DIPLOMI URHEILUKOIRAHIEROJA (Dipl. UKH)®

- Syventävät ammattimaiset tiedot tarjoava koulutus
ALKAMISAJANKOHTA:
EI ALKAVAA KOULUTUSTA TOISTAISEKSI


HAKEMINEN:
EI HAKUA AVOINNA


KOULUTUSPAIKKAKUNTA:


Koulutuskuvaus:

Suuren suosion saavuttanut, myös eläinlääkintäpiireissä tunnettu ja arvostettu Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®-
koulutus antaa valmiudet etenkin harrastekoirien lihashuollon ammattimaiseen hoitoon ensisijaisesti itsenäisenä yrittäjänä
omalla vastaanotolla, tai myös vaihtoehtoisesti sivutoimisesti eläinlääkäriaseman, tai muun eläinpalveluyrityksen palvelun-
tarjoajana esim. muutamana päivänä kuukaudessa.


Opiskelija saa valmiudet harrastekoiran fyysisen toiminnallisuuden ja terveyden tarkkailuun, suorituskykyä tukevan, oikean
ruokinnan ja ravintolisien täsmäkäytön ohjeistukseen, sekä myös välitöntä reagointia vaativien oireiden, kuten neurologisten,
tai kipuoireiden tunnistamiseen hoidettavissaan.

Diplomi urheilukoirahieroja toimii aina vastuullisesti oman toimenkuvansa puitteissa, sekä saa opintojensa myötä tarkan
ja selkeän ohjeistuksen ammatillisten roolien rajoista, eli milloin esim. hoidettava tulee ohjata viipymättä eläinlääkärin tutkittavaksi,
olipa kyse akuutista oireesta, tai vaikkapa kuntoutuvan hoidettavan muuttuneista oireista.

Toiminimikkeestään huolimatta Diplomi urheilukoirahierojalla on laaja-alaiset valmiudet kaikkien koirien, myös kotikoirien, pentujen
ja vanhojen koirien hoitoon näiden erityistarpeet ja hoidon turvallisuusvaatimukset huomioiden.

Dipl. UKH®- koulutuksen suorittanut on saanut erityiskoulutusta myös kuntoutuvien koirien turvalliseen tukihoitoon ja toipilaiden omistajille suunnatun laajan kotihoidon ohjeistukseen. Toipilaiden ja kuntoutujien tukihoito tapahtuu aina koiraa hoitavan eläinlääkärin seurannassa.


Diplomi urheilukoirahierojakoulutuksessa opetettavat tekniikat poikkeavat selkeästi perinteisestä, ns. normaalista koirahieronnasta,
jonka ensisijainen tarkoitus on toimia koiraa rentouttavana.
Urheilukoirahierojan käyttämillä tekniikoilla pyritään tavallisesti nopeammin itse hoitaviin ja stimuloiviin tuloksiin, olipa kulloisenkin
hoidon intensiteetti sitten kevyt, tai voimakas (mm. toipilaan tukeminen, kilpailutilannetta tukeva, tai siitä palauttava käsittely).

Tavanomaisesta koirahieronnasta selkeästi eroavan urheilukoirahierontametodin Suomessa on kehittänyt ELH, NTM
(luonnonvara-ala) Sari Kivilähde,
joka on toiminut eläinalan terveyspalveluyrittäjänä (vuodesta 1996), eläinten terveysalan kouluttajana (vuodesta 2004) ja toimii tämän diplomikoulutuksen vastaavana kouluttajana.

Urheilukoirahieronnan ja tavallisen koirahieronnan eroista voi lukea lisää täältä:
http://suomeneltopisto.blogspot.fi/2015_02_01_archive.html

Koulutuksen suorittamisesta myönnettävän koulutusnimikkeen käyttöoikeuteen ja koulutussisältöön liittyvät ehdot:


Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®- koulutusta ja sen opetussisältöä Suomessa saa tuottaa yksinoikeudella ainoastaan
Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.

Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)® on PRH:n vahvistama, rekisterisuojattu tavaramerkki, joka varmistaa sen
haltijan (SETO) oikeuden käyttää ja luovuttaa edelleen henkilökohtaisen käyttöoikeuden kyseiselle nimikkeelle.
Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®- nimikkeen käyttöoikeuden voi luovuttaa ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-
opisto niille opiskelijoilleen, jotka ovat suorittaneet kaikki (Dipl. UKH)®- opintoihin vaadittavat osa-alueet kokonaisuudessaan.

Opiskelijaa velvoittaa koulutuksen opetusmateriaalin tekijänoikeuksiin perustuva sitoumus, josta tiedotetaan yksityiskohtaisesti koulutukseen hyväksytyille opiskeluohjeissa.
Koko opetusaineiston käyttöoikeus on kaikissa sen muodoissaan pelkästään henkilökohtainen.


Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee tutustua koulutussopimusehtoihin, sekä kuitata ymmärtäneensä ja
hyväksyvänsä nämä ehdot allekirjoitusta vastaavalla sähköisellä merkinnällä hakulomakkeen lopussa kyseisessä kohdassa.


Koulutuksen sisältö:


Koulutus antaa opiskelijalle laajan ja perusteellisen tietämyksen koiran koko elimistön laajasta anatomiasta ja fysiologiasta
ja eri elinjärjestelmien linkittymisestä toisiinsa fysiologisella tasolla. Lisäksi opiskelija saa syvälle menevää tietoa etenkin
tuki-ja liikuntaelimistön anatomiasta ja fysiologiasta, mikä tukee laajempaa ymmärrystä ja havainnointia erilaisten oireiden
ja ongelmien ilmaantuessa.

Koulutuksessa käsitellään koiran lihashuoltoa ja siihen olennaisesti linkittyviä asioita, kuten tiettyjä ravitsemuksellisia,
lihasten ja hermoston normaalin toiminnallisuuden turvaavia seikkoja, joiden huomiotta jättäminen hoidon yhteydessä
tuottaa vain hyvin tilapäisiä, tai huonoja hoitotuloksia.

Koulutuksessa käsitellään tavallisuudesta poikkeavia tilanteita, joissa hoitajan tulee tuntea monien hoitoalalla huomioon
otettavien sairauksien vaikutukset (tarttuvat ja zoonoottiset taudit), sekä normaalit ikääntymisen, lääkityksen jne.
vaikutukset koiran ihon ja immuniteetin toimintaan.

Ammattilaisen tulee lisäksi osata tunnistaa sellaiset hoidon kontraindikaatiot (hoidon vasta-aiheet), jotka joko estävät
hoidon toteuttamisen osittain, tai kokonaan, tai edellyttävät erityistoimia sekä hoidettavan, hoitajan, että myös muiden
vastaanotolla vierailevien koirien ja ihmisten turvallisuuden takaamiseksi.
Lisäksi käydään yksityiskohtaisesti läpi virheellisiä, yleisiä käsityksiä hoidon toteutuksen vasta-aiheista, joille ei kuitenkaan
ole mitään osoitettavia, tai tieteellisiä perusteita.


Koulutuksessa käydään läpi eri osa-alueita niin perusanatomian, kuin anatomisen tunnistamisenkin näkökulmasta,
koska näillä on käytännön työssä tärkeä rooli esim. kontraindikaatioiden havainnoinnissa.
Opetuksessa käytetään havainnoivaa ohjausta ja sitä tukevan palpaation ohjeistamista opiskelijoille konkreettisesti
ns. kädestä pitäen, eli jokainen oppilas saa henkilökohtaisen, kouluttajan tukeman opastuksen.

Erilaisia anatomisia, tunnusteltavissa olevia rakenteita ja kehon yksityiskohtia havainnoivia harjoituksiamme on kuvattu
avartaviksi ja "koiraan tarttumista" helpottaviksi. Palpoinnin ja rakenteiden tunnistamisen kautta ymmärrys koiran
perusanatomiasta avautuu, eikä sen jälkeen aiheuta tarpeetonta epävarmuutta koiran perustutkimuksen, tai hieronta-
hoitojen toteutuksen suhteen, koska normaali anatomia, antomiset poikkeamat ja mahdolliset hälyyttävät varoitusmerkit
hoidon vasta-aiheista osataan tunnistaa.

Koulutuksessa käydään läpi jokaista hoitokertaa koskeva hoidettavuuskuntoarvio, sekä myöskin sellaisia vakavia,
selkeitä hoidon vasta-aiheisuudesta kertovia oireita, jotka vaativat joko välitöntä, tai ainakin ennen hoidon toteuttamista
tapahtuvia välttämättömiä jatkotutkimuksia eläinlääkärillä.

Koulutus antaa monialaisen, päivitetyn tiedon myös monista käytettävissä olevista, osoitetusti toimivaksi todetuista
tukihoitomuodoista koiran toipumisen ja toiminnallisuuden vahvistamiseksi.

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen perusosa tarjoaa opiskelijalle ammattimaisen tason tiedon koiran anatomiasta ja fysiologiasta alkaen ihan
solu- ja kudostasolta, laajentuen eri elinjärjestelmien toiminnallisuuden ja niiden keskinäisen yhteistyön ymmärtämiseen.

Koulutus selventää eri koirarotujen käyttötarkoituksen mukaista suurestikin vaihtelevaa anatomiaa, asentoisuutta,
liikkeitä ja liikuntaa ja niiden tarpeellista huomiontia yksilöitä hoidettaessa.


Käsittää myös tietoutta synnynnäisistä rakennevirheistä, niiden mahdollisesta huomioimisesta ja hoitomahdollisuuksista
kasvuaikana, sekä mahdollisesta rakennevirheen pysyvästä vaikutuksesta liikuntaan ja osuudesta erilaisten rappeuttavien
TULE-ongelmien syntyyn.
Rakennevirheiden ja rakenteellisten rappeutumien seurauksena tulee huomioida useita käsittelytekniikoihin liittyviä seikkoja,
joita käsitellään olennaisena osana koulutusta hoidettavan turvallisuuden varmistamiseksi.


Koulutus antaa hyvät tiedolliset ja taidolliset valmiudet koiran tuloksekkaaseen hierontahoitoon ja sitä täydentävien
muiden eri hoitotekniikoiden toteutukseen.

Käsittelee lisäksi hoitotyön kannalta hyvin tärkeää osa-aluetta; erilaisten koirien käyttäytymistä, oikeaoppista lähestymistä
ja mahdollista haasteellisemmin käyttäytyvien koirien lähestymistä hoitotyön näkökulmasta.

Ohjaa ja valmistaa opiskelijaa käytännön asiakastyöhön ammattimaisena Diplomi urheilukoirahierojana jo koulutuksen aikana.

Opintojen toteutus:

Diplomi Urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®- koulutusta Suomessa järjestää ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.


Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena, josta valtaosa tapahtuu etäopintoina. Lisäksi kontaktiopetusta on viidellä lähiopetusjaksolla määrävälein, sekä jo opittujen asioiden pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ohjeistettujen
etätehtävien muodossa.

Laadukas anatomian oppikirja, sekä laaja muu kirjallinen opetusmateriaali (sähköisessä muodossa) sisältyy koulutuksen hintaan.


HUOM! Pohjakoulutuksena vaadittava Koiran laaja anatomia ja fysiologia-koulutus suoritetaan osana Dipl. UKH-koulutusta.
Dipl. UKH®- koulutukseen haettaessa TÄHÄN KOULUTUKSEN OSAAN EI TOIMITETA ERILLISTÄ HAKEMUSTA.
Dipl. UKH- haku koskee automaattisesti kaikkia opinnon osia (myös KLANF).

Mainitse kuitenkin hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen (ilmoita tällöin koulutuksen päättymisvuosi). Jo aiemmin suoritetut opinnot huomioidaan koulutuksen kokonaishinnassa.


Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä seurataan opiskelun aikana teoriaopintojen osalta etätenttien muodossa, sekä jokaisella lähiopetusjaksolla toteutuvien välikokeiden muodossa ja myös itsenäisesti suoritettujen käytännön harjoitushoitojen kirjaamisen
ja kouluttajan niihin antaman mahdollisen palautteen avulla.


Lähiopetusjaksoilla suoritettavissa harjoitushoidoissa käytettävät koirat osoittaa pääsääntöisesti koulutuksen järjestäjä,
mutta myös opiskelijoiden omia koiria käytetään monissa hoitoharjoituksissa, eli omat koirat ovat tervetulleita mukaan.


Opintojen muoto ja tarkempi suoritusaika:

Opinnoista valtaosa toteutetaan etäopintoina. Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonaistuntimäärä
on n. 1600 ot (lähi- ja etäopiskelua), eli yht. n. 40 ov.

Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus. Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)® on oppilaitoksen
(SETO) rekisterisuojattu tavaramerkki- nimike, jonka henkilökohtainen käyttöoikeus myönnetään ainoastaan tämän koulutuksen kokonaisuudessaan hyväksytysti suorittaneille.


Opinnot eivät edellytä täysiaikaista opiskelua, eli niihin ei ole mahdollista saada esim. opintotukea. Koulutus on mahdollista
suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perusopintoja (laaja
anatomia ja fysiologia) Dipl. UKH-koulutukseen haun yhteydessä. Ainoana poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot, joiden
suorittamisesta tulee esittää erillinen todistus.


Kaikki etäopintomoduulit ja lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun mennessä. Pakottavasta poissaolosta lähiopetusjaksolta tulee menetetyt opinnot korvata erikseen. Mahdollisista lisäkustannuksista vastaa tällöin opiskelija itse.

Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa, että opintojen
keskeytyminen johtuu oppilaasta johtuvista syistä.Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Työ vaatii normaalia fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja kehon normaalia liikkuvuutta,
sekä normaaleja kognitiivisia taitoja.
Fyysisen kuormittavuutensa vuoksi työ soveltuu hyvin myös miehille.

Hakijalta ei vaadita pohjakoulutusta, tai -kokemusta koirahieronnasta. Laajasta koirarotu- ja harrastetuntemuksesta
on kuitenkin hyötyä opiskelun ja työn harjoittamisen kannalta.

Osa koulutuksen materiaaleista sisältää koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä osioita (mm. anatomia, lääketieteelliset
ilmaisut ja anatominen sanasto), jotka edellyttävät opiskelijalta kieltenopiskelun perusedellytyksiä melko nopeatahtisesti.

Yrittäjähenkisyys ja hyvät sosiaaliset taidot ovat edellytyksenä kestävänlaatuiselle työssä pärjäämiselle.


Hakemus tulee täyttää huolellisesti, sekä lopuksi suorittaa sähköinen allekirjoitus (edellytys lomakkeen postituksessa).
HUOM! Merkitse ainoastaan yksi koulutushaku hakemuslomakkeeseen!


Rajoitettu, pieni oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki lähetetyt, sähköisesti allekirjoitetut koulutushakemukset ovat sitovia.
Koulutuskiintiöön pääsyn tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakemuksen jättäneille hakijoille heti hakuajan päätyttyä.Opintokokonaisuudet, viitteellinen opintorunko:

PERUSOPINNOT: (Koiran laaja anatomia ja fysiologia - katso sivulinkki tästä)

Anatomian ja fysiologian perusteet

KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatomian sanasto
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät


KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Virtsanerityselimistö
KLANF 16 - Genitaalijärjestelmä
KLANF 17 - Aistijärjestelmät
KLANF 18 - Kipujärjestelmä + kivun ilmenemismuodot
KLANF 19 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 20 - Endokriininen järjestelmä

AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS:

Viitteellinen, tiivistetty sisältörunko


UKH Moduuli 1
- Koiran luuston anatomia
- Luuston rakenteiden tunnistaminen ja tunnusteltavissa olevien luu-/ nivelosien palpaatio
- Koiran nivelanatomia
- Nivelien fysiologia ja fysiologiaan vaikuttavat tekijät
- Urheilukoirahierojan käytännön työ ja alan lainsäädännölliset rajaukset
- Terveen koiran perushieronnan perusteet
- Urheilukoirahieronnan hierontaotteita


UKH Moduuli 2
- Koiran lihasanatomia
- Lihasten toiminta, tehtävät ja toiminnan rajoitteet
- Lihaspalpaatio
- Hoidettavuuskuntoarvio (terveyskartoitus = hoidon vasta-aiheiden havainnointi)
- Liikuntafysiologia
- Hieronnan kontraindikaatiot (vammat, akuutit ja krooniset vasta-aiheet, rajoittavat sairaudet)
- Urheilukoirahieronnan erityishierontaotteita
- Hierontaa täydentävät venytykset ja niiden suorittamisen vasta-aiheet

UKH Moduuli 3
- Koiran käyttäytyminen, luonteen huomioiminen hierontatilanteessa
- Koiran kipuoireiden tunnistaminen (kipukäytös, kivun eri ilmenemismuotoja)
- Oireilevan koiran oireiden esikartoitus ja lokalisaatio
- Liikuntaelinsairaudet
- Vammautuminen – ensi- ja jälkihoito, sekä yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa
- Tautioppi 1-3
- Urheilevan koiran ravitsemus ja ravintolisien täsmäkäyttö harrastustoiminnassa
- Triggerpistekäsittely


UKH Moduuli 4
- Koiran rakenne ja asento, rakennevirheet
- Koiran liikkeet, virheelliset liikunnan muodot
- Neurologiset oireet - tunnistaminen, todentaminen ja hoitoon ohjaus
- Faskiatekniikoita
- Liikuntaelinongelmien ja suoritusten heikkenemisen taustasyitä
- Tautioppi 4-5
- Koiravälitteiset zoonoosit ja niiden huomiointi hoitotyössä


UKH Moduuli 5
- Lämmittely- ja palauttamistekniikat, kilpailut
- TTouch- otteita urheilukoirahieronnan lisämenetelmänä erityistilanteissa
- Muut manipulatiiviset hoitotavat
- Tautioppi 6
- Urheilukoirahierojan käytännön työ
- Koiran kotihoidon ohjeistus asiakkaalle


VALMISTUMISEEN VAADITTAVAT LISÄOSAT:

UKH Moduuli 6
- Kouluttajalle esitelty alkututkimus ja hierontanäyttö, sisältää kouluttajan kirjallisen palautteen
- Itsenäisesti, ohjeiden mukaan toteutettu ja aikataulussa suoritettu hierontahoitoharjoittelu
- Kirjallinen loppukoe hyväksytysti läpäistynä


Käytännön opetus ja osallistuminen lähijaksoilla:

Henkilökohtainen ja käytännönläheinen opetus. Pienet oppilasryhmät takaavat laadukkaan, yksilöllisen ohjauksen
käytännön harjoitustilanteissa.

Lähiopetusjaksoilla koulutuspaikalla on ruokailu- ja majoitusmahdollisuus (myös koirien kanssa).
Tarjolla on kohtuuhintaisia paketteja, joista tarkempaa tietoa koulutukseen hyväksytyille.

HUOM! Meillä opiskellaan terveydelliset seikat huomioiden tiukin säännöin ja vain ehdottoman vastuullisesti ja turvallisesti,
sekä oppilaiden, että myös kouluttajien hyvinvointi ja kulloisetkin turvallisuutta parantavat erityistoimet huomioiden!


Kontaktijaksoilla varsinaisina Dipl. UKH-metodikouluttajina toimivat;

- Urheilukoirahierontametodin kehittäj
ä, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveydenhoitoalan kouluttaja
Sari Kivilähde
(vastaava kouluttaja)
- Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)®, eläinten terveydenhoitoalan kouluttaja Petriina Anttila
- Diplomi urheilukoirahieroja (Dipl. UKH)® Suvi Romppanen


Lähiopetusjaksoilla luennoivat lisäksi laadukkaat muut asiantuntijaluennoitsijat, mm;

- Eläinlääkäri Sanna Immonen, joka on suorittanut kansainvälisen akupunktioeläinlääkäritutkinnon (Certified Veterinary Acupuncturist), IVAS ja valmistunut eläinkiropraktikoksi (IAVC) 2019. Sanna Immosen vastaanotttotyö keskittyy pääasiassa eläinkiropraktiikkaan ja akupunktiohoitojen tuottamiseen laajan ja laadukkaan, kiinalaisen lääketieteen pohjalta (TCM). Hänellä on myös erityisosaamista koirien
ravitsemuksen alueella.
- Ortopediaan erikoistunut eläinlääkäri Juha Kallio, joka tekee mm. lonkkanivelten PennHIP-kuvauksia, joiden avulla lonkkaterveyden periytyvyyttä voidaan tarkimmin arvioida. Toiminut yli kymmenen vuoden ajan Kenneliitossa asiantuntijatehtävissä (jalostustieteellisen toimikunnan jäsen), sekä mm. kouluttaa eläinlääkäreitä lonkkakuvaustekniikassa.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):


Koulutuksen hinta on 3750 euroa.

Opintomaksun kertasuorituksen lisäksi on mahdollista sopia opintomaksujen suorittamisesta saman suuruisissa
osamaksuerissä kuukausisuorituksina.
HUOM! Osamaksusopimuksen edellytyksenä on, että hakijan luottokelpoisuus voidaan varmistaa ennen
osamaksusopimuksen vahvistamista
.
Runsas määrä maksuhäiriömerkintöjä saattaa olla osamaksusopimuksen esteenä.


Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla.HAKU: HAKU ON PÄÄTTYNYT


Oppilaskiintiöön hyväksymisestä tiedottaminen:


Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja mahdollisesta oppilaskiintiöön hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille
hakijoille henkilökohtaisesti hakijan koulutushakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Koulutukseen on rajoitettu pieni oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki toimitetut hakemukset ovat ehdottoman sitovia.


TERVETULOA MUKAAN ARVOSTETTUUN AMMATTIJOUKKOOMME!


HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa,
että hakemuksesi tullessa hyväksytyksi ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan
koulutuksen ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.