KOIRAN DIPLOMIRAVITSEMUSNEUVOJA (Dipl. KRN)®

ALKAMISAJANKOHTA: EI ALKAVAA KOULUTUSTA TÄLLÄ HETKELLÄ

HAKEMINEN: EI AVOIMENA OLEVAA HAKUA TÄLLÄ HETKELLÄ


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA: TURKU

Koulutuskuvaus:

Ammattimaisesti tapahtuvaan asiakasneuvontaan tähtäävä opintokokonaisuus, jonka avulla opiskelija saa valmiudet toimia
Koiran diplomiravitsemusneuvojana (Dipl. KRN)® ensisijaisesti itsenäisenä yrittäjänä omalla vastaanotollaan, tai sivutoimisesti
eläinlääkäriaseman, tai muun eläinpalveluyrityksen asiantuntijana/ yhteistyöyrittäjänä esim. muutamana päivänä kuukaudessa.

Koiran ravitsemusfysiologiaa (ruoansulatusjärjestelmän sikiökautinen kehittyminen, anatominen rakentuminen, anatomia ja fysiologia)
ja koiran monipuolista, eri elämäntilanteissa optimaalisesti käytännön ruokintaa laajasti käsittelevä koulutus, joka muodostuu lukuisista aihetta pohjaavista ja sitä syventävistä opinnon osista.

Dipl. KRN- koulutus on erityinen, kokonaan riippumaton kaikista kaupallisista kytköksistä ja siksi sen toteutuksessa teoriakouluttajina/ luennoitsijoina käytetään alan puolueettomia, omien osaamisalojensa ja omasta aidosta mielenkiinnosta aiheeseen aidosti syventyneitä
ammattilaisia.

Kouluttajien eri aiheisiin lähestymisessä painottuu toisaalta tieteellinen näkökulma vahvaan, jo toistaiseksi osoitettuun tutkimukseen pohjautuen, mutta ihan yhtä tärkeänä ja hyvinkin merkittävänä näkökulmana myös laajaan, pitkäaikaiseen käytännön kokemukseen
pohjautuva laaja näyttö eri ravintomallien toimivuudesta suoran asiakaspalautteen kautta.

Koulutuksessa käsitellään koiran ravitsemusta perusteellisesti, alkaen kesykoiran kehityshistoriasta tieteelliseltä pohjalta, huomioiden
niin domestikaation, kuin koiranjalostuksenkin vaikutus ravinnon käsittely- ja hyödyntämiskykyyn, ruoansulatuksen fysiologiaan,
sekä eri rotutyyppien kykyyn sekä prosessoida, että hyödyntää eri ravintotekijöitä energiankulutuksessa.

Koulutus antaa opiskelijalle laajan ja perusteellisen tietämyksen koiran perusravintotarpeista ja elimistön ideaalista toimintaa tukevasta ruokinnasta kaikkina eri ikäkausina niiden omanlaisine tarpeineen.
Lisäksi käsitellään erityistilanteiden edellyttämiä, yksilöllisesti laadittavia täsmäruokavalioita mm. kasvun ongelmien, tiineyden, sekä joidenkin toiminnallisten sairauksien hoidon tukena yhteistyössä koiraa hoitavan eläinlääkärin kanssa.

Koulutuksessa käsitellään tieteelliseen ja kokemusperäiseen asiapohjaan perustuen kriittisesti ja laajasti kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia ruokintamalleja, kuten teollisesti tuotettu rehu (kuivamuonat, säilykkeet ym.), koiralle itsevalmistettu ruoka, sekaruokavalio, raakaruokinta, sekä myös nykypäivänä hieman harvinaisempia barf, prey model ja kasvisruokavalio.
Ruokintamalleja käydään läpi yksityiskohtaisesti, tosiseikkoihin perustuvine etuineen ja haittoineen, sekä tarkastellen niiden soveltuvuutta ja turvallisuutta yksilötasolla.

Koulutuksen pakollisena osana vaadittavat perusopinnot sisältävät koiran elimistön toiminnan ja ravinnonkäytön ymmärtämisen kannalta olennaista ja syvälle menevää tietoa anatomiasta ja fysiologiasta, sekä ravitsemukselliselta kannalta tärkeää tietoa joidenkin sairauksien vaikutuksista koiran ravinnonkäyttökykyyn


Koulutuksen tavoite:


Antaa opiskelijalle ammattimaisen tason tiedot koiran ravitsemusfysiologian perusteista; rsk:n kehittymisestä alkiovaiheesta lähtien,
rsk:n kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä, rsk:n rakenteesta (rakenteellinen ja toiminnallinen anatomia, histologia jne.), sekä tekijöistä, jotka aiheuttavat ruoansulatusjärjestelmän toiminnallisia häiriöitä (mm. rsk:n ym. laajempi tautioppi).

Tarjoaa kattavat tiedot vahvasti käytännössä koetusta ja myös tieteeseen pohjautuvasta tavasta tarkastella koiran ravitsemustarpeita
ja vastata niihin yksilöllisesti, sekä ehdottomasti myös turvallisesti huomioiden jokaisen hoidettavan kokonaistilanteen.

Koiran täsmällistä, todellisesti toimivaa ja yksilön kokonaisuutta huomioivaa ravitsemusneuvontaa ei voi koskaan suorittaa esim. netin välityksellä, pelkän kuvauksen perusteella.
Vastuullisen ravitsemusneuvonnan edellytys on, että neuvontaan liittyvä koira (ja sen omistaja) tavataan henkilökohtaisesti, jolloin
esim. hyvin tarpeellinen kliininen arviointi useissa tapauksissa on vain tällä tavoin, paikan päällä realistisesti toteutettavissa.

Käsittelee laajasti koiran ruokinnan perusteita pohjautuen sekä pitkäaikaisemmin tieteellisesti osoitettuihin lainalaisuuksiin, kuin myös käytännön kautta todennettuun selkeään kokemusnäyttöön.

HUOM! Koulutuksen avulla käydään yksityiskohtaisesti läpi mm. sellaisia laajalle yleistyneitä, virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia koiran ravitsemukseen ja ruokintaan liittyen, joilla todellisuudessa saattaa olla pahimmillaan koiran hyvinvointia ja jopa terveyttä uhkaavia vaikutuksia.

Opiskelija saa koulutuksen myötä vahvan tietopohjan siitä, miksi koiraa ei saisi ruokkia mielipiteiden, vaan ensisijaisesti todennettujen
ja tieteellisiin faktoihin perustuvien tietojen pohjalta.

Opintojen toteutus:

Koiran diplomiravitsemusneuvojakoulutusta Suomessa järjestää ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joista valtaosa tapahtuu ohjattuina etäopintoina.


HUOM! KLANF-koulutus tulee suorittaa osana KRN-koulutusta, mikäli sitä ei ole aiemmin suoritettuna. Koulutushakemusta ei tarvitse toimittaa KLANF-koulutukseen erikseen.
Muista mainita hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen (+ koulutuksen päättymisvuosi).


Koulutus alkaa suorittamalla pohjakoulutuksena vaadittavista Koiran laaaja anatomia ja fysiologiaopinnoista (yht. 18 moduulia) vähintään 10 moduulia ennen lähiopetusjaksojen alkua, mikäli tätä koulutusta ei ole entuudestaan suoritettuna.
Loput moduuleista (8 kpl) on mahdollista suorittaa myös samaan aikaan varsinaisten syventävien opintojen ohessa.

Koiran laaja anatomia ja fysiologiaopinnot on mahdollista suorittaa myös kokonaan erillisinä opintoina etukäteen ennen syventävää koulutusta, jolloin opiskelijalle jää enemmän aikaa syventävien opintojen suorittamiselle ja itsenäisesti tehtäville harjoitustöille.

  • Syventävien opintojen itsenäinen teoriaopiskelu moduulikohtaisten etämateriaalien avulla, sisältäen laajasti varsinaista opetusmateriaalia, sekä opintoja täydentävää lisämateriaalia. Jokainen moduuli sisältää tietyn opintotavoitteen, jonka omaksumista tuetaan ja seurataan harjoitustehtävillä.
  • Lähiopetusviikonloput (yhteensä 3 kpl, määrävälein). Kontaktiopetuksessa käsitellään luento- ja keskustelupohjaisesti mm. käytännön vastaanottotyöskentelyä (koiran yksityiskohtainen tutkiminen vastaanottotilanteessa käytännössä, vastaanottotyön lainopilliset näkökohdat, yhteistyö kytkösryhmien kanssa, asiakkaan tarkka ohjeistaminen), koiran ravitsemusfysiologiaa taustoineen, eläinlääkärin luennolla tautioppia, sekä joitain käytännön työn kannalta haastavia asiakokonaisuuksia. Lähiopetusviikonloppuina käydään läpi käytännön tapausesimerkkejä ryhmätehtävinä, joihin opiskelijat valmistautuvat ennen lähiopetusjaksoja.
  • Päätösseminaarissa viimeisellä lähiopetusjaksolla opiskelijalta edellytetään kirjallisen loppukokeen suorittamista hyväksytysti (kouluarvosana 6), sekä opiskelun aikana ohjeiden mukaisesti toteutetun laajemman käytännön harjoitustapauksen, tai tutkimuksen, eli projektityön laatimista ja esittelyä. Projektityöt kommentoidaan kouluttajien palautteena suullisesti esitysten yhteydessä.
  • Itsenäisesti, ohjeistetusti toteutettavat hoitoharjoitukset (koiran tutkiminen ja puutosoireiden yms. havainnointi, ruokintasuunnitelmat ja ravintolisäsuositukset), jotka toimitetaan aikataulutetusti kouluttajien tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi.
  • Oppilasryhmän sisäinen kyselyfoorumi (toteutus sähköpostitse) on erillinen opiskelijan ja kouluttajan välinen, aihepiirejä tarvittaessa syventävä, tai täydentävä lisäopetuksen menetelmä. Nämä keskustelut ovat aina koko oppilasryhmälle avoimia ja yhteisiä kysymyksineen ja vastauksineen.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:

Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön. Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan haussa olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.

Pakottavasta syystä tapahtuvaa opintojen keskeyttämistä tulee anoa erikseen kirjallisesti erillisten ohjeiden mukaisesti, jotka toimitetaan koulutukseen hyväksytyille.


Opintojen tarkempi suoritusaika:

Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonaistuntimäärä on n. 1600 ot (lähi- ja etäopiskelua), eli yht. n. 40 ov.

Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus. Koiran ravitsemusneuvoja on yksityisen oppilaitoksemme myöntämä nimike, jonka käyttöoikeus on ainoastaan tämän koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla.
Opetus ei ole täysiaikaista opiskelua, eli se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perusopintoja (laaja anatomia ja fysiologia) KRN-koulutukseen haun yhteydessä. Ainoana poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot, joiden suorittamisesta tulee esittää erillinen todistus.

Kaikki etämoduulit ja lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun mennessä. Pakottavien poissaolojen osalta tulee lähiopinnot korvata erillisin yksityisopinnoin, joiden lisäkustannuksista opiskelija vastaa itse.

Huom! Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa, että opintojen keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisesta päätöksestä.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
Hakijalta ei vaadita pohjakoulutusta tai -kokemusta. Koulutus on hyvin intensiivistä, nopeatahtista ja edellyttää melko hyvää oppimiskykyä.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, normaalisti viimeistään viiden arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.
Rajoitettu oppilasmäärä, mistä johtuen kaikki hakemukset ovat sitovia.


Opintokokonaisuudet, viitteellinen opintorunko:

PERUSOPINNOT: (Koiran laaja anatomia ja fysiologia - katso lisää tästä)

Anatomian ja fysiologian perusteet

KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 - Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät

KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Urogenitaalijärjestelmä
KLANF 16 - Aistijärjestelmät, tunto- ja kipuaistimus, refleksit
KLANF 17 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 18 - Endokriininen järjestelmä


AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS:


Viitteellinen sisältörunko

KRN Moduuli 1
- KOIRAN RSK - SYVENTÄVÄ ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

Koiran kehittyminen lajina, jalostuksen ja tiineysajan ruokinnan vaikutus rsk:n toimintaan, sekä ravinnon hyödynnettävyyteen,, pennun ruoansulatuskanavan kehittyminen pre- ja postnataaliaikana (fysiologia ja vaikutukset). Mikrobiomin rakenne, kehittyminen ja funktio koiran ravinnon hyödyntämisessä. Tautioppi 1; ruoansulatuskanavan toiminnalliset häiriöt (ilmeneminen ja seuraukset = puutokset, imeytymisongelmat, allergiat jne.), Tautioppi 2; sisäloisten ja alkueläinten vaikutus rs-kanavaan.

KRN Moduuli 2
- KOIRAN RAVITSEMUKSEN PERUSTEET

Ravitsemustieteen sanastoa. Ravintoaineet ja niiden lähteet, ravinnon energia (energian tarve, saanti ja kulutus), ravinnon energiamääreet sekä laskentakaavat, perusravintoaineiden sekä vitaaliaineiden saantisuositukset (perustarve, erityistilanteet), ruokinnan taustaa ja perusteita, ruoan annostelu eri tilanteissa, ruoan maistuvuus, eri ruokintamallien vertailua (edut/haitat, kustannukset), ravitsemuksen faktoja ja fiktioita, ruokinta eri ikäkausina (iän vaikutukset ravinnontarpeessa), nesteen määrä ruoassa. Itsevalmistetun ruoan koostaminen, raaka-aineet ja suhteet, valmistusmenetelmät. Tehdasvalmisteisen ruoan tuoteselosteiden tulkinta. Ruokavalioihin totuttaminen/siedättäminen. Ravitsemukselliset puutostilat ja ravintotekijöiden liikasaanti (oireet ja vaikutukset). Nesteentarve ja nestetasapaino, happo-emästasapaino.

KRN Moduuli 3
-RSK- JA MUUT RUOKINNAN MUUTOSTA EDELLYTTÄVÄT TOIMINNALLISET HÄIRIÖT JA SAIRAUDET

Tautioppi 3; Rsk:n sairaudet. Tautioppi 4; Elimistön muut toiminnalliset ja ravinnonmuutosta edellyttävät sairaudet, sairauksien patofysiologia ja vaikutus koiran kykyyn hyödyntää ravintoaineita. Tautioppi 5; Ihosairaudet, erityistilanteet ihon toiminnassa. Tautioppi 6; Immuniteettihäiriöt, allergia, yliherkkyysreaktio/ intoleranssi. Tautioppi 7; Endokrinologiset ja muut ruokinnan muutosta edellyttävät krooniset sairaudet.
Kroonisten elimellisten muutosten huomiointi jokapäiväisessä ruokinnassa.

KRN Moduuli 4

- RAVINTOLISÄT (Mikro- ja makrokivennäisaineet, aminohapot, antioksidantit, lääkinnälliset- ja muut luontaistuotteet)

Ravintolisien ja muiden tukituotteiden käyttö sairauksien, toiminnallisten häiriöiden ja kasvun yhteydessä. Ravintolisien mahdollisuudet kuntouttamisessa, sekä terveysongelmien ja rappeutumien ennaltaehkäisyssä

KRN Moduuli 5
- RUOKINTA ERITYISTILANTEISSA

Vääränlaisesta ravinnosta johtuvat vaivat- ja sairaudet, rs-kanavan toiminnallisten ongelmien ravitsemuksellinen tukihoito, sairauksien erityisruokavaliot, ruoka-aineallergiat ja niiden hoitonäkökulmat. Käytöshäiriöiden yhteys ravintoon, stressin vaikutus ravitsemukseen ja ruoansulatukseen. Harrastavan koiran ravintomallit. Massavuuskunnon arviointi. Koiran lihavuus ja laihuus (taustasyyt ja ravitsemuksen keinot).

KRN Moduuli 6
- TIINEYS, KASVU, KASVUHÄIRIÖIDEN RAVITSEMUSNÄKÖKOHDAT

Tiineen ja imettävän nartun, sekä vieroitettavien pentujen ruokinta. Orpopennun keinoruokinta. Kasvavan pennun ja jättirotujen poikkeava ruokinta. Normaali kasvu, pennun kasvuhäiriöt, kasvun seuranta. Koirien yleisimmät kasvuongelmat ja niiden tunnistaminen. Kasvuhäiriöiden välttäminen ennaltaehkäisevästi ja kuntoutuksen tukeminen ravitsemuksellisin keinoin.

KRN Moduuli 7
- LÄÄKKEET JA RUOKAPERÄISET KEMIKAALIT, MUUT HAITALLISET TUOTTEET JA VALMISTEET

Haitalliset ruoka-, lisä- ja lääkeaineet (myrkyllisyys, intoleranssi- ja allergistyyppiset reaktiot), koiralle vaaralliset kasvit, haitalliset, tai myrkylliset luontaistuotteet. Rokotteista aiheutuvat mahdolliset allergiareaktiot.

KRN Moduuli 8
- ENSIAPU RSK:N JA MUISSA HÄIRIÖTILANTEISSA

Myrkytykset, vierasesineet, muut tukokset ja välittömiä toimia vaativat erityistilanteet (mm. mahalaukun torsio, kalkkikramppi), äkillinen hypoglykemia (esim. diabeetikoilla), äkillinen nestehukka, rasitusripuli jne.


Käytännön opetuksen toteutus:

Oppimateriaalia täydentävissä lisä- ja syventävissä aineistoissa on mukana laaja-alaisesti eri asiantuntijoiden artikkeleita, tutkielmia, tutkimustuloksia jne.

Opetuksen sisällön tuottamisen taustalla toimivat alalla käytännön klinikka- ja vastaanottotyössä pitkään toimineet asiantuntijat.
Opetusmateriaali pohjautuu kansainväliseen eläinlääketieteen ja liitännäisten biotieteiden koulutusaineistoon, sekä koirilla tehdyn dokumentoidun tieteellisen tutkimuksen ja pitkäaikaisen käytännön klinikkatyön tarjoaman tiedon yhdistämiseen kattavaksi kokonaisuudeksi.


Luennoitsijoita lähiopetusjaksoilla:

Sari Kivilähde, ELH, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveydenhoitoalan kouluttaja vuodesta 2004. Erikoistumisaloina anatomia ja fysiologia, tautioppi, kliininen tutkiminen, koirien kasvatustoiminta, erikoisruokavalioiden suunnittelu toiminnallisten ongelmien ja sairauksien hoidon tukena. Eläinten terveyspalvelupraktiikan johtamista ja käytännön klinikkatyötä vuodesta 1996, koirankasvattaja (kasvattanut viittä eri rotua vuodesta 1984), koiran ravitsemusneuvojakoulutuksen ja urheilukoirahierontametodin kehittäjä ja kouluttaja Suomessa


Jenni Kaipainen, Koiran diplomiravitsemusneuvoja, Diplomi urheilukoirahieroja, koirien suuhygieniahoitaja, erityisosaamisalana Lunnikoirien terveysongelmat. Koirien terveydenhoitoalan yrittäjä, Koirapalvelu Origo


Tiina Raevaara
, Filosofian tohtori, tietokirjailija, väitellyt biogenetiikan alalta, kirjoittanut tietokirjan: "Koiraksi ihmiselle", joka selvittää koiran historiaa, domestikaatiota ja evoluutiota.


Heikki Sirkkola
, Eläinlääkäri, DVM, tuottanut laajasti eläinlääketieteellisiä asiantuntija-artikkeleita ja julkaisuja eläinlääkäreille, eläintenhoitajille jne. Kirjoittanut opetushallituksen julkaiseman oppikirjan: ”Eläinten lääkintä ja hoito”.


Nanna Huuskonen,
Laboratoriopäällikkö, laborantti, MOVET:in perustajajäsen. Movet Oy on Suomen kattavimpia eläintautien diagnostiikan palveluntarjoajia.


Lähiopetuksen ruokailu ja majoitus:


Lähiopetusjaksoilla koulutuspaikalla on ruokailu- ja majoitusmahdollisuus (rajoitetusti myös koirien kanssa). Tarjolla on kohtuuhintaisia paketteja, joista tarkempaa tietoa koulutukseen hyväksytyille.

Huom! Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla.


Hakemukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti saapumisjärjestyksessä (yleensä viimeistään viiden päivän kuluessa saapumisesta).
Koulutuksiin on rajoitettu oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki hakemukset ovat ehdottoman sitovia.
Koulutushakemuksen toimittaessasi sitoudut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksun kokonaisuudessaan tullessasi hyväksytyksi oppilaskiintiöön.


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Perusopinnot (KLANF1- KLANF18) yhteensä 1250 euroa. Suoritettaessa perusopinnot erikseen, sovelletaan tämän koulutuksen omilla sivuilla mainittua maksumenettelyä. Aloitusmaksu erikseen tähän koulutukseen hyväksyttäessä hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen on 250 euroa.

Syventävä koulutus (KRN 1- KRN 8) 2050 euroa erillisenä jatkokoulutuksena. Aloitusmaksu koulutukseen hyväksyttäessä hakemuksen saapumisen ja käsittelyn jälkeen on 350 euroa.

Suoritettaessa molemmat opinnot samanaikaisesti (eli mikäli KLANF-opintoja ei ole jo aiemmin suoritettu), suoritetaan koulutusmaksut yhteissummana (3300 euroa). Aloitusmaksu tällöin on 400 euroa koulutukseen hyväksyttäessä, hakemuksen
saapumisen ja käsittelyn jälkeen.

Aloitusmaksun jälkeen varsinaiset koulutusmaksulyhennykset voidaan suorittaa myös kuukausierissä lyhennettynä.

TERVETULOA MUKAAN ARVOSTETTUUN JA KASVAVAAN AMMATTIJOUKKOOMME!