KOIRAN DIPLOMIRAVITSEMUSNEUVOJA (Dipl. KRN)®

- Syventävät ammattimaiset tiedot tarjoava koulutus
ALKAMISAJANKOHTA: ALKAA ETÄOPINNOIN TAMMIKUUSSA 2021


HAKEMINEN: HAKUAIKA AVOINNA
05.01.2021 ASTI


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA: TURKU


LÄHIOPETUSPÄIVÄT 2021: 12.-13.6., 14.-15.8., 16.-17.10. ja 4.-5.12.2021.
Huom! Oikeus muutoksiin pidätetään.Koulutuskuvaus:

Koiran optimaalista käytännön ruokintaa kaikissa eri elämäntilanteissa ja eri ikävaiheissa käsittelevä monialainen koulutus,
joka muodostuu aihetta perusteellisesti pohjaavista ja sitä syventävistä laajoista erikoisosa-alueiden opinnoista.

Koulutus on kattavin Suomessa tällä alalla saatavissa oleva opintokokonaisuus, joka valmistaa opiskelijaa ammattimaisesti
ja turvallisesti tapahtuvaan asiakasneuvontaan.

Dipl. KRN®- koulutus on kaupallisista kytköksistä riippumaton koulutuskokonaisuus.
Kouluttajina/ luennoitsijoina toimii omien osaamisalojensa erikoisasiantuntijoita, tutkijoita ja pitkän linjan käytännön ammattilaisia.

Eri kouluttajien aiheisiin lähestymisessä painottuu osin tieteellinen pohja vahvaan, jo toteutettuun kansainväliseen koirien
ravitsemus-, tai ANF-tutkimukseen pohjautuen, mutta hyvin merkittävänä näkökulmana myös ammatilliseen erityisosaamiseen,
tai pitkäaikaiseen käytännön näyttöön ja kokemukseen pohjautuva tieto eri ravintomallien toimivuudesta.

Koulutus antaa valmiudet toimia Koiran diplomiravitsemusneuvojana (Dipl. KRN)® ensisijaisesti itsenäisenä yrittäjänä omalla vastaanotolla, tai myös vaihtoehtoisesti sivutoimisesti eläinlääkäriaseman, tai muun eläinpalveluyrityksen asiantuntijana
esim. muutamana päivänä kuukaudessa.


Koulutuksen suorittamisesta myönnettävän koulutusnimikkeen käyttöoikeuteen ja koulutussisältöön liittyvät ehdot:


Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)®- koulutusta ja sen opetussisältöä Suomessa saa tuottaa yksinoikeudella
ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.

Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)® on PRH:n vahvistama, rekisterisuojattu tavaramerkki, joka varmistaa sen
haltijan oikeuden käyttää ja luovuttaa edelleen vain henkilökohtaisen käyttöoikeuden kyseiselle nimikkeelle.
Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)®- nimikkeen käyttöoikeuden voi luovuttaa ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-
opisto niille opiskelijoilleen, jotka ovat suorittaneet loppuun (Dipl. KRN)®- opintoihin vaadittavat osa-alueet kokonaisuudessaan.

Opiskelijaa velvoittaa koulutuksen opetusmateriaalin tekijänoikeuksiin perustuva sitoumus, josta tiedotetaan yksityiskohtaisesti koulutukseen hyväksytyille opiskeluohjeissa.
Koko opetusaineiston käyttöoikeus on kaikissa sen muodoissaan pelkästään henkilökohtainen.


Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee tutustua koulutussopimusehtoihin, sekä hyväksyä nämä henkilökohtaisessa
hakemuksessaan allekirjoitusta vastaavalla sähköisellä merkinnällä hakulomakkeen kyseisessä kohdassa.Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa käsitellään koiran ravitsemusta perusteellisesti, alkaen kesykoiran kehityshistoriasta tieteelliseltä pohjalta,
huomioiden niin domestikaation, kuin koiranjalostuksenkin vaikutus ravinnon käsittely- ja hyödyntämiskykyyn ja ruoan-
sulatuksen fysiologiaan.
Tämän pohjalta paneudutaan eri koirarotujen kykyyn sekä syödä, prosessoida, että hyödyntää eri ravintotekijöitä
mm. yksilöllisesti toteutuvassa energiankulutuksessa.

Koulutus antaa opiskelijalle laajan ja perusteellisen tietämyksen koiran ruoansulatuskanavan kehittymisestä (alkaen
esisikiökaudelta), ruoansulatuskanavan eri osa-alueiden rakenteesta ja funktiosta (toiminnallisesta roolista), yksilökohtaisista perusravintotarpeista ja elimistön ideaalia toimintaa tukevasta ruokinnasta kaikkina eri ikäkausina niiden erityistarpeineen.


Lisäksi käsitellään yksityiskohtaisesti poikkeustilanteiden edellyttämiä ja yksilöllisesti laadittavia täsmäruokavalioita
mm. kasvun eri ongelmien, tiineyden, toipilaisuuden, sekä monien toiminnallisten kroonisten sairauksien lääkehoidon
tukena yhteistyössä koiraa hoitavan eläinlääkärin kanssa.

Koulutuksessa käsitellään teoreettisella tasolla sekä tieteellisesti, että kokemusperäisen kriittisesti ja laajasti kaikkia tällä
hetkellä käytössä olevia eri ruokintamalleja, kuten teollisesti tuotettu rehu (kuivamuonat, säilykkeet ym.), koiralle itse
valmistettu ruoka, sekaruokavalio, raakaruokinta, sekä myös nykypäivänä hieman jo harvinaisempia ruokintamalleja, kuten barf,
prey model ja kasvisruokavalio.
Eri ruokintamalleja käydään läpi yksityiskohtaisesti, tosiseikkoihin perustuvine etuineen ja haittoineen, sekä tarkastellen niiden soveltuvuutta, toimivuutta ja etenkin turvallisuutta yksilötasolla.

Dipl. KRN®- koulutuksen pakollisena osana vaadittavat perusopinnot sisältävät koiran elimistön toiminnan ja ravinnonkäytön ymmärtämisen kannalta olennaista ja syvälle menevää tietoa koiran anatomiasta ja fysiologiasta.
Pohjaopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tietoa kehon rakenteellisesta kemiasta, peruskäsitys biokemian perusteista ja siihen
liittyvien kemiallisten reaktioiden ja ilmiöiden vaikutuksesta kehon eri toiminnoissa.
Kemian perusrakenteiden ja ilmiöiden tunteminen auttaa osaltaan kehon rakenteen ja laajemman fysiologian, sekä mm. syvemmän
ravitsemustiedon omaksumisessa.


Lisäksi syventävät opinnot sisältävät ravitsemukselliselta kannalta tärkeää tietoa monien sairauksien vaikutuksista koiran ravinnonkäyttökykyyn, yleiskuntoon, sekä erityisvaatimuksista normaalista poikkeavassa tilanteessa.


Koulutuksen tavoite:


Koulutuksen perusosa tarjoaa opiskelijalle laajan, ammattimaisen tason tiedon koiran anatomiasta ja fysiologiasta alkaen
solu- ja kudostasolta laajentuen eri elinjärjestelmien toiminnallisuuden ja keskinäisen yhteistyön ymmärtämiseen.

Tarjoaa kattavat tiedot tavasta tarkastella koiran ravitsemustarpeita ja vastata niihin yksilöllisesti, sekä myös turvallisesti
huomioiden jokaisen koiran kokonaistilanteen.


Vastuullisen ravitsemusneuvonnan edellytys on, että neuvontaan liittyvä koira (ja sen omistaja) tavataan henkilökohtaisesti,
jolloin kliininen arviointi ja tarkastelu on asianmukaisesti toteutettavissa. Yksilön kokonaisuutta huomioivaa neuvontaa on
riskialtista suorittaa vain esim. kuvien/ netin välityksellä, tai pelkän koiranomistajan oman kuvauksen perusteella.

Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi mm. sellaisia laajalle yleistyneitä, virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia koiran ravitsemukseen ja ruokintaan liittyen, joilla todellisuudessa saattaa olla pahimmillaan koiran hyvinvointia ja jopa sen terveyttä
uhkaavia vaikutuksia.
Opiskelija saa koulutuksen myötä vahvan tietopohjan siitä, miksi koiraa ei saisi ruokkia pelkästään mielipiteiden, vaan vain
ensisijaisesti todennettujen, faktoihin perustuvien seikkojen perusteella.

Opintojen toteutus:

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena, josta valtaosa tapahtuu etäopintoina.
Laadukas anatomian oppikirja, sekä laaja muu kirjallinen opetusmateriaali (sähköisessä muodossa) sisältyy koulutuksen hintaan.

HUOM! Pohjakoulutuksena vaadittava Koiran laaja anatomia ja fysiologia-koulutus tulee suorittaa osana Dipl. KRN-koulutusta.
Mainitse hakulomakkeen "Lisätiedot"-kohdassa, mikäli olet jo aiemmin suorittanut KLANF-koulutuksen (ilmoita koulutuksen päättymisvuosi).Opinnon osat;

 • Pohjakoulutuksen (Koiran laaja anatomia ja fysiologia) ja siihen liittyvän loppukokeen suorittaminen.
  Opinnot toteutetaan kokonaan etäopintoina, yhteensä 18 opintomoduulia. Jokaiseen moduuliin liittyy omaa oppimista
  ja edistymistä seuraavia, tukevia harjoitustehtäviä.
 • Syventävien opintojen itsenäinen teoriaopiskelu moduulikohtaisten etämateriaalien avulla, sisältäen laajasti
  varsinaista opetusmateriaalia, sekä opintoja täydentävää lisämateriaalia. Jokainen moduuli sisältää tietyn opinto-
  tavoitteen, jonka omaksumista tuetaan ja seurataan harjoitustehtävillä.
 • Lähiopetusviikonloput (yhteensä 4 kpl, määrävälein). Kontaktiopetuksessa käsitellään luento- ja keskustelu-
  pohjaisesti mm. käytännön vastaanottotyöskentelyä (koiran yksityiskohtainen tutkiminen vastaanottotilanteessa
  käytännössä, vastaanottotyön lainopilliset näkökohdat, yhteistyö kytkösryhmien kanssa, asiakkaan ohjeistaminen),
  koiran ravitsemusfysiologiaa, tautioppia, joidenkin lääkitysten huomiointia ravitsemuksessa, kliinistä mikrobiologiaa,
  hypo- ja hypervitaminoosia, sekä ravintolisien täsmäkäyttöä erilaisten hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.
  Lähiopetusviikonloppuina käydään läpi käytännön tapausesimerkkejä ryhmätehtävinä, joihin opiskelijat saavat
  valmistautua jo ennen lähiopetusjaksoja.
 • Päätösseminaarissa viimeisellä lähiopetusjaksolla opiskelijalta edellytetään kirjallisen loppukokeen suorittamista
  hyväksytysti (kouluarvosana 6), sekä jo opiskelun aikana ohjeiden mukaisesti toteutetun laajemman projektityön
  tulosten esittelyä.
 • Itsenäisesti, ohjeistetusti toteutettavat käytännön hoitoharjoitukset (koiran tutkiminen ja puutosoireiden
  yms. havainnointi, ruokintasuunnitelmat ja ravintolisäsuositukset), jotka toimitetaan aikataulutetusti kouluttajien
  tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi.
 • Oppilasryhmän sisäinen foorumi (toteutus sähköpostitse) on erillinen opiskelijan ja kouluttajan välinen,
  aihepiirejä tarvittaessa syventävä, tai täydentävä lisäopetuksen menetelmä. Nämä keskustelut ovat aina koko
  oppilasryhmälle avoimia ja yhteisiä kysymyksineen ja vastauksineen.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:

Opintovelvoite alkaa, kun hakija on toimittanut hakemuksensa oppilaitokselle ilmoitettuna hakuaikana ja kun hänet on
hakuajan päätyttyä hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön. Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan
käynnissä olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.
Oppilaitoksella ei ole velvoitetta taata opinto-oikeuden jatkumista myöhemmin, mikäli opiskelija itse keskeyttää opintonsa.


Opintojen muoto ja tarkempi suoritusaika:

Opinnoista valtaosa toteutetaan etäopintoina. Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonais-
tuntimäärä on n. 1600 ot (lähi- ja etäopiskelua), eli yht. n. 40 ov.

Huom! Koulutus ei ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus. Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)®
on oppilaitoksen (SETO) rekisterisuojattu tavaramerkki- nimike, jonka henkilökohtainen käyttöoikeus myönnetään
ainoastaan tämän koulutuksen kokonaisuudessaan hyväksytysti suorittaneille.


Opinnot eivät edellytä täysiaikaista opiskelua, eli niihin ei ole mahdollista saada esim. opintotukea. Koulutus on
mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perusopintoja
(laaja anatomia ja fysiologia) Dipl. KRN-koulutukseen haun yhteydessä. Ainoana poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot,
joiden suorittamisesta tulee esittää erillinen todistus.


Kaikki etämoduulit ja lähiopetusjaksot tulee olla suoritettuina koulutuksen loppuun mennessä. Pakottavasta poissaolosta lähiopetusjaksolta tulee menetetyt opinnot korvata erikseen. Mahdollisista lisäkustannuksista vastaa opiskelija itse.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla 20 vuotta täyttänyt. Hakijalta ei vaadita ennakoivaa pohjakoulutusta tai -kokemusta.
Koulutuksen pakollisena peruskoulutusosana suoritetaan Koiran laaja anatomia ja fysiologia- pohjakoulutus.

Koulutus on intensiivistä, nopeatahtista ja edellyttää melko hyvää oppimiskykyä. Opiskelijan tulee sitoutua noudattamaan aikuiskoulutuksen toimintatapoja, eli opiskelija vastaa omaehtoisesti opintojen suorittamisesta niistä erikseen annettujen
ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

Yrittäjähenkisyys ja hyvät sosiaaliset taidot ovat edellytyksenä kestävänlaatuiselle työssä pärjäämiselle.

Hakemus tulee täyttää huolellisesti, sekä lopuksi suorittaa sähköinen allekirjoitus (edellytys lomakkeen postituksessa).

Rajoitettu oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki lähetetyt, sähköisesti allekirjoitetut koulutushakemukset ovat sitovia.
Koulutuskiintiöön pääsyn tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille hakuajan päätyttyä.


Opintokokonaisuudet:

PERUSOPINNOT (Koiran laaja anatomia ja fysiologia - katso lisää tästä)

Anatomian ja fysiologian perusteet

KLANF 1 – Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat, anatomian sanasto
KLANF 2 – Kehon anatominen ja toiminnallinen kemia
KLANF 3 - Sytologia
KLANF 4 - Histologia
KLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elinjärjestelmät

KLANF 6 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 - luusto
KLANF 7 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 - nivelet
KLANF 8 -Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - lihaksisto
KLANF 9 - Hermojärjestelmä
KLANF 10 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
KLANF 11 - Lymfaattinen järjestelmä
KLANF 12 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä
KLANF 13 - Hematopoieettinen järjestelmä
KLANF 14 - Hengityselimistö
KLANF 15 - Urogenitaalijärjestelmä
KLANF 16 - Aistijärjestelmät, tunto- ja kipuaistimus, refleksit
KLANF 17 - Ruoansulatusjärjestelmä
KLANF 18 - Endokriininen järjestelmä


AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUSViitteellinen, tiivistetty sisältörunko

DIPL. KRN Moduuli 1
- KOIRAN RSK - SYVENTÄVÄ ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

Koiran kehittyminen lajina. Jalostuksen ja tiineysajan ruokinnan vaikutus syntyviin pentuihin. Pennun ruoansulatuskanavan
kehittyminen pre- ja post-nataaliaikana. Mikrobiomin rakenne, kehittyminen ja funktio koiran ravinnon hyödyntämisessä.
Tautioppi 1; RSK:n toiminnalliset häiriöt ja seuraukset. Tautioppi 2; Sisäloisten ja alkueläinten vaikutus rs-kanavaan.

DIPL. KRN Moduuli 2
- KOIRAN RAVITSEMUKSEN PERUSTEET

Ravitsemustieteen sanastoa. Ravintoaineet ja niiden lähteet. Ravinnon energia (energian tarve, saanti ja kulutus).
Ravinnon energiamääreet. Perusravintoaineiden, sekä vitaaliaineiden saantisuositukset (perustarve, erityistilanteet).
Ruokinnan taustaa ja perusteita. Ruoan annostelu eri tilanteissa. Ruoan maistuvuus. Eri ruokintamallien vertailua (edut/haitat, kustannukset). Ravitsemuksen faktoja ja fiktioita. Ruokinta eri ikäkausina (iän vaikutukset ravinnontarpeessa). Nesteen määrä
ruoassa. Itsevalmistetun ruoan koostaminen. Tehdasvalmisteisen rehun tuoteselosteiden tulkinnan opettelu.
Ruokavalioihin totuttaminen/siedättäminen. Ravitsemukselliset puutostilat ja ravintotekijöiden liikasaanti (oireet ja vaikutukset). Nesteentarve ja nestetasapaino. Happo-emästasapaino.

DIPL. KRN Moduuli 3
-RSK:N JA MUUT RUOKINNAN MUUTOSTA EDELLYTTÄVÄT TOIMINNALLISET HÄIRIÖT JA SAIRAUDET

Tautioppi 3; Rsk:n sairaudet. Tautioppi 4; Elimistön muut toiminnalliset ja ravinnonmuutosta edellyttävät häiriöt.
Sairauksien patofysiologia ja vaikutus koiran kykyyn hyödyntää ravintoaineita. Tautioppi 5; Ihosairaudet ja erityistilanteet ihon toiminnassa. Tautioppi 6; Immuniteettihäiriöt (allergia, atopia, yliherkkyys, intoleranssi). Tautioppi 7; Endokrinologiset ja muut
ruokinnan muutosta edellyttävät krooniset sairaudet. Kroonisten elimellisten muutosten huomiointi jokapäiväisessä ruokinnassa.

DIPL. KRN Moduuli 4
- RAVINTOLISÄT (Mikro- ja makrokivennäisaineet, aminohapot, antioksidantit, muut hoitotuotteet)

Ravintolisien ja muiden tukituotteiden (esim. pre- ja probiootit) käyttö sairauksien, toiminnallisten häiriöiden ja kasvun
yhteydessä. Ravintolisien täsmäkäytön mahdollisuudet kuntoutujien tukihoidossa, sekä terveysongelmien etenemisen ja
rappeutumien ennaltaehkäisyssä.

DIPL. KRN Moduuli 5
- RUOKINTA ERITYISTILANTEISSA

Vääränlaisesta ravinnosta johtuvat vaivat- ja sairaudet. Rs-kanavan toiminnallisten ongelmien ravitsemuksellinen tukihoito.
Tukihoidon erityisruokavaliot. Ruoka-aineallergiat ja niiden hoitonäkökulmat. Käytöshäiriöiden yhteys ravintoon.
Stressin vaikutus ruoansulatukseen ja yleiskuntoon. Harrastavan koiran ravintomallit. Massavuuskunnon arviointi.
Koiran lihavuus ja laihuus (syyt ja toimivia käytännön ratkaisumalleja).

DIPL. KRN Moduuli 6
- TIINEYS, KASVU, KASVUHÄIRIÖIDEN RAVITSEMUSNÄKÖKOHDAT

Tiineen ja imettävän nartun, sekä vieroitettavien pentujen ruokinta. Orpopennun keinoruokinta. Kasvavan pennun ja
jättirotujen standardista poikkeava ruokinta. Normaalin kasvun kulku. Pennun kasvuhäiriöt ja niiden tunnistaminen.
Kasvun tarkkailu ja seuranta. Kasvuhäiriöiden välttäminen ennaltaehkäisevästi. Kasvun tukeminen ravitsemuksellisin keinoin.

DIPL. KRN Moduuli 7
- LÄÄKKEET, RUOKAPERÄISET KEMIKAALIT, HAITALLISET AINEET JA VALMISTEET

Haitalliset ruoka-, lisä- ja lääkeaineet (myrkyllisyys, intoleranssi- ja allergistyyppiset reaktiot, teratogeeniset vaikutukset).
Hivenaineiden/ kivennäisten jne. ja lääkeaineiden yhteisvaikutukset/ imeytymisen heikkeneminen/ muut huomioitavat, tai
haittareaktiot. Koiralle vaaralliset, tai haitalliset kasvit ja ympäristötekijät (homeet jne.). Haitalliset, tai myrkylliset luontaistuotteet.
Rokotteista, tai muista lääkkeistä (esim. ihmisille tarkoitetut kipulääkkeet) mahdollisesti seuraavat allergia-, tai muut
haittareaktiot. Lääkityksestä aiheutuva ruokahaluttomuus ja käytännön ratkaisumalleja.

DIPL. KRN Moduuli 8
- ENSIAPU RSK:N JA MUISSA HÄIRIÖTILANTEISSA

Myrkytykset, vierasesineet, muut tukokset oirekuvineen. Välittömiä toimia ja koiran välitöntä eläinlääkärin hoitoon ohjaamista
vaativat erityistilanteet (mm. mahalaukun torsio, kalkkikramppi). Äkillinen hypoglykemia (esim. diabeetikoilla), äkillinen nestehukka, rasitusripuli jne. sekä välittömät hoidolliset ensi- ja jatkotoimet.


Käytännön opetuksen toteutus:


Opetuksen sisällön suunnittelun taustalla on toiminut käytännön klinikka- ja vastaanottotyössä pitkään toimineet asiantuntijat.
Opetusmateriaali pohjautuu kansainväliseen eläinlääketieteen ja liitännäisten biotieteiden aineistoon, dokumentoidun tieteellisen tutkimuksen ja pitkäaikaisen käytännön klinikkatyön tarjoaman tiedon yhdistämiseen kattavaksi kokonaisuudeksi.

Opintomateriaalia täydentävissä lisä- ja syventävissä aineistoissa on mukana laaja-alaisesti eri asiantuntijoiden artikkeleita,
tutkielmia, tutkimustuloksia jne.


Luennoitsijoita lähiopetusjaksoilla:


Sari Kivilähde
, ELH, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveydenhoitoalan kouluttaja vuodesta 2004.
Erikoistumisaloina anatomia ja fysiologia, tautioppi, kliininen tutkiminen, koirien kasvatustoiminta, erikoisruokavaliot.
Eläinten terveyspalvelupraktiikan johtamista ja käytännön klinikkatyötä vuodesta 1996, koirankasvattaja (kasvattanut viittä
eri rotua vuodesta 1984). Koiran diplomiravitsemusneuvojakoulutuksen vastaava kehittäjä.

Sonja Mäkilä, Koiran diplomiravitsemusneuvoja (Dipl. KRN)®. Työskentelee virkakoirien ohjauksen/ koulutuksen ja virkakoiraohjaajien koulutuksen parissa. PK-lajien harrastaja. Erityisinä osaamisalueina virka- ja urheilukoirien harjoittaminen
ja terveydenhoito, sekä koiran stressi.

Tiina Raevaara, perinnöllisyystieteeseen erikoistunut biologi, filosofian tohtori, tiedetoimittaja.
Kirjoittanut tietokirjan: "Koiraksi ihmiselle", mikä käsittelee koiran historiaa, domestikaatiota ja evoluutiota.

Annika Mäyrä, mikrobiologi. Toimitusjohtaja tutkimus- ja tuotekehitys- yrityksessä (GutGuide Oy), joka käyttää
patentoitua sytometriateknologiaa suun ja suoliston mikrobianalyyseissä ja kehittää tuotteita ihmisten ja eläinten
suun ja suoliston hyvinvointiin.

Renate Jäätes, eläinlääkäri, DVM. Toiminut vaihtelevissa praktiikkatehtävissä (myös päivystys) vuodesta 2013.
Erityisinä osaamisalueina ja kiinnostuksen kohteina iho ja ihosairaudet, sekä allergologia.

Päivittyy parhaillaan...Lähiopetuksen ruokailu ja majoitus:


Lähiopetusjaksoilla koulutuspaikalla on ruokailu- ja majoitusmahdollisuus (myös koirien kanssa).
Tarjolla on kohtuuhintaisia paketteja, joista tarkempaa tietoa koulutukseen hyväksytyille.


Huom! Koulutuskustannuksiin eivät sisälly ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla.

Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Perusopinnot (KLANF1- KLANF18) yhteensä 1450 euroa. Syventävä koulutus (KRN 1- KRN 8) 2300 euroa.

Suoritettaessa molemmat opinnot samanaikaisesti (eli mikäli KLANF-opintoja ei ole jo aiemmin suoritettu),
suoritetaan koulutusmaksut saman aikaisesti, yhteensä 3750 euroa.


Koulutusmaksut voidaan suorittaa myös kuukausilyhennyksinä. Lyhennykset käynnistyvät oppilaskiintiöön hyväksyttäessä.


HAKU: HAKU PARHAILLAAN KÄYNNISSÄ. HAKEMUKSET TULEE TOIMITTAA VIIMEISTÄÄN 05.01.2021 MENNESSÄ.

Oppilaskiintiöön hyväksymisestä tiedottaminen:


Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja mahdollisesta oppilaskiintiöön hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille
hakijoille henkilökohtaisesti hakijan koulutushakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Koulutukseen on rajoitettu oppilaskiintiö, mistä johtuen kaikki toimitetut hakemukset ovat ehdottoman sitovia.


TERVETULOA MUKAAN ARVOSTETTUUN JA EDELLEEN KASVAVAAN AMMATTIJOUKKOOMME!


HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa, että
hakemuksesi tullessa hyväksytyksi ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen
ja kaikki koulutusmaksut kokonaisuudessaan.