KOIRAN DIPLOMIRAVITSEMUSNEUVOJA (Dipl. KRN)®

- Syventävät ammattimaiset tiedot tarjoava koulutusALKAMISAJANKOHTA: EI ALKAVAA KOULUTUSTA TOISTAISEKSI


HAKEMINEN:
EI HAKUA AVOINNA


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA: TURUN SEUTU


Koulutuskuvaus:


Koiran optimaalista käytännön ruokintaa kaikissa eri elämäntilanteissa ja eri ikävaiheissa käsittelevä monialainen koulutus,
joka muodostuu aihetta perusteellisesti pohjaavista, sekä lisäksi syventävistä, laajoista erikoisosa-alueiden opinnoista.

Koulutus valmistaa opiskelijaa ammattimaisesti ja samalla asiakasturvallisesti tapahtuvaan vastuulliseen asiakasneuvontaan.

Koulutuksella on pitkä käytännön toteutuksen historia ja sen juhlavuosi tulee täyteen vuonna 2021, kun koulutuksen
ensimmäisestä kurssista on kulunut jo 10 vuotta. Tänä aikana koulutuksen laajuus, sisältö ja toteutustapa ovat
asteittain mukautuneet vastaamaan opiskelijalähtöistä tarvetta ja samalla ravitsemustiedon edelleen jatkuvasti
päivittyvää tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa.

Dipl. KRN®- koulutus on näkökulmaltaan suorista kaupallisista kytköksistä riippumaton koulutuskokonaisuus, jonka
ensisijainen painotus on aidosti koiralle yksilöllisesti soveltuvan ja terveyttä tukevan ravitsemuskokonaisuuden tarkastelu,
sen erityispiirteiden ja yksilöllisten vaatimusten huomioiminen, sekä monialainen yhteistyö eläinlääkinnän ammattiryhmien
kanssa.

Kouluttajina/ luennoitsijoina toimii omien osaamisalojensa aiheeseen perehtyneitä asiantuntijoita, laadukkaita tutkijoita
ja myös vahvoja käytännön ammattilaisia.

Koulutus antaa valmiudet toimia Koiran diplomiravitsemusneuvojana (Dipl. KRN)® ensisijaisesti itsenäisenä yrittäjänä
omalla vastaanotolla, tai myös vaihtoehtoisesti sivutoimisesti eläinlääkäriaseman, tai muun eläinpalveluyrityksen
asiantuntijana esim. muutamana päivänä kuukaudessa.


Useimmat oppilaitoksestamme aiemmin valmistuneet ovat eläinalalla toimivia yhdistelmäyrittäjiä, eli tarjoavat useampia
eri palveluja koiran omistajille. Näistä suurin osa työskentelee alalla päätoimisesti ja pieni osa sivutoimena jonkin muun
päivätyön ohessa.


Koulutuksen suorittamisesta myönnettävän koulutusnimikkeen käyttöoikeuteen ja koulutussisältöön
liittyvät ehdot:

Koiran diplomiravitsemusneuvoja- koulutusta ja sen suojattua opetussisältöä Suomessa saa tuottaa ainoastaan
Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.
Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)® on PRH:n vahvistama, rekisterisuojattu tavaramerkki, sekä
ammattimaiseen toimintaan suojattu nimike, joka suojaa sen käyttöoikeuden haltijan (SETO) oikeuden käyttää ja
luovuttaa edelleen kyseisen nimikkeen henkilökohtaisen käyttöoikeuden.

Koulutuksen laajan ja kansainvälisestikin erityislaatuisen opetusaineiston käyttöoikeus kaikissa sen muodoissaan
on pelkästään henkilökohtainen ja hyödynnettävissä koko koulutuksen kokonaisuudessaan loppuun hyväksytysti
suorittaneen opiskelijan omassa vastaanotto-, tai sitä sivuavassa asiakastyössä ja neuvonnassa.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa käsitellään koiran ravitsemusta perusteellisesti, alkaen kesykoiran kehityshistoriasta tieteelliseltä pohjalta,
huomioiden niin domestikaation, kuin koiranjalostuksenkin vaikutus ravinnon käsittely- ja hyödyntämiskykyyn ja ruoan-
sulatuksen fysiologiaan.
Tämän pohjalta paneudutaan eri koirarotujen kykyyn sekä syödä, prosessoida, että hyödyntää eri ravintotekijöitä
mm. yksilöllisesti toteutuvassa energiankulutuksessa (mm. harrastelajikohtaisesti).

Koulutus antaa opiskelijalle laajan ja perusteellisen tietämyksen koiran ruoansulatuskanavan kehittymisestä (alkaen
esisikiökaudelta), ruoansulatuskanavan eri osa-alueiden rakenteesta ja funktiosta (toiminnallisesta roolista),
yksilökohtaisista perusravintotarpeista ja elimistön ideaalia toimintaa tukevasta ruokinnasta kaikkina eri ikäkausina
näiden edellytämin erityistarpein.

Lisäksi käsitellään yksityiskohtaisesti poikkeustilanteiden edellyttämiä ja yksilöllisesti laadittavia täsmäruokavalioita
mm. kasvun ongelmien, tiineyden, toipilaisuuden, sekä monien toiminnallisten kroonisten sairauksien lääkehoidon
tukena yhteistyössä koiraa hoitavan eläinlääkärin kanssa.

Koulutuksessa käsitellään teoreettisella tasolla sekä tieteellisesti, että kokemusperäisen kriittisesti ja laajasti kaikkia
tällä hetkellä käytössä olevia eri ruokintamalleja, kuten teollisesti tuotettu rehu (kuivamuonat, säilykkeet ym.),
koiralle itse valmistettu ruoka, sekaruokavalio, raakaruokinta, sekä myös nykypäivänä hieman jo harvinaisempia ruokinta-
malleja, kuten barf, prey model ja kasvisruokavalio.
Eri ruokintamalleja käydään läpi yksityiskohtaisesti, tosiseikkoihin perustuvine etuineen ja haittoineen, sekä tarkastellen
niiden soveltuvuutta, toimivuutta ja etenkin turvallisuutta koirayksilötasolla.

Dipl. KRN®- koulutuksen osana suoritettavat perusopinnot sisältävät koiran elimistön toiminnan ja ravinnonkäytön
ymmärtämisen kannalta olennaista ja syvälle menevää tietoa koiran anatomiasta ja fysiologiasta.
Perusopintojen myötä opiskelija saa tietoa mm. kehon rakenteellisesta kemiasta, sekä lukuisista muista elimistön toiminnan
säätelyyn ja toiminnallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, joilla on huomioon otettava merkityksensä koiran toimivaa ravitsemusta sunnitellessa.

Syventävät opinnot sisältävät lisäksi ravitsemukselliselta kannalta tärkeää tietoa monien sairauksien vaikutuksista koiran
ravinnonkäyttökykyyn, yleiskuntoon, sekä muista erityisvaatimuksista normaalista poikkeavissa tilanteissa.


Koulutuksen tavoite:


Koulutuksen perusosa tarjoaa opiskelijalle laajan, ammattimaisen tason tiedon koiran anatomiasta ja fysiologiasta
alkaen solu- ja kudostasolta laajentuen eri elinjärjestelmien toiminnallisuuden ja keskinäisen yhteistyön ymmärtämiseen.

Tarjoaa kattavat tiedot tavasta tarkastella koiran ravitsemustarpeita ja vastata niihin yksilöllisesti, sekä myös turvallisesti
huomioiden jokaisen koiran kokonaistilanne.

Vastuullisen ravitsemusneuvonnan edellytys on, että neuvontaan liittyvä koira (ja sen omistaja) tavataan henkilökohtaisesti,
jolloin kliininen arviointi ja tarkastelu on asianmukaisesti toteutettavissa. Yksilön kokonaisuutta huomioivaa neuvontaa on
riskialtista suorittaa esim. pelkästään kuvien/ netin välityksellä, tai pelkän koiranomistajan oman etäkuvauksen perusteella.

Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi mm. sellaisia nyttemmin laajalle yleistyneitä, virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia
koiran ravitsemukseen ja ruokintaan liittyen, joilla todellisuudessa saattaa olla pahimmillaan koiran hyvinvointia ja jopa sen
terveyttä joissain tilanteissa uhkaavia vaikutuksia.

Opiskelija saa koulutuksen myötä vahvan tietopohjan siitä, miksi koiraa ei saisi ruokkia pelkästään mielipiteiden, vaan vain
ensisijaisesti todennettujen, faktoihin perustuvien seikkojen perusteella.

Opintojen toteutus:

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena, josta valtaosa tapahtuu etäopintoina.
Laadukas anatomian oppikirja, sekä laaja muu kirjallinen opetusmateriaali (sähköisessä muodossa) sisältyy koulutuksen hintaan.

HUOM! Koiran laaja anatomia ja fysiologia-koulutus suoritetaan osana Dipl. KRN-koulutusta sen kanssa saman aikaisesti.
Mainitse hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen (ilmoita tällöin
koulutuksen päättymisvuosi). Jo aiemmin suoritetut opinnot huomioidaan koulutuksen kokonaishinnassa.


Opinnon osat;

 • Pohjakoulutuksen (Koiran laaja anatomia ja fysiologia) ja siihen liittyvän loppukokeen suorittaminen.
  Opinnot toteutetaan kokonaan etäopintoina, yhteensä 18 opintomoduulia. Jokaiseen moduuliin liittyy omaa oppimista
  ja edistymistä seuraavia, tukevia harjoitustehtäviä. Suoritetaan Dipl. KRN- opintojen lomassa.
 • Syventävien opintojen itsenäinen teoriaopiskelu moduulikohtaisten etämateriaalien avulla, sisältäen laajasti
  varsinaista opetusmateriaalia, sekä opintoja täydentävää lisämateriaalia. Jokainen moduuli sisältää tietyn opinto-
  tavoitteen, jonka omaksumista tuetaan ja seurataan harjoitustehtävillä.
 • Lähiopetusviikonloput (yhteensä 4 kpl, määrävälein). Kontaktiopetuksessa käsitellään luento- ja keskustelu-
  pohjaisesti mm. käytännön vastaanottotyöskentelyä (koiran yksityiskohtainen tutkiminen vastaanottotilanteessa
  käytännössä, vastaanottotyön lainopilliset näkökohdat, yhteistyö kytkösryhmien kanssa, asiakkaan ohjeistaminen),
  koiran ravitsemusfysiologiaa, tautioppia, joidenkin lääkitysten huomiointia ravitsemuksessa, kliinistä mikrobiologiaa,
  hypo- ja hypervitaminoosia, sekä ravintolisien täsmäkäyttöä erilaisten hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.
  Lähiopetusviikonloppuina käydään läpi käytännön tapausesimerkkejä ryhmätehtävinä, joihin opiskelijat saavat
  valmistautua jo ennen lähiopetusjaksoja.
 • Päätösseminaarissa viimeisellä lähiopetusjaksolla opiskelijalta edellytetään opiskelun aikana ohjeiden mukaisesti
  toteutetun laajemman projektityön tulosten esittely.
 • Itsenäisesti, ohjeistetusti toteutettavat käytännön hoitoharjoitukset (koiran tutkiminen ja ravintotekijöiden
  puutosoireiden yms. havainnointi, ruokintasuunnitelmat ja ravintolisäsuositukset), jotka toimitetaan aikataulutetusti
  kouluttajien tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi.
 • Oppilasryhmän sisäinen foorumi (toteutus sähköpostitse) on erillinen opiskelijan ja kouluttajan välinen,
  aihepiirejä tarvittaessa syventävä, tai täydentävä lisäopetuksen menetelmä. Nämä keskustelut ovat aina koko
  oppilasryhmälle avoimia ja yhteisiä kysymyksineen ja vastauksineen.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:

Opintovelvoite alkaa, kun hakija on toimittanut hakemuksensa oppilaitokselle ilmoitettuna hakuaikana ja kun hänet
on hakuajan päätyttyä hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön. Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun
parhaillaan käynnissä olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.
Oppilaitoksella ei ole velvoitetta taata opinto-oikeuden jatkumista myöhemmin, mikäli opiskelija itse keskeyttää opintonsa.


Opintojen muoto ja tarkempi suoritusaika:

Opinnoista valtaosa toteutetaan etäopintoina. Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonais-
tuntimäärä on n. 1600 ot (lähi- ja etäopiskelua), eli yht. n. 40 ov.

Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus.
Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)® on oppilaitoksen (SETO) rekisterisuojattu tavaramerkki- nimike,
jonka henkilökohtainen käyttöoikeus myönnetään ainoastaan koulutuksen kokonaisuudessaan hyväksytysti suorittaneille.


Opinnot eivät edellytä täysiaikaista opiskelua, eli niihin ei ole mahdollista saada esim. opintotukea. Koulutus on
mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perusopintoja
(laaja anatomia ja fysiologia) Dipl. KRN-koulutukseen haun yhteydessä. Ainoana poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot,
joiden suorittamisesta tulee esittää erillinen todistus.


Kaikki etämoduulit ja lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun mennessä. Pakottavasta poissaolosta lähiopetusjaksolta tulee menetetyt opinnot suorittaa erikseen. Mahdollisista lisäkustannuksista vastaa opiskelija itse.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla minimissään 20 vuotta täyttänyt. Hakijalta ei vaadita ennakoivaa pohjakoulutusta tai -kokemusta.
Koulutuksen peruskoulutusosana suoritetaan myös Koiran laaja anatomia ja fysiologia- koulutus.

Koulutus on intensiivistä, nopeatahtista ja edellyttää toimivia kognitiivisia taitoja ja normaalia psyykkistä terveyttä.
Opiskelijan tulee sitoutua noudattamaan aikuiskoulutuksen toimintatapoja, eli opiskelija vastaa omaehtoisesti opintojen
suorittamisesta niistä erikseen annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Yrittäjähenkisyys ja käytännössä hyvät sosiaaliset taidot ovat edellytyksenä kestävänlaatuiselle työssä pärjäämiselle.

Hakemus tulee täyttää huolellisesti, sekä lopuksi suorittaa sähköinen allekirjoitus (edellytys lomakkeen postituksessa).
HUOM! Koiran laaja anatomia ja fysiologia- koulutukseen ei haeta erikseen, vaan se on osa koulutussisältöä.

Rajoitetusta oppilaskiintiöstä johtuen kaikki lähetetyt, sähköisesti allekirjoitetut koulutushakemukset ovat alustavasti sitovia.
Mahdollisesta koulutuskiintiöön pääsyn tuloksesta ilmoitetaan hakuajan päätyttyä hakijan hakemuksessaan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.


Opintokokonaisuudet:

PERUSOPINNOT (Koiran laaja anatomia ja fysiologia - katso lisää tästä)

Anatomian ja fysiologian perusteet

KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatomian sanasto
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät

KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Virtsanerityselimistö
KLANF 16 - Genitaalijärjestelmä
KLANF 17 - Aistijärjestelmät
KLANF 18 - Kipujärjestelmä + kivun ilmenemismuodot
KLANF 19 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 20 - Endokriininen järjestelmä


AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUSViitteellinen, tiivistetty sisältörunko

DIPL. KRN Moduuli 1

- KOIRAN RAVITSEMUKSEN PERUSTEET

Ravitsemustieteen sanastoa. Koiran kehittyminen lajina. Koiran ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden lähteet.
Ravinnon energia (energian tarve, saanti ja kulutus). Ravinnon energiamääreet. Ravitsemuksen faktoja ja fiktioita.
Koiran diplomiravitsemusneuvojan työ käytännössä. Alaa säätelevä ja toimintaa rajaava lainsäädäntö ja toiminnan kehykset.

DIPL. KRN Moduuli 2

- PENNUN RSK:N KEHITTYMINEN, MIKROBIOMI

Jalostuksen ja tiineysajan ruokinnan vaikutus syntyviin pentuihin. Uroksen ja nartun hedelmällisyyden tukeminen.
Onnistuneeseen tiineyteen valmistautumisen keinot. Pennun ruoansulatuskanavan kehittyminen pre- ja postnataaliaikana.
RS-mikrobiomin kehittyminen, rakenne ja funktio. Ruokinnan taustaa. Massavuuskunto ja kuntoluokitus.
Tautioppi 1; Loiset ja protistit - vaikutus rs-kanavaan.


DIPL. KRN Moduuli 3
-RSK:N JA MUUT RUOKINNAN MUUTOSTA EDELLYTTÄVÄT TOIMINNALLISET HÄIRIÖT JA SAIRAUDET

Ruoan annostelu eri tilanteissa.
Ruoan maistuvuus. Eri ruokintamallien vertailua (edut/haitat, kustannukset). Ruokinta eri ikäkausina. Tehdasvalmisteisen
rehun tuoteselosteiden tulkinnan opettelu. Ravitsemukselliset puutostilat ja ravintotekijöiden liikasaanti (oireet ja vaikutukset).
Tautioppi 2; RSK:n toiminnalliset häiriöt.Tautioppi 3; Ihosairaudet.


DIPL. KRN Moduuli 4
- RAVINTOLISÄT (Mikro- ja makrokivennäisaineet, aminohapot, antioksidantit, muut hoitotuotteet)

Perusravintoaineiden, sekä vitaaliaineiden saantisuositukset (perustarve, erityistilanteet). Ravintolisien ja muiden tukituotteiden
(esim. pre- ja probiootit) käyttö sairauksien, toiminnallisten häiriöiden ja kasvun yhteydessä.
Eri tyyppisten pre- ja probioottien ominaisuudet, käyttöalueet ja mahdolliset haittavaikutukset. Ravintolisien täsmäkäyttö.

Koiran lihavuus ja laihuus (taustasyyt ja toimivia käytännön ratkaisumalleja).

DIPL. KRN Moduuli 5
- RUOKINTA ERITYISTILANTEISSA

Tautioppi 4; Rsk:n sairaudet. Sairauksien vaikutus koiran kykyyn hyödyntää ravintoaineita. Tautioppi 5; Immuniteettihäiriöt
(allergia, atopia, yliherkkyys, intoleranssi. Rs-kanavan toiminnallisten ongelmien ravitsemuksellinen tukihoito. Ruoka-aineallergian
hoitonäkökulmat. Koiran mykoosit. Hiivaongelmien ravitsemus- ja tukihoito. Vesi, nesteentarve ja nestetasapaino. Happo-emäs-tasapaino.


DIPL. KRN Moduuli 6

- LÄÄKKEET, RUOKAPERÄISET KEMIKAALIT, HAITALLISET AINEET JA VALMISTEET

Haitalliset ruoka-, lisä- ja lääkeaineet (myrkyllisyys, intoleranssi- ja allergistyyppiset reaktiot, teratogeeniset vaikutukset).
Hivenaineiden/ kivennäisten jne. ja lääkeaineiden yhteisvaikutukset/ imeytymisen heikkeneminen/ muut huomioitavat, tai
haittareaktiot. Harrastavan koiran ravintomallit. Käytöshäiriöiden yhteys ravintoon. Stressin vaikutus ruoansulatukseen ja yleiskuntoon.Tautioppi 6; Elimistön toiminnalliset häiriöt. Koiralle vaaralliset, tai haitalliset kasvit ja ympäristötekijät (homeet ja
hiivat jne.). Haitalliset, tai myrkylliset luontaistuotteet. Tautioppi 7; TULE- ja neurologiset ongelmat.DIPL. KRN Moduuli 7
- TIINEYS, KASVU, KASVUHÄIRIÖIDEN RAVITSEMUSNÄKÖKOHDAT, HARRASTEKOIRAN RAVITSEMUS

Tiineen ja imettävän nartun, sekä vieroitettavien pentujen ruokinta. Orpopennun keinoruokinta. Kasvavan pennun ja
jättirotujen standardista poikkeava ruokinta. Normaali pennun kasvun kulku. Tautioppi 8; Normaali ja häiriintynyt kasvu.
Kasvuhäiriöiden välttäminen ja kasvun tukeminen ravitsemuksellisin keinoin.


DIPL. KRN Moduuli 8
- ENSIAPU RSK:N JA MUISSA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tautioppi 9; Koiran syöpäsairaudet, ravitsemus ja tukituotteiden käyttö. Ensiapua edellyttävät tilanteet ja välittömät hoidolliset toimet. Rokotteista, tai muista lääkkeistä (esim. ihmisille tarkoitetut kipulääkkeet) mahdollisesti seuraavat allergia-, tai muut haittareaktiot. Lääkityksen huomiointi koiran ruokinnassa.


Käytännön opetuksen toteutus:


Opetuksen sisällön suunnittelun taustalla on toiminut käytännön klinikka- ja vastaanottotyössä pitkään toimineet asiantuntijat.
Opetusmateriaali pohjautuu kansainväliseen eläinlääketieteen ja liitännäisten biotieteiden aineistoon, dokumentoidun tieteellisen tutkimuksen ja pitkäaikaisen käytännön klinikkatyön tarjoaman tiedon yhdistämiseen kattavaksi kokonaisuudeksi.

Opintomateriaalia täydentävissä lisä- ja syventävissä aineistoissa on mukana laaja-alaisesti eri asiantuntijoiden artikkeleita,
tutkielmia, tutkimustuloksia jne.


Kouluttajat:


Sari Kivilähde
, vastaava kouluttaja, ELH, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveydenhoitoalan kouluttaja vuodesta 2004.
Erikoistumisaloina anatomia ja fysiologia, tautioppi, kliininen tutkiminen, koirien kasvatustoiminta, erikoisruokavaliot.
Eläinten terveyspalvelupraktiikan johtamista ja käytännön klinikkatyötä vuodesta 1996, koirankasvattaja (kasvattanut viittä
eri rotua vuodesta 1984). Koiran diplomiravitsemusneuvoja- koulutuksen rakenteen suunnittelija.

Sanna Immonen, eläinlääkäri. Erikoiskoulutuksina mm. Food Therapy in Chinese medicine osana kansainvälistä akupunktio-eläinlääkäritutkintoa (IVAS), eläinkiropraktikkotutkinto (IAVC), sekä koirien käyttäytymiseen ja ongelmakäytöksiin liittyviä
opintoja osana ell-tutkintoa. Suorittaa parhaillaan lisäksi terveystuotealan ja fytoterapian opintoja. Työ omalla klinikalla
painottuu yksilöllisesti soveltuvien ruokavalioiden ohjeistukseen, sekä akupunktio- ja kiropraktiikkatyöhön.

Sonja Mäkilä, Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)®, (Hyvinvoinnin Belenus). Työskentelee virkakoirien ohjauksen/ koulutuksen ja virkakoiraohjaajien koulutuksen parissa. PK-lajien harrastaja. Erityisinä osaamisalueina virka- ja urheilukoirien harjoittaminen ja terveydenhoito, sekä koiran stressi.

Koulutuksen muita luennoitsijoita mm:


Tiina Raevaara, perinnöllisyystieteeseen erikoistunut biologi, filosofian tohtori, tiedetoimittaja.
Kirjoittanut tietokirjan: "Koiraksi ihmiselle", mikä käsittelee koiran historiaa, domestikaatiota ja evoluutiota.

Annika Mäyrä, mikrobiologi. Toimitusjohtaja tutkimus- ja tuotekehitys- yrityksessä (GutGuide Oy), joka käyttää
patentoitua sytometriateknologiaa suun ja suoliston mikrobianalyyseissä ja kehittää tuotteita ihmisten ja eläinten
suun ja suoliston hyvinvointiin.

Renate Jäätes, eläinlääkäri, DVM. Toiminut vaihtelevissa praktiikkatehtävissä (myös päivystys) vuodesta 2013.
Erityisinä osaamisalueina ja kiinnostuksen kohteina iho ja ihosairaudet, sekä allergologia.

Johanna Virtanen, eläinlääkäri (Eläinklinikka Satavet). Valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 2011, josta alkaen työskennellyt
pieneläinten parissa. Viralliset polvi- ja sydänauskultaatio lausunto-oikeudet. Erityisosaamisen ja mielenkiinnon kohteina
hammaskirurgia ja sydänsairaudet.

Pia Martikainen, asiantuntijaeläinlääkäri eläinten hoitotuotteita ja täydennysrehuja eläinlääkinnän ammattilaisille Suomessa
ja Ruotsissa maahantuovassa yrityksessä (Pia Pharma Oy).


Lähiopetuksen ruokailu ja majoitus:


Lähiopetusjaksoilla koulutuspaikalla on ruokailu- ja majoitusmahdollisuus (myös koirien kanssa).
Tarjolla on kohtuuhintaisia paketteja, joista tarkempaa tietoa koulutukseen hyväksytyille.


Huom! Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Koulutuksen hinta on 3750 euroa.

Opintomaksun kertasuorituksen lisäksi on mahdollista sopia opintomaksujen suorittamisesta saman suuruisissa
osamaksuerissä kuukausisuorituksina.
HUOM! Osamaksusopimuksen edellytyksenä on, että hakijan luottokelpoisuus voidaan varmistaa ennen
osamaksusopimuksen vahvistamista
.
Runsas määrä maksuhäiriömerkintöjä saattaa olla osamaksusopimuksen esteenä.


Kaikki koulutuksen suorittamiseen vaadittava opetusaineisto sisältyy koulutushintaan.

HUOM! Jo (eläinalalla) toimiville yrittäjille koulutuskulut ovat pääsääntöisesti verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.


HAKU ON PÄÄTTYNYT


Oppilaskiintiöön hyväksymisestä tiedottaminen:


Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja mahdollisesta oppilaskiintiöön hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille
hakijoille henkilökohtaisesti hakijan koulutushakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Koulutukseen on rajoitettu oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki toimitetut hakemukset ovat ehdottoman sitovia.


TERVETULOA MUKAAN ARVOSTETTUUN JA YHÄ EDELLEEN KASVAVAAN AMMATTIJOUKKOOMME!


HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa, että
hakemuksesi tullessa hyväksytyksi ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen
ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.