HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (HLANF), 8 kk

- Peruskoulutus (tai osaamista täydentävä lisäkoulutus)



ALKAMISAJANKOHTA:
SEURAAVA KOULUTUS KÄYNNISTYY KEVÄÄLLÄ 2024


ILMOITTAUTUMINEN: EI AVOIMENA OLEVAA ILMOITTAUTUMISTA TÄLLÄ HETKELLÄ


VERKKOKOULUTUS - TOTEUTUS KOKONAAN ITSENÄISESTI SUORITETTAVIN ETÄOPINNOIN


Koulutuskuvaus:


Hevosen laaja anatomia ja fysiologia koulutus tarjoaa kattavan, perusteellisen, käytännön tasolla ymmärrettävän,
mutta kuitenkin ammattimaisen tason tiedon hevosen elimistön rakenteesta ja toiminnasta, sekä kehon eri
elinjärjestelmien toiminnasta ja yhteydestä toisiinsa alkaen perusteista, eli solutasolta.


Koulutussisältö on poikkeuksellisen laaja, mistä johtuen se soveltuu hyvin myös hevosalaa jo ennestään
opiskelleille kokonaisuuksia avaavana täydennyskoulutuksena.


Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti hevosalan ammattimaisille toimijoille, tai sellaiseksi ryhtyville joko
alan opiskelua pohjaavaksi, tai myöhemmin jo alalla toimijalle tietopohjaa täydentäväksi.
Soveltuu erinomaisesti mm. hevoshierojille, muita hevosten terveyspalveluita tuottaville, hevosenhoitajille,
tallimestareille, tai hevosten täysihoito-, siittola- ym. toimintaa harjoittaville yrittäjille.


Koulutukseen osallistujilta ei vaadita pohjakoulutusta, vaan se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja
laajasta, kokonaisvaltaisemmasta tiedosta kiinnostuneille.


Koulutusta voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa;


- Aikomus ryhtyä opiskelemaan hevosalaa ammatiliisessa mielessä
- Kiinnostus ryhtyä hevosten terveys-, tai hoitoalan ammattilaiseksi, tai talliyrittäjäksi

- Tarve täydentää jo hankittua hevosalan koulutusta
(hevosenhoitaja, hevoshieroja)
- Kiinnostus syventää omaa osaamistaan käytännön tarpeeseen (hevoskasvattajat, valmentajat)

- Yleinen kiinnostus ymmärtää hevosen elimistön anatomiaa ja toiminnallisuutta


Koulutus kattaa kehon rakenteellisen, yksityiskohtaisen perusanatomian lisäksi laajan kuvauksen eri
elinjärjestelmien toiminnallisuudesta (fysiologiasta) aina sikiöaikaisesta kehityksestä ja eri elinjärjestelmien
muotoutumisesta alkaen.

Koulutus ei sisällä laaja-alaisesti tautioppia, tai sairauksien syitä ja oireita, vaan keskittyy terveen hevosen
elimistön normaalien toimintojen kuvaukseen.
Opetusaineistossa käsitellään kuitenkin tiivistetysti ja suppeammin myös joidenkin aihealueisiin liittyvien
yleisimpien sairauksien patofysiologiaa lähinnä niistä koituvien seurausten kautta, suhteessa aiheeseen liittyvän
kehonalueen normaaleihin toimintoihin.

Opetusmateriaalin perustana toimii kansainvälinen, sekä olemassa olevaan tietoon pohjautuva eläinlääketieteen-
ja siihen oheisliitännäisten biotieteiden aineisto yhdistettynä.

Varsinainen perusopetusmateriaali on kokonaan suomenkielistä. Vapaaehtoinen, tietoa täydentävä ja syventävä
lisämateriaali on osaksi englanninkielistä, samoin useimmat opetusta täydentävät, havainnollistavat videot ja
interaktiiviset anatomiamallit. Opintoihin osallistuminen ei kuitenkaan edellytä vahvaa englannin kielen osaamista.
Opiskelun lisänä/ tukena käytettävät harjoitukset/ visuaaliset mallit ovat myös helppokäyttöisiä, eivätkä edellytä
erityistä tietoteknistä osaamista.


Koulutuksen tavoite:

- Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot hevosen anatomisesta rakenteesta
ja toiminnasta solutasolta lähtien.
- Perusteellisen pohjatiedon valossa opiskelijan on helpompi omaksua muita, elinjärjestelmien fysiologisia,
toiminnallisia ilmiöitä koulutuksen edetessä.
- Ohjaa ja valmistaa opiskelijaa erilaisiin hevosen hoitoon tähtääviin koulutuksiin.
- Tarjoaa tarpeellista ja syventävää tietoa myös alalla jo toimiville hevosalan yrittäjille!


Opintojen käytännön toteutus:


Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina, joihin sisältyy itsenäistä, tarkkaan ohjeistettua ja
aikataulutettua opiskelua, mutta ei esim. live-verkkoseminaareja (webinaareja), tai online- luennointia.

Koulutus ei sisällä henkilökohtaista ohjausta, tai personoitua opintosisältöä.

Opiskelu tapahtuu kaikille osallistujille yksityiskohtaisesti ohjeistetun mallin mukaan laajan teoriaa havainnollisesti
käsittelevän sähköisen opintomateriaalin avulla (sisältää tekstien lisäksi paljon kuva- ja videomateriaalia).

Lisäksi opintomoduulien yhteydessä on tavallisesti lisänä linkkejä/ tiedostoja syventävään, vapaaehtoiseen
lisäopiskeluun.

Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä ja aihealueiden omaksumista seurataan opiskelun aikana etätehtävien
muodossa, joiden avulla opiskelija saa omaehtoista reaaliaikaista palautetta siihen saakka omaksumastaan tiedosta.

Opintojen toteutusta varten opiskeljijalla tulee olla ainoastaan normaalisti toimiva internetyhteys, koska materiaalin
jakaminen, sekä etätehtävät suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa.

Suoritettuaan kaikki kurssimoduulit, opiskelija suorittaa loppukokeen hyväksytysti. Kokeen voi tarvittaessa
kertaalleen uusia (tarkemmat ohjeistukset koulutukseen osallistujille).
Opintojen suorittaminen ei edellytä asioiden ulkoa opettelua, vaan sähköinen materiaali on opiskelijan käytössä
sekä etätehtäviä, että myös loppukoetta suoritettaessa.


Koulutuksen kokonaiskesto on 8 kk. Opiskelu on tiiviin aikataulun vuoksi melko vaativaa.
Koulutus on kuitenkin suoritettavissa normaalin päivätyön ohessa.
Koulutus ei ole täysiaikaista opiskelua, eikä siihen voi saada esim. opintotukea, tai opintovapaata.

Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa,
että opiskelija ei pysty suorittamaan opintoja loppuun kuluvan koulutuksen tavanomaisen aikataulun puitteissa
tilanteessa, jossa opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisista syistä.


Opintomoduuleja on kaikkiaan 25 kpl, joista 5 käsittelee anatomian ja fysiologian perusteita, moduulit 6-25
eri elinjärjestelmien toimintaa.


Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä ja aihealueiden omaksumista seurataan opiskelun aikana etätehtävien
muodossa, joiden avulla opiskelija saa reaaliaikaista, tärkeää palautetta siihen saakka omaksumastaan tiedosta.


Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto-osa.
Opiskelija saa opinnot hyväksytysti suoritettuaan valmistumisdiplomin, sisältäen tiivistelmän koulutussisällöstä.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun osallistuja toimittaa ilmoittautumisensa oppilaitokselle ilmoittautumisaikana ja kun hänet
tämän pohjalta on ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.


Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun käynnissä olevan koulutuksen normaalin enimmäiskeston
kuluessa.


Osallistumisvaatimukset:


Osallistujan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.


Osallistujalta ei vaadita erityistä pohjakoulutusta, tai -kokemusta hevosen terveydenhoidosta, tai lääketieteen
opiskelusta.
Osa koulutuksen materiaaleista sisältää koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä (latinankielisiä) osioita
(mm. anatomian sanasto, fysiologiset ilmaisut jne.), jotka edellyttävät opiskelijalta tavanomaisesti toimivia
kielten opiskelun perusedellytyksiä, sekä hyvää suomen kielen taitoa.



KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:

Anatomian ja fysiologian perusteet


HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia + lisääntyminen
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tuntoaisti + refleksit
HLANF 19 - Kipujärjestelmä + kivun ilmeneminen
HLANF 20- Hampaisto ja purennat
HLANF 21 – Ruoansulatuselimistö - anatomia ja fysiologia
HLANF 22 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 23 – Hevosen jalkarakenne
HLANF 24 - Liikkeet + biomekaniikkaa
HLANF 25 – Hevosen rakenne ja asentoisuus + rakennevirheet


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 1650 euroa.

Koulutusmaksujen ensimmäinen erä, suurudeltaan 350 €, suoritetaan ennen koulutuksen
alkamista koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen.


Jäljelle jäävä osa koulutusmaksusta (1300 €) voidaan suorittaa valinnaisesti joko yhdessä erässä,
tai tasasummaisina kuukausilyhennyksinä.

a) kertasuoritus = 1300 €, maksun ajankohta heinäkuussa 2023.
b) kuukausilyhennys = 162,50 €/ kk omaehtoisina suorituksina ilmoitettuina eräpäivinä ilman korkoa,
tai lisäkuluja, alkaen heinäkuussa 2023, päättyen helmikussa 2024.

HUOM! Maksuhäiriömerkintä ei ole automaattinen este osamaksusopimukselle, mutta hyvin runsas määrä
maksuhäiriöitä saattaa olla sille kuitenkin esteenä.
Mikäli sinulla on runsaasti aiempia maksuhäiriömerkintöjä ja toivot osamaksusopimusta, otathan yhteyttä
sähköpostitse oppilaitokseen ennen hakemuksen jättämistä niin saat tähän liittyvät lisäohjeistukset.


Ilmoittautumisten käsittely:


Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä, yleensä viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa.
Ilmoitus opintopaikan vahvistamisesta toimitetaan opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Maksusopimusten osalta tulee huomioida em. osamaksusopimuksen ehtona olevat seikat ennen sopimuksen
lopullista täytäntöönpanoa.

ILMOITTAUTUMINEN: ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ OLEVAAN KOULUTUKSEEN SULKEUTUNUT



HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutukseen ilmoittautumisen
lähettäminen tarkoittaa,
että koulutussopimuksen syntymisen myötä olet sitoutunut
suorittamaan
koulutuksen opintomoduulit, loppukokeen ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.