Suomen Eläinterveydenhuolto-opiston koulutussopimusehdot


HUOM! Ennen koulutushakemuksen jättämistä hakijan tulee huolellisesti tutustua näihin koulutussopimusehtoihin ja lisäksi sähköisesti kuitata hyväksyvänsä ne hakemusta jättäessään.

1. Opintopaikkahaku

Oppilaspaikkaa koulutuskiintiössä haetaan sähköisesti opiston nettisivulla (https://www.seto.fi/) olevan hakulomakkeen avulla
(hakemukset).

Hakijan tulee etukäteen tutustua huolellisesti koulutukseen (tarjottuun palveluun), kuten sen sisältö, toteutus ja opiskelijaa koskevat vaatimukset ja velvoitteet opiston nettisivujen (https://www.seto.fi/) kautta. Tarvittavat tiedot on ilmoitettu kunkin koulutuksen yksilöidyllä koulutuskuvaussivulla.

Koulutuskuvauksessa ilmoitetaan koulutuksen toteutustapa, koulutuksen tiivistetty sisältö, opintojen käytännön toteutukseen liittyvät pääasialliset seikat, pohjatieto- ja hakuvaatimukset (mukaanlukien mahdolliset terveydelliset suositukset), sekä varsinaisen koulutuksen tarkat, verolliset hintatiedot ja alustavat tiedot maksutavoista.

Ennen koulutushakemuksen lähettämistä hakijan tulee vielä tarvittaessa varmistaa koulutukseen hyväksymisen edellytyksenä olevat mahdolliset alaikärajoitukset, terveydentilaa koskevat erityisvaatimukset, tai pohjakoulutuksen/ käytännön kokemuksen tarve.


2. Sopimuksen syntyminen ja opiskeluoikeus

Hakijan tutustuttua koulutuskuvaukseen, sen yksilöityihin hakemusehtoihin, sekä hintatietoihin, tulee hänen hakemusta jättäessään
vielä osoittaa tutustuneensa näihin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne sähköisellä kuittausmerkinnällä (vastaa ns. sähköistä allekirjoitusta) hakemusta jättäessään. HUOM! Ainoastaan nämä sopimusehdot hyväksyvät, kuittaamalla merkityt hakemukset voidaan huomioida hakumenettelyssä.

Oppilaitoksen ja opiskelijan välinen koulutussopimus syntyy sillä hetkellä, kun opiskelijalle ilmoitetaan, että hänet on koulutushakemuksensa perusteella hyväksytty oppilaskiintiöön sähköisen, tästä kertovan tiedoksiannon ilmoituspäivänä.
Opintopaikkahakemuksen hyväksymisestä/ hylkäämisestä/ mahdollisesta siirtämisestä tuleviin hakuihin, tai oppilasrekisteriin merkitsemisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti opiskelijan hakemuksessaan yhteystietona ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen,
kyseisen koulutuksen hakutiedoissa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Oppilaitoksella on oikeus yksipuoliseen sopimuksen purkuun, sekä opiskeluoikeuden peruuttamiseen myös myöhemmin koulutuksen
jo käynnistyttyä, mikäli hakija/ opiskelija jättää noudattamatta sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, tai sen olemassaolon
pohjana olevia velvoitteitaan, kuten opintojen suorittaminen ja maksuvelvoitteet.


3. Opiskelijan oikeudet, maksu- ja muut velvollisuudet

Oppilaskiintiöön hyväksytty opiskelija on velvollinen noudattamaan näitä sopimusehtoja.


Opiskelijaa velvoittaa koulutusmateriaalin käyttöön ja oppilaitoksen opetusmateriaalin tekijännoikeuksiin perustuva sitoumus,
josta tiedotetaan tarkan yksityiskohtaisesti koulutukseen hyväksytyille opiskeluohjeissa. Opetusaineiston käyttöoikeus on
aina henkilökohtainen.

Opiskelijan tulee ensisijaisesti suorittaa opintokokonaisuus koulutusaikataulun mukaisesti, eli opiskelija sitoutuu suorittamaan
opintonsa loppuun parhaillaan haussa olevan koulutuksen normaalin enimmäiskeston kuluessa.

Pakottavasta syystä tapahtuvaa opintojen keskeyttämistä tulee anoa kirjallisesti erillisten ohjeiden mukaisesti, jotka toimitetaan koulutukseen hyväksytyille muiden opiskeluohjeiden ohessa. Tällöin oppilaan kuitenkin tulee hyväksyä mahdolliset opintojen keskeyttämisestä riippumattomat opintomaksuvelvoitteet.

Oppilaitoksella ei ole ehdotonta velvoitetta taata opintonsa omaehtoisesti keskeyttäneen opiskelijan jatko-opintomahdollisuutta,
tai opintojen hyväksilukuja mahdollisissa tulevissa koulutuksissa.

Opiskelija suorittaa koulutusmaksujen aloitusmaksun koulutukseen hyväksymisen jälkeen viipymättä ja viimeistään hänelle sähköisesti toimitetun laskun eräpäivään mennessä. Ainoastaan aloitusmaksun suorittaminen oikea-aikaisesti turvaa opintopaikan kiintiö-
koulutuksissa.
Aloitusmaksu on osa koulutuksen kokonaishintaa, eikä sitä, tai muita jo suoritettuja koulutusmaksuja palauteta, vaikka opiskelija myöhemmin peruuttaisi koulutukseen osallistumisensa, tai keskeyttäisi opintonsa.

Kaikki opintomaksut, aloitusmaksu mukaanlukien, ovat perintäkelpoisia saatavia (Laki n:o 706/2007). Maksuaikojen mahdolisesta
siirrosta tulee sopia ennen maksujen erääntymistä tästä opiskelijalle erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelija vastaa erääntyneiden, maksamattomien maksujen lisäperinnästä koituvista kuluista.

4. Henkilötietojen käsittely

Oppilaitos on sitoutunut huolehtimaan hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta.
Lisätiedot opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä löytyvät opiston verkkosivuilta ilmenevästä rekisteri- ja tietosuojaselosteesta.


Koulutuskiintiöön hyväksymättömät hakemukset poistetaan järjestelmästä heti hakumenettelyn päätyttyä, ellei hakijan kanssa
erikseen muuta sovita.

5. Opiskelijan yhteys- ja nimitietojen muutokset

Opiskelijan tulee itsenäisesti huolehtia, että oppilaitoksella on häntä koskevat, ajantasaiset nimi- ja yhteystiedot.
Muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä kirjallisesti, ensisijaisesti sähköpostitse oppilaitoksen ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen:
suomen.eltopisto(at)gmail.com.

6. Koulutuspaikan peruuttaminen/ sopimuksen purku – oppilas/ oppilaitos

Opintopaikan peruuttaminen oppilaskiintiöön hyväksymisen jälkeen, tai myöhemmin sopimuksen purku, on kuluttajansuojalain
edellytyksin mahdollinen.
Tällöin oppilaan kuitenkin tulee hyväksyä mahdolliset opintojen keskeytyksestä riippumattomat opintomaksuvelvoitteet, koska
osassa tapauksista oppilaitoksella on kuluttajansuojalain suoma oikeus periä osa, tai koko koulutusmaksusumma keskeytyksestä riippumatta.

Myös oppilaitoksella on sopimuksen purkuoikeus (myönnetyn opintopaikan peruuttaminen) sellaisessa tilanteessa, jossa hakija
joko laiminlyö toistuvasti, tai merkittävästi koulutussopimuksen ja opiskeluohjeiden mukaisia velvoitteitaan, tai mikäli koulutukseen hyväksymisen jälkeen ilmenee sellaista koulutussopimuksen kannalta olennaista tietoa, joka merkittävästi saattaa haitata, tai vaikeuttaa normaalia sopimuksen täytääntöönpanoa sopijaosapuolten kesken.

Oppilaitoksella on oikeus yksipuoliseen sopimuksen purkuun koulutuksen jo käynnistyttyä niissä tilanteissa, joissa opiskelija jättää olennaisesti noudattamatta opinto-, ilmoitus-, tai maksuvelvoitteensa. Sopimuksen purku ei oikeuta koulutusmaksujen palautukseen,
tai automaattisesti poista esim. jäljellä olevaa osamaksusopimusvelkaa.

Opiskelijan opintopaikan peruuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista annetaan lisätietoa oppilaitoksen toimittamissa aloitustiedotteessa, sekä opintojen keskeytyksestä (koulutussopimuksen purku) myöhemmissä opiskeluohjeissa.


Koulutuksen keskeyttäminen sen aloittamisen jälkeen ei pääsääntöisesti vapauta koulutusmaksun suoritusvelvollisuudesta; mikäli opiskelija itsenäisestä päätöksestä keskeyttää koulutuksen, on hän tästä huolimatta velvollinen maksamaan koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Mikäli koulutusta ei oppilaitoksesta, tai muista opiskelijasta riippumattomista syistä voitaisi järjestää ja koulutus peruuntuisi,
jo maksettu aloitus-, tai koulutusmaksu palautetaan aina opiskelijan ilmoittamalle tilille kokonaisuudessaan.

Kokonaan etänä suoritettavien verkkokurssien osallistumista ei voi peruuttaa enää sen jälkeen, kun aineiston luovutus opiskelijalle
on aloitettu. Tällöin koulutusmaksu veloitetaan aina täysimääräisesti.

Huom! Koulutusmaksujen maksamatta jättäminen ei ole koulutuspaikan peruutus.

7. Opiskeluoikeuden siirtäminen

Opiskeluoikeus ei ole missään tilanteessa siirrettävissä toiselle henkilölle.

8. Oppilaitoksen oikeudet koulutusten toteutuksessa


Oikeudet mahdollisiin koulutusten käytännön toteutusta koskeviin tarpeellisiin, tai välttämättömiin muutoksiin pidätetään.