Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®

ALKAMISAJANKOHTA: EI ALKAVAA KOULUTUSTA TÄLLÄ HETKELLÄ

HAKEMINEN: EI AVOIMENA OLEVAA HAKUA TÄLLÄ HETKELLÄ

KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA:

Koulutuskuvaus:

Suuren suosion saavuttanut, myös eläinlääkintäpiireissä tunnettu ja arvostettu Urheilukoirahieroja -diplomikoulutus antaa valmiudet harrastekoirien lihashuollon ammattimaiseen hoitoon. Opiskelija saa myös valmiudet harrastekoiran omistajien monialaiseen neuvontaan niin ennaltaehkäisevässä, kuin ongelmien ilmaantuessa hoidollisessakin mielessä.

Ammattinimikkeestään huolimatta urheilukoirahierojalla on laaja-alaiset valmiudet kaikkien koirien, myös kotikoirien, vanhojen koirien ja toipilaiden tukihoitoon ja näiden kotihoidon ohjeistukseen.

Urheilukoirahierojakoulutuksessa opetettavat tekniikat poikkeavat selvästi ns. normaalista koirahieronnasta, jonka ensisijainen tarkoitus on toimia koiraa rentouttavana. Urheilukoirahierojan käyttämillä tekniikoilla pyritään voimakkaampiin, nopeammin hoitaviin ja stimuloiviin tuloksiin, olipa hoidon intensiteetti kevyt, tai voimakas (esim. toipilaan tukeminen, kilpailutilannetta tukeva ja/ tai siihen valmistava).
Ainutlaatuisen urheilukoirahierontametodin Suomessa on kehittänyt Eläinten terveysalan kouluttaja, ELH, NTM Sari Kivilähde, joka toimii tämän diplomikoulutuksen vastaavana kouluttajana.

Urheilukoirahieronnan ja tavallisen koirahieronnan eroista voi lukea lisää täältä:
http://suomeneltopisto.blogspot.fi/2015_02_01_archive.html

Urheilukoirahierojaopiskelija saa lisäksi työssään tarvittavat, kattavat tiedot harrastavan koiran ravitsemuksesta;
- ruoansulatuksen anatomiasta ja fysiologiasta
- ravintoaineiden imeytymisestä ja käytettävyydestä koiran elimistössä
- energia-aineenvaihdunnasta
- eri harrastelajien kyseisen lajin kulutuksen edellyttämistä, vaihtelevaa energiantarvetta vastaavista, yksilökohtaisista ruokintamalleista
- perusravintotekijöiden merkityksestä harrastavalla koiralla
- harrastavan koiran erityistarpeista vitamiinien, kivennäisten ym. suhteen tavoitteena
haittojen ennaltaehkäisy, toimivuuden maksimointi ja toipilaiden, tai
liikuntaelinsairaiden ravitsemuksellinen tukihoito

Koulutuksen tavoite:

Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot koiran anatomisesta rakenteesta ja toiminnasta perusteista lähtien.

Selventää koiran liikkeitä ja liikuntaa, sekä rotujen rakenteen vaikutusta tähän.
- Käsittää myös tietoutta rakennevirheistä, niiden vaikutuksesta liikuntaan, sekä niiden edellyttämästä huomioinnista koirahierojan työssä.

Antaa tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet koiran tuloksekkaasta hierontahoidosta yksilöllisesti toteutettuna eri elämänvaiheissa; kasvuikä, harrastaminen, vanha koira, toipilaan ja kuntoutujan tukihoito.

Antaa kattavan käytännön ohjauksen urheiluhierontaan ja venytysten suorittamiseen erityistekniikoiden avulla.

Tarjoaa laajaa tietoa liikuntaelinsairauksista, niiden hoidosta ja ennusteesta.

Käsittelee koiran käyttäytymistä, oikeaoppista lähestymistä ja mahdollisia haasteita hoitotyössä.

Selventää olemassaolevien ravintotekijöiden merkitystä ja rooleja. Antaa tietoa eri ravintotekijöiden suunnitelmallisesta käytöstä tukihoitona eri tilanteissa.

Ohjaa ja valmistaa opiskelijaa käytännön asiakastyöhön ammattimaisena urheilukoirahierojana opiskeluaikaisilla käytännön harjoituksilla, sekä lähiopetusjaksoilla kokeneiden kouluttajien henkilökohtaisessa, runsaassa ohjauksessa.

Opintojen toteutus:

Urheilukoirahieroja-diplomikoulutusta Suomessa järjestää ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy itsenäistä etäopiskelua, intensiivistä kontaktiopetusta viidellä lähiopetusjaksolla määrävälein, sekä jo opittujen asioiden pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ohjeistettujen etätehtävien muodossa.

Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä seurataan opiskelun aikana teoriaopintojen osalta perusopintojen osuudessa etätenttien muodossa, jokaisella lähiopetusjaksolla toteutuvien välikokeiden muodossa, sekä itsenäisesti suoritettujen käytännön harjoitushoitojen kirjaamisen ja kouluttajan niihin antaman mahdollisen palautteen avulla.

Koulutuksen kokonaiskesto on n. 11 kk.

HUOM! KLANF-koulutus tulee suorittaa osana UKH-koulutusta, mikäli sitä ei ole aiemmin suoritettuna.
Koulutushakemusta ei tarvitse toimittaa KLANF-koulutukseen erikseen.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin
suorittanut KLANF-koulutuksen (+ koulutuksen päättymisvuosi).

Koulutus alkaa etäopinnoin suorittamalla pohjakoulutuksena vaadittavista Koiran laaaja anatomia ja fysiologiaopinnoista (yht. 18 moduulia) vähintään 8 moduulia ennen lähiopetusjaksojen alkua, mikäli KLANF-koulutusta ei ole ennestään suoritettuna. Loput moduuleista (10 kpl) on mahdollista suorittaa samaan aikaan varsinaisten syventävien opintojen ohessa.
Koiran laaja anatomia ja fysiologiaopinnot on mahdollista suorittaa myös kokonaan erillisinä opintoina etukäteen ennen syventävää koulutusta, jolloin opiskelijalle jää enemmän aikaa syventävien opintojen suorittamiselle ja itsenäisesti tehtäville harjoitustöille.

Lähiopetusjaksoilla suoritettavissa harjoitushoidoissa käytettävät koirat osoittaa pääsääntöisesti koulutuksen järjestäjä, mutta myös opiskelijoiden omia koiria toivotaan voitavan käyttää monissa hoitoharjoituksissa.

Laadukas anatomian oppikirja, sekä erittäin laaja teoriaa ja tekniikoita käsittelevä muu kirjallinen materiaali (osin sähköisessä muodossa) sisältyy koulutuksen hintaan.

Opintojen aloitus ja opintovelvoite:

Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön. Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan haussa olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.

Koulutuksen pohjakoulutuksena toimivat perusopinnot (KLANF-koulutus) voidaan suorittaa myös erikseen, osallistumatta välittömästi jatkuvaan varsinaiseen ammatilliset tiedot sisältävään jatkokoulutukseen. Oppilaitos ei kuitenkaan tällaisessa tapauksessa ole velvoitettu tarjoamaan automaattisesti opinto-oikeutta jatkokoulutukseen mahdollisesti myöhemmin alkavaan varsinaiseen koulutukseen.

Pakottavasta syystä tapahtuvaa opintojen keskeyttämistä tulee anoa erikseen kirjallisesti erillisten ohjeiden mukaisesti, jotka toimitetaan koulutukseen hyväksytyille.


Opintojen tarkempi suoritusaika:

Pohjaopinnoista (Koiran laaja anatomia ja fysiologia) vähintään osa (8 moduulia) tapahtuu etäopintojen avulla ennen varsinaisen koulutuksen lähiopetusten alkua. Opiskelija voi suorittaa näitä kurssimoduuleja osin oman aikataulun mukaisesti, mutta kaikki koulutukseen liittyvät osiot tulee olla loppuun suoritettuina viimeistään ennen syventävän koulutuksen päättymistä.

Koulutuksen kokonaistuntimäärä on n. 1600 ot (lähi- ja etäopiskelua), eli yht. n. 40 ov.

Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus. Diplomi urheilukoirahieroja- nimikkeen myöntää ainoastaan yksityinen oppilaitoksemme.
Opetus ei ole täysiaikaista opiskelua, eli se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perusopintoja (Laaja anatomia ja fysiologia) UKH-koulutukseen haun yhteydessä. Ainoana poikkeuksena ovat eläinlääkärikoulutuksessa suoritetut opinnot, joiden suorittamisesta tulee esittää erillinen todistus.

Kaikki lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun mennessä. Pakottavien poissaolojen osalta tulee lähiopinnot korvata erillisin yksityisopinnoin, joiden lisäkustannuksista opiskelija vastaa itse.

Keskeytyneitä opintoja on rajoitetusti mahdollista jatkaa mahdollisesti myöhemmin alkavassa koulutuksessa, jolloin opiskelija kuitenkin itse vastaa koulutuksessa tapahtuneista muutoksista, kuten toteutustavan muutos, koulutuspaikkakunnan muutos, tai koulutusmaksujen indeksikorotukset.

Huom! Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa, että opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisesta päätöksestä.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Työ vaatii hyvää fyysistä terveyttä ja kehon normaalia liikkuvuutta. Fyysisen kuormittavuutensa vuoksi työ soveltuu hyvin myös miehille.

Hakijalta ei vaadita pohjakoulutusta, tai -kokemusta koirahieronnasta. Laajasta koirarotu- ja harrastetuntemuksesta on kuitenkin hyötyä opiskelun ja työn harjoittamisen kannalta.

Osa koulutuksen materiaaleista sisältää koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä osioita (mm. anatomia, lääketieteelliset ilmaisut ja sanasto), jotka edellyttävät opiskelijalta kieltenopiskelun perusedellytyksiä melko nopeatahtisesti.


Opintokokonaisuudet, viitteellinen opintorunko:

PERUSOPINNOT: (Koiran laaja anatomia ja fysiologia - katso sivulinkki tästä)

Anatomian ja fysiologian perusteet

KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 - Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät

KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Urogenitaalijärjestelmä
KLANF 16 - Aistijärjestelmät, tunto- ja kipuaistimus, refleksit
KLANF 17 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 18 - Endokriininen järjestelmä


AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS:

UKH Moduuli 1
- Koiran luustoanatomia
- Luuston tunnistaminen ja palpaatio
- Koiran nivelanatomia
- Nivelten fysiologia ja fysiologiaan vaikuttavat tekijät
- Urheilukoirahierojan käytännön työ
- Terveen koiran perushieronnan perusteet
- Urheilukoirahieronnan erityishierontaotteita

UKH Moduuli 2
- Koiran lihasanatomia
- Lihasten toiminta, tehtävät ja rajoitteet
- Lihaspalpaatio
- Liikuntafysiologia
- Hieronnan kontraindikaatiot
- Urheilukoirahieronnan hierontaotteita
- Hierontaa täydentävät venytykset ja vasta-aiheet

UKH Moduuli 3
- Koiran monitahoinen käyttäytyminen, huomioiminen hierontatilanteessa
- Liikuntaelinsairaudet ja vammautuminen – ensi- ja jälkihoito, sekä yhteistyö
muiden ammattiryhmien kanssa
- Tautioppi 1-3
- Urheilevan koiran ravitsemus ja ravintolisien käyttö harrastustoiminnassa ja
tukihoitona sairauksissa
- Triggerpistekäsittely

UKH Moduuli 4

- Koiran rakenne ja asento, rakennevirheet

- Koiran liikkeet, virheelliset liikunnan muodot- Neurologiset ongelmat: tunnistaminen, todentaminen ja hoitoon suuntaaminen- Liikuntaelinongelmien ja suoritusten heikkenemisen taustasyitä
- Ongelmadiagnostiikka
- Tautioppi 4-5
- Zoonoosit ja niiden huomiointi hoitotyössä

UKH Moduuli 5
- Lämmittely- ja palauttamistekniikat, kilpailut
- Ttouch- metodi urheilukoirahieronnan täydennysmenetelmänä
- Muut manipulatiiviset hoitotavat
- Tautioppi 6
- Urheilukoirahierojan käytännön työn tarkempaa ohjeistusta asiakaspalvelua,
markkinointia, säännöksiä, lakeja jne. silmälläpitäen

VALMISTUMISEN EDELLYTYKSENÄ OLEVAT LISÄOSAT:

UKH Moduuli 6
- Kouluttajalle esitetty henkilökohtainen alkututkimus ja hierontanäyttö, sisältää
kouluttajan palautteen (myös kirjallisena)
- Itsenäisesti, ohjeiden mukaan toteutettu ja aikataulussa palautettu
hoitoharjoitteluraportti tarkistettuna
- Kirjallinen loppukoe hyväksytyllä arvosanalla läpäistynä


Käytännön opetus lähijaksoilla:

Täsmällinen, henkilökohtainen ja käytännönläheinen opetus. Pienet oppilasryhmät ja kouluttajien runsas määrä takaavat laadukkaan yksilöllisen ohjauksen käytännön harjoitustilanteissa.

Kontaktijaksoilla varsinaisina UKH-metodikouluttajina toimivat;

- urheilukoirahierontametodin kehittäj
ä, urheilukoirahieroja, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveydenhoitoalan kouluttaja
Sari Kivilähde (vastaava kouluttaja)
- urheilukoirahieroja Jouni Vähäkoski
- urheilukoirahieroja Petriina Anttila
- urheilukoirahieroja Petri Haapasaari

Lähiopetusjaksoilla luennoivat lisäksi vierailevat, laadukkaat asiantuntijaluennoitsijat.

Lähiopetusjaksoilla koulutuspaikalla on ruokailu- ja majoitusmahdollisuus (myös koirien kanssa). Tarjolla on kohtuuhintaisia paketteja, joista tarkempaa tietoa koulutukseen hyväksytyille.

Huom! Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu tai majoitus lähiopetusjaksoilla.

Hakemukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti saapumisjärjestyksessä (yleensä viimeistään viiden päivän kuluessa saapumisesta).
Koulutuksiin on rajoitettu, pieni oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki hakemukset ovat ehdottoman sitovia.
Koulutushakemuksen toimittaessasi sitoudut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksun kokonaisuudessaan tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Perusopinnot (KLANF1- KLANF18) yhteensä 1250 euroa. Suoritettaessa perusopinnot erikseen, sovelletaan koulutuksen omilla sivuilla mainittua maksumenettelyä. Aloitusmaksu koulutukseen hyväksyttäessä hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen on 250 euroa.

Syventävä koulutus (UKH 1- UKH 6) 2300 euroa erillisenä jatkokoulutuksena. Aloitusmaksu koulutukseen hyväksyttäessä hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen on 300 euroa.

Suoritettaessa molemmat opinnot samanaikaisesti (eli mikäli KLANF-opintoja ei ole jo aiemmin suoritettu), suoritetaan koulutusmaksut yhteissummana (3550 euroa). Aloitusmaksu tällöin on 550 euroa koulutukseen hyväksyttäessä, heti hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen.

Aloitusmaksun jälkeen varsinaiset koulutusmaksulyhennykset voidaan suorittaa myös kuukausierissä lyhennettynä.

Huom! Päätökset hyväksytyistä opiskelupaikoista, opinto-ohjeet, sekä opintojen maksuosoitukset toimitetaan sähköisesti opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

TERVETULOA MUKAAN ARVOSTETTUUN AMMATTIJOUKKOOMME!