädäntö, ilmoitusvelvollisuus

 • Eläinsuojelulaki, määräykset ja asetukset hevosenpidossa (kuntaan/ lääniin tehtävät ilmoitukset,
  pelastussuunnitelma, terveyden seurantaohjelma ym.)
 • Hevosen lääkekirjanpito
 • Ilmoitusvelvollisuus tartuntatautien osalta
 • Hevosen terveyspalvelutoimijaa koskeva lainsäädäntö
 • Hevosen lääkintää koskevat määräykset ja rajoitukset, lääkkeiden varoajat, doping
 • Hevosen lopettamiseen, ruhon hävittämiseen liittyvät määräykset ja säädökset
HEVTN – Moduuli 2 – Ennaltaehkäisevä terveydenhoito
 • Tarttuvat taudit - riskiryhmät, tautitilanne, rokotukset, ennaltaehkäisevät toimet
 • Hevosten maahantuonti ja siihen liittyvät riskit
 • Sisä- ja ulkoloiset - loishäätö, muut tukitoimet
 • Tarhaaminen - huomioitavat asiat
 • Hiekan syönti – syyt, ratkaisut
 • Hammasterveys - hampaiden tarkkailu, hammasongelmat, hampaiden hoito
 • Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy eri ikäkausina
 • Eristäminen (realistiset keinot ja menetelmät) sairaustapauksissa
 • Kavioterveys – soveltuva kengitys, kavio-ongelmat

HEVTN – Moduuli 3 – Sairaudet ja terveysongelma

 • Kivun tunnistaminen ja kivun hoito
 • Liikuntaelinsairaudet
 • Ruoansulatuksen ongelmat
 • Hengitysteiden ongelmat
 • Endokrinologiset vaivat
 • Vanhuusiän ongelmat
 • Hätätilanteet – kriisitilanteisiin varautuminen
 • Ensiapu (+ hevosen hätäteurastus)
HEVTN – Moduuli 4 - Hevosen käyttäytyminen
 • Luonteen kehittyminen, rodulliset erot
 • Oppimisen prosessi
 • Hevosen kouluttaminen
 • Operantti ehdollistuminen
 • Ongelmalliset, tai vaaralliset tilanteet arjessa – syyt, ratkaisumallit
 • Häiriökäyttäytyminen - syyt, ratkaisumallit
 • Stereotypiat - taustat, ratkaisumallit
 • Hevosen rauhoittavat signaalit
HEVTN – Moduuli 5 – Harrastustoiminta ja kilpaileminen
 • Harrastelajit - edellytykset hevoselle, tavoitteet
 • Varusteet - oikeanlaisten varusteiden valinta, varusteiden sopivuuden tarkistaminen,
  epäsopivista varusteista seuraavat ongelmat käytännössä
 • Hevosen harjoittaminen - oikea ikä, harjoitusmenetelmät, verinäytteiden tulosten hyödyntäminen
 • Miksi hevonen ei toimi, tai sen suoritukset ovat huonoja?
 • Ratsastajan vaikutus hevosen suorituksissa – kohti toimivaa yhteistyötä
 • Kilpauran elinkaari

HEVTN – Moduuli 6 – Hevosen ruokinta

 • Ravinnonkäytön perusteet terveellä hevosella
 • Perusrehut - soveltuvuus ja todellinen tarve eri roduissa ja kulutusryhmissä
 • Rehujen laadullinen vaihtelu
 • Ongelmat väärinmitoitetussa ruokinnassa
 • Ravintotekijöiden puutoksesta aiheutuvat ongelmat
 • Väärinmitoiteusta ruokinnasta aiheutuvat ongelmat
 • Muut ravintoperäiset haitat terveydelle
 • Ravintolisien (lisärehujen) täsmäkäyttö kilpa-ja harrastehevosilla, toipilailla, tiineillä,
  kasvuikäisillävarsoilla ja iäkkäillä hevosilla.
 • Hevosen ruokinnan ympäristövaikutukset
HEVTN – Moduuli 7 – Lisääntyminen ja kasvatustoiminta
 • Tamman normaali hormonitoiminta ja kiimakäyttäytyminen
 • Hormonaaliongelmat
 • Tamman sukukypsyys
 • Siitosmateriaalin arviointi
 • Varsotukseen valmistaminen
 • Oriin hormonitoiminnan kehittyminen ja sukukypsyys
 • Siemennys/ astutus - menetelmät, riskit, ajankohta
 • Tiineysajan ruokinta, hoito- ja muut erityistoimet
 • Synnytys
 • Pikkuvarsan hoito, vieroittaminen
 • Varsan kasvattaminen ja myynti, kasvatustyön haasteet

HEVTN – Moduuli 8 – Hoitomuodot terveyden tukena

 • Fytoterapia (yrttilääkintä) - menetelmät, vasta-aiheet, hoidon tavoite ja oikea kesto
 • Akupunktion käyttömahdollisuudet hevosen hoidossa
 • Hieronnan ja faskiamanipulaation hyödyntäminen hyvinvoinnin tukena
 • Kinesioteippaus tukihoitona
 • Tellington TTouch hevosen rauhoittamiseen ja akuuttien kipuoireiden lievittämiseen
 • Hirudoterapian käyttömahdollisuudet
 • Vesijuoksumattoharjoittelu
 • Vasta-aiheet ja turvallisuusrajoitukset erilaisten hoitomuotojen käytölle,
  huomioon otettavat riskit erityistilanteissa

Opetus lähiopetusjaksoilla:

Käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen, keskusteleva opetus.

Lähiopetusjaksoilla (4 kpl) käydään läpi pohjaavan teoriamateriaalin perusteella tapahtuvaa ja sitä tarkentavaa,
keskustelevaa luennointia, sekä käytännön harjoittelua ja tutkimista sisältäviä ryhmissä tehtäviä harjoituksia.

Lähiopetuksessa toteutettavat luennot täydentävät syventävästi pohjaavia, etämuotoisia HEVTN-teoriaopintoja.
Niiden yhteydessä käsitellään monia tavallisia, sekä juuri nyt ajankohtaisia aihealueita hevosten monimuotoisen
hyvinvoinnin huomioimisessa.

Lähiopetus toteutetaan aidossa talliympäristössä erityyppisten hevosten ominaisuuksiin samalla tutustuen.
Teorialuennot tapahtuvat pääosin luennointitiloissa, mutta osin myös talli-, kenttä-, tai maneesiolosuhteissa.


Luennoitsijoita lähiopetusjaksoilla:


- Mirjami Miettinen, erikoistuva hevossairauksien erikoiseläinlääkäri (Oulun Hevosklinikka). Mirjami Miettinen on
mm. tehnyt Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa kliinistä tutkimusta hevosten hammashoidosta, suun sairauksista
ja kuolainten sovituksesta, sekä luennoi aiheesta laajasti eläinlääkäreille ja hevosenomistajille sekä Suomessa, että
kansainvälisesti. Lisäksi hän on tuottanut em. aiheeseen ja myös hevosen kipuun liittyvää opetus- ja tiedotemateriaalia.

- Maria Pyykkönen, eläinlääkäri (VetEq Oy, Hevosklinikka Orivet). Hevosiin painottuvaa eläinlääkintää 2009 alkaen.
Maria Pyykkönen on myös SRL:n II-tason lajivalmentaja ja kilpailee kouluratsastuksessa Grand Prix -tasolla. Luennoi
eläinlääkintään ja kilpahevosten terveyteen liittyvistä aiheista käytännönläheisesti.


- Nina Jaakkola, MMM, hevosten ruokintaneuvoja, ympäristönsuojelutieteen maisteri
. Nina Jaakkola on harrastanut
hevosia n. 30 vuotta ja tekee työkseen hevosten ruokintaneuvontaa ja alan luennointia (vuodesta 2003).

- Mervi Pakola, ratsastusvalmentaja, ratsuttaja, hevostaitokouluttaja, Centered Riding- ohjaaja
(HPT Hevostaitokeskus, Hevostaito Akatemia). Mervi Pakola opettaa hevostaitoista ratsastusta, sekä kouluttaa lännen-,
koulu- ja harrasteratsuja, sekä ongelmahevosia. Hän toimii vastuukouluttajana HPT Hevostaito-osaaja® -koulutuksessa
ja pitää erilaisia hevosen käsittelyyn ja oppimiseen liittyviä kursseja, kuten monipuoliset maastakäsittelykurssit.

- Emilia Frisk, Agrologi (AMK), hevosenhoitaja, hevoshieroja
(Hevos- ja koirahieronta Emilia Frisk). Emilia Frisk tuottaa
hevosten terveyspalveluiden lisäksi mm. istuntapainotteisia ratsastustunteja (Centered Riding- ohjaaja). Hän on ensimmäisiä
suomalaisia, joka on kouluttautunut hirudoterapiaan ("iilimatohoito") Saksassa eläinlääkäreiden ohjauksessa. Lisäksi hän
on perehtynyt fasciamanipulaatioon.

- Liza Aura, valjas- ja satulaseppä (AT) (Leather Equitation). Liza Aura käyttää työssään ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia
ja käytännöllisiä menetelmiä. Hänelle hevosen hyvinvointi kaikissa eri muodoissaan on erittäin tärkeää.
"Oikein istuvat suitset ja niiden paineettomuus hevosen päähän on yhtä tärkeä asia kuin oikein istuva satula.
Ammattitaitoinen satulaseppä varmistaa omalta osaltaan ratsukon hyvinvoinnin, turvallisuuden, sekä yhteistyön
onnistumisen ja mukavuuden. Oikein topattu satula on osa ennakoivaa hevoshuoltoa. Sopivat varusteet on ihan
yhtä tärkeä asia kuin kengitys, lihashuolto, tai hampaiden raspaus." Liza Aura: Learther Equitation

- Susanna Hämäläinen, ratsastuksenohjaaja, kengitysseppä, ratsastuksenopettaja, eläintenkouluttaja (AT)
(SKH-palvelut). Susanna Hämäläisellä on pitkä työura hevosten parissa. Omia hevosia on ollut 1982 alkaen. Hän on pitänyt
lukuisia koulutuksia eläinten käyttäytymiseen liittyen eri näkökulmista (mm. hevosen rauhoittavat signaalit, hevosen mieliala jne.).


- Essi Seppälä, akupunktiohoitaja, perinteisen kiinalaisen lääketieteen opinnot (TCM)
(By Cold Hands).
Essi Seppälä on kasvanut hevosten parissa, kotitallilla ollut kilpahevosia kuntoutettavina. Kisannut esteratsastusta juniorikaudella
SM-tasolle, nyt arki painottuu enemmän ravihevosten treenaamiseen.

- Sari Kivilähde, ELH, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveyspalveluyrittäjä
(1996 alk.), eläinten terveysalan
kouluttaja
(vuodesta 2004) (SETO). Sari Kivilähde on aiemmin toiminut mm. hevoshieroja- kouluttajana, sekä opiston
tallin (SETO) vastaavana tallimestarina. Tallissa on hoidettu erilaisia terveyskuntoutuvia hevosia. Hänellä on ollut useita omia
ratsuhevosia ja myös pienimuotoista hevoskasvatustoimintaa.

- Elina Kylämäki,
Agrologi (AMK), maatila- ja hevostalousyrittäjä (vuodesta 1991) (Kylämäen hevostila ja oriasema).
Kylämäen tilalla keskitytään Suomenhevosten jalostukseen ja käyttöön, hevosten kuntoutukseen, ratsastustunteihin,
tuotetaan lisäksi pihattokasvatus- ja siittolapalveluita, sekä erikoisuutena tammanmaitokosmetiikkaa.


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 2950 euroa, josta tulee suorittaa hakuajan päätyttyä ja koulutuskiintiöön
hyväksymisen jälkeen (siitä 14 vrk kuluessa) ensimmäinen suoritus 250 euroa.

Loppuosan koulutusmaksusta voi valinnaisesti kertasuorituksen lisäksi suorittaa myös kuukausierissä (koko opiskelun
kestävän ajan) erillisten ehtojen ja ohjeiden mukaan, joista tiedotetaan tarkemmin koulutukseen hyväksytyille koulutuksen aloitustiedotteessa.

Koulutuspaikoilla on mahdollisuus osallistua kaikkiin päiväruokailuihin, mahdollisesti myös majoittumiseen/ tarjousmajoitus
muussa kuin koulutuskohteessa.

Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla. Näistä tarkemmat lisätiedot koulutuskiintiöön
hyväksytyille.

HAKU: HAKU ON PÄÄTTYNYT

Oppilaskiintiöön hyväksymisestä tiedottaminen:


Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja oppilaskiintiöön hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti
hakijan koulutushakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Koulutukseen on rajattu oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki toimitetut hakemukset ovat sitovia.

HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa, että
hakemuksesi tullessa hyväksytyksi ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen
ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.