KOIRAN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (KLANF), 8 kk

- Peruskoulutus (tai osaamista täydentävä lisäkoulutus)ALKAMISAJANKOHTA:
SEURAAVA KOULUTUS ALKAA KEVÄÄLLÄ 2024


ILMOITTAUTUMINEN: eI AVOIMENA OLEVAA ILMOITTAUTUMISTA TÄLLÄ HETKELLÄ


KOULUTUSPAIKKA: TOTEUTUS ITSENÄISESTI SUORITETTAVIN ETÄOPINNOINKoulutuskuvaus:


Koiran laaja anatomia ja fysiologia koulutus tarjoaa kattavan, perusteellisen, käytännön tasolla ymmärrettävän,
mutta kuitenkin ammattimaisen tason tiedon koiran elimistön rakenteesta ja toiminnasta, sekä kehon eri elin-
järjestelmien toiminnasta ja yhteydestä toisiinsa alkaen perusteista, eli solutasolta.

Koulutussisältö on poikkeuksellisen laaja, mistä johtuen se soveltuu hyvin myös koira-alaa jo ennestään
opiskelleille kokonaisuuksia avaavana täydennyskoulutuksena.


Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti koira-alan ammattimaisille toimijoille, tai sellaiseksi ryhtyville joko
terveyspalvelun opiskelua pohjaavaksi, tai myöhemmin jo alalla toimijalle tietopohjaa täydentäväksi.
Soveltuu erinomaisesti mm. koirahierojille, eläintarvikeliikkeen työntekijöille, pieneläinhoitajille, koirahoitolan
toiminnasta vastaaville toimijoille jne.

Koulutukseen osallistujilta ei vaadita pohjakoulutusta, vaan se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja
laajasta, kokonaisvaltaisemmasta tiedosta kiinnostuneille.


Koulutusta voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa;


 • Kiinnostus ryhtyä koirien terveysalan ammattilaiseksi
 • Kiinnostus täydentää jo hankittua, valmista ammattikoulutusta (mm. koirahierojat,
  muut terveyspalveluita tarjoavat)
 • Kiinnostus syventää osaamista omaan käytännön tarpeeseen (mm. koirankasvattajat,
  koulutusohjaajat, pieneläinhoitajat, koirahoitolanpitäjät ym.)
 • Yleinen kiinnostus ymmärtää koiran elimistön anatomiaa ja fysiologiaa syventävällä tasolla

Koulutus kattaa kehon rakenteellisen, yksityiskohtaisen perusanatomian lisäksi laajan kuvauksen eri
elinjärjestelmien toiminnallisuudesta (fysiologiasta) aina sikiöaikaisesta kehityksestä ja eri elinjärjestelmien
muotoutumisesta alkaen.

Koulutus ei sisällä laaja-alaisesti tautioppia, tai sairauksien syitä ja oireita, vaan keskittyy terveen koiran elimistön
kehitykseen ja normaalien toimintojen kuvaukseen.
Opetusaineistossa käsitellään kuitenkin tiivistetysti ja suppeammin myös joidenkin aihealueisiin liittyvien yleisimpien
sairauksien patofysiologiaa lähinnä niistä koituvien seurausten kautta, suhteessa aiheeseen liittyvän kehonalueen
normaaleihin toimintoihin.

Opetusmateriaalin perustana toimii kansainvälinen, sekä olemassa olevaan tietoon pohjautuva eläinlääketieteen-
ja siihen oheisliitännäisten biotieteiden aineisto yhdistettynä.

Varsinainen perusopetusmateriaali on kokonaan suomenkielistä. Vapaaehtoinen, tietoa täydentävä ja syventävä
lisämateriaali on osaksi englanninkielistä, samoin useimmat opetusta täydentävät, havainnollistavat videot ja
interaktiiviset anatomiamallit. Opintoihin osallistuminen ei kuitenkaan edellytä vahvaa englannin kielen osaamista.
Opiskelun lisänä/ tukena käytettävät harjoitukset/ visuaaliset mallit ovat myös helppokäyttöisiä, eivätkä edellytä
erityistä tietoteknistä osaamista.


Koulutuksen tavoite:

 • Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot koiran anatomisesta rakenteesta ja
  toiminnasta (fysiologiasta) solutason perusteista lähtien.
 • Laajan pohjatiedon valossa opiskelijan on helpompi opintojen edetessä omaksua lisää myös muita, eri
  elinjärjestelmien laajempia fysiologisia ilmiöitä.
 • Ohjaa ja valmistaa laaja-alaisesti opiskelijaa mm. erilaisiin koiran terveydenhoitoa käsitteleviin koulutuksiin.
 • Toimii koirien hoito- ja koulutuspalveluja ym. ammattimaisesti harjoittavalle hyvänä taustakoulutuksena, joka
  osaltaan saattaa parantaa myös palvelun laadukkuuden profiilia esim. kuluttajansuojalain näkökulmasta.
 • Tarjoaa saadun palautteen perusteella syventävää, uutta tietoa myös monille alalla pidempäänkin toimineille.

Opintojen käytännön toteutus:

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina, joihin sisältyy itsenäistä, tarkkaan ohjeistettua ja
aikataulutettua opiskelua, mutta ei esim. live-verkkoseminaareja (webinaareja), tai online- luennointia.
Koulutus ei sisällä henkilökohtaista ohjausta, tai personoitua sisältöä.

Opiskelu tapahtuu kaikille osallistujille yksityiskohtaisesti ohjeistetun mallin mukaan laajan teoriaa havainnollisesti
käsittelevän sähköisen opintomateriaalin avulla (sisältää tekstien lisäksi paljon kuva- ja videomateriaalia).
Lisäksi opintomoduulien yhteydessä on tavallisesti lisänä linkkejä/ tiedostoja syventävään, vapaaehtoiseen
lisäopiskeluun.

Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä ja aihealueiden omaksumista seurataan opiskelun aikana etätehtävien
muodossa, joiden avulla opiskelija saa omaehtoista reaaliaikaista palautetta siihen saakka omaksumastaan tiedosta.

Opintojen toteutusta varten opiskeljijalla tulee olla ainoastaan normaalisti toimiva internetyhteys, koska materiaalin
jakaminen, sekä etätehtävät suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa.


Suoritettuaan kaikki kurssimoduulit, opiskelija suorittaa loppukokeen hyväksytysti. Kokeen voi tarvittaessa
kertaalleen uusia (tarkemmat ohjeistukset koulutukseen osallistujille).
Opintojen suorittaminen ei edellytä asioiden ulkoa opettelua, vaan sähköinen materiaali on opiskelijan käytössä
sekä etätehtäviä, että myös loppukoetta suoritettaessa.


Koulutuksen kokonaiskesto on 8 kk. Opiskelu on tiiviin aikataulun vuoksi melko vaativaa. Koulutus on kuitenkin
suoritettavissa normaalin päivätyön ohessa.
Koulutus ei ole täysiaikaista opiskelua, eikä siihen voi saada esim. opintotukea, tai opintovapaata.


Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa,
että opiskelija ei pysty suorittamaan opintoja loppuun kuluvan koulutuksen tavanomaisen aikataulun puitteissa
tilanteessa, jossa opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisista syistä.


Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto-osa.
Opiskelija saa opinnot hyväksytysti suoritettuaan todistuksen (valmistumisdiplomin), sisältäen tiivistelmän
koulutussisällöstä.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun osallistuja toimittaa ilmoittautumisensa oppilaitokselle ilmoittatumisaikana ja kun
hänet on tämän pohjalta ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.
Opiskelija sitoutuu tällöin suorittamaan opintonsa loppuun käynnissä olevan koulutuksen normaalin keston
kuluessa.


Osallistumisvaatimukset:

Osallistujan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Osallistujalta ei vaadita pohjakoulutusta tai -kokemusta koiran terveydenhoidosta, lääketieteen tmv. opiskelusta.

Suuri osa koulutuksen materiaaleista sisältää myös koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä (latinankielisiä)
osioita (mm. anatomian sanasto, fysiologiset ilmaisut), jotka edellyttävät opiskelijalta tavanomaisesti toimivia
kielten opiskelun perusedellytyksiä, sekä lisäksi hyvää suomen kielen taitoa.KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:


Anatomian ja fysiologian perusteet


KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 - Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät

KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Virtsanerityselimistö
KLANF 16 - Genitaalijärjestelmä
KLANF 17 - Aistijärjestelmät
KLANF 18 - Kipujärjestelmä + kivun ilmenemismuodot
KLANF 19 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 20 - Endokriininen järjestelmä


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%)
:

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 1650 euroa.

Koulutusmaksujen ensimmäinen erä, suurudeltaan 350 €, suoritetaan ennen koulutuksen alkua
koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen.


Jäljelle jäävä osa koulutusmaksusta (1300 €) voidaan suorittaa valinnaisesti joko yhdessä erässä,
tai tasasummaisina kuukausilyhennyksinä eräpäivinä ilman korkoa, tai kuluja.


a) kertasuoritus = 1300 €, maksun ajankohta heinäkuussa 2023.
b) kuukausilyhennys = 162,50 €/ kk omaehtoisina suorituksina ilmoitettuina eräpäivinä ilman korkoa,
tai kuluja, alkaen heinäkuussa 2023, päättyen helmikuussa 2024.


HUOM! Osamaksusopimuksen edellytyksenä on, että hakijan luottokelpoisuus voidaan varmistaa
ennen osamaksusopimuksen vahvistamista
.
Maksuhäiriömerkintä ei ole automaattinen este osamaksusopimukselle, mutta hyvin runsas määrä
maksuhäiriöitä saattaa olla sille kuitenkin esteenä.
Mikäli sinulla on runsaasti aiempia maksuhäiriömerkintöjä ja toivot kuitenkin osamaksusopimusta,
otathan yhteyttä sähköpostitse oppilaitokseen ennen hakemuksen jättämistä niin saat tähän liittyvät
lisäohjeistukset.


Ilmoittautumisten käsittely:


Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä, yleensä viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa.
Ilmoitus opintopaikan vahvistamisesta toimitetaan opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Maksusopimusten osalta tulee huomioida em. osamaksusopimuksen ehtona olevat seikat ennen sopimuksen
lopullista täytäntöönpanoa.


ILMOITTAUTUMINEN:

EI AVOIMENA OLEVAA ILMOITTAUTUMISTA TÄLLÄ HETKELLÄ


HUOM! Ennen ilmoittautumisen lähettämistä huomioithan, että koulutukseen ilmoittautumisen
lähettäminen tarkoittaa,
että koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan kaikki
siihen liittyvät opintomoduulit, loppukokeen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.