Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä:

Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto
Laitainen 7 as 19, 20900 Turku
suomen.eltopisto(at)gmail.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

sähköpostiosoite: suomen.eltopisto(at)gmail.com (ensisijainen yhteystieto)
puh. 040 9609096 (HUOM! ei puhelinpäivystystä)

Rekisterin nimi:

Opiskelijarekisteri

Tietojen käsittelyperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu ensisijaisesti osapuolten väliseen sopimukseen (vapaaehtoinen, dokumentoitu).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on oppilasrekisterin ylläpito, yhteydenpito oppilaisiin (opintoasioiden hoitaminen), sekä tiedottaminen.

Rekisterin tietosisältö (tallennettavat tiedot):

• Opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostisosoite, laskutustiedot)
• Aiemmat tutkinnot ja koulutukset, tai muu osaaminen
• Mahdolliset muut hakemuksen liitteenä asiakassuhteeseen liittyvät, vapaaehtoisesti ilmoitetut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan opiskelijalta (asiakkaalta) vapaaehtoisesti toimitettavan sähköisen koulutushakulomakkeen tietojen pohjalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Opiskelijarekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterinpitäjän organisaation ulkopuolelle. Tietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointia, tai mielipide- ja markkinatutkimusta varten.
Opiskelijan suostumuksella opiskelijarekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille (esim. työvoimaviranomainen) lainsäädännön vaatimien velvoitteiden mukaan.
Tietoja voidaan luovuttaa vain rajoitetusti myös välttämättömille yhteistyökumppaneille osana koulutuspalvelun tuottamista käytännössä (kurssikeskukset ym.).

Tietojen siirto Euroopan unionin, tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU-alueen, tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, sekä riittävillä käytössä olevin varmentein.

Henkilötietojen säilytysaikojen kriteerit:

Opiskelija- ja henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kuin on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on jokin muu lainmukainen peruste. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Rekisteröidyn oikeudet;


- Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen: suomen.eltopisto@gmail.com.

Pyynnön yhteydessä rekisteröity tulee tunnistaa. Määräaika tietojen toimittamiseksi on enintään kuukausi pyynnön vastaanottamisesta.

- Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista rekisterinpitäjän rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Kaikki koulutushaussa hylätyt hakemustiedot poistetaan lopullisesti, sekä automaattisesti, ellei hakijan kanssa sovita erikseen hänen pyynnöstään muuta.

Yhteydenotot:

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: suomen.eltopisto@gmail.com


Rekisteriselostetta on viimeksi päivitetty 11.03.2019