HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA


ALKAMISAJANKOHTA: EI ALKAVAA KOULUTUSTA TÄLLÄ HETKELLÄ


HAKEMINEN: -

KOULUTUSPAIKKA: VERKKOKOULUTUS, TOTEUTUS KOKONAAN ITSENÄISIN ETÄOPINNOIN


Koulutuskuvaus:

Hevosen laaja anatomia ja fysiologia-koulutus antaa kattavat, tarkat ja selkeät, kuitenkin käytännön tasolla ymmärrettävät tiedot
hevosen elimistön rakenteesta ja toiminnasta.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti hevosten terveysalan toimijoille, tai hevosalan opiskelijoille joko opiskelua pohjaavaksi,
tai jo aiemmin hankittua ammattitaitoa täydentämään.

Koulutus on lähtötilanteesta riippumatta avoinna kaikille syventävää tietoa tarvitseville hakijoille ja sitä voidaan tarvita,
tai hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa;


- Kiinnostus ryhtyä hevosten terveysalan ammattilaiseksi
- Tarve täydentää jo hankittua, valmista hevosalan koulutusta
(esim. hevoshieroja)
- Kiinnostus syventää omaa, henkilökohtaista osaamistaan käytännön tarpeeseen (hevoskasvattajat, hevosenhoitajat,
tallinpitäjät, valmentajat)
-
Kiinnostus, tai aikomus hakeutua oppilaitoksemme järjestämiin syventäviin, ammattimaiset valmiudet tarjoaviin
koulutuksiin. Näissä tämä toimii pohjakoulutusedellytyksenä suurimmassa osassa koulutuksista.

Koulutus sisältää kehon perustoiminnan kuvauksen lisäksi kattavasti tietoa eri elinjärjestelmien anatomiasta ja fysiologiasta, sekä suppeasti myös joidenkin hevosen yleisimpien sairauksien haittavaikutuksesta tiettyihin fysiologisiin toimintoihin.
Koulutus ei sisällä laajasti tautioppia, eli sairauksien syntyä ja oireita, vaan pohjautuu terveen (ja osin kehittyvän) hevosen elimistön toiminnan kuvaukseen.

Opetusmateriaalin peruspohjana toimii kansainvälisesti yhteneväinen eläinlääketieteen- ja osin biotieteiden opetusaineisto.
Varsinainen opetusmateriaali on kokonaan suomenkielinen. Vapaaehtoinen, tietoa täydentävä ja syventävä lisämateriaali on osaksi
englanninkielistä, samoin monet opetusta täydentävät, havainnollistavat videot.


Koulutuksen tavoite:


- Antaa opiskelijalle laajat ja perusteelliset, ammattimaisen tason tiedot hevosen anatomisesta rakenteesta ja toiminnasta.
- Perusteellisen pohjatiedon (Anatomian ja fysiologian perusteet) valossa opiskelijan on helpompi omaksua muita fysiologisia,
toiminnallisia ilmiöitä koulutuksen edetessä.
- Ohjaa ja valmistaa opiskelijaa erilaisiin hevosen terveydenhoitoa käsitteleviin koulutuksiin.
- Toimii laajana perustietopohjana ja apuna hevosen hoidosta ammatikseen vastaaville henkilöille.
- Tarjoaa tarvittaessa syventävää, tarpeellista tietoa myös alalla jo toimiville, asiasisällöltään muihin, rajatumpiin koulutuksiin aiemmin
osallistuneille yrittäjille.


Opintojen käytännön toteutus:

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan etäopintoina, joihin sisältyy itsenäistä opiskelua, osittain oman aikataulun mukaan.
Opiskelu tapahtuu laajan, teoriaa havainnollisesti käsittelevän sähköisen opintomateriaalin avulla (sisältää tekstien lisäksi paljon kuva-
ja videomateriaalia).

Lisäksi opintomoduulien yhteydessä on toisinaan lisänä ehdotuksia vapaaehtoiseen, edelleen syventävään itsenäiseen lisäopiskeluun.

Opiskelijan henkilökohtaista edistymistä on tarkoitus seurata opiskelun aikana etätehtävien kautta, joiden avulla opiskelija itse saa reaaliaikaista palautetta jo omaksumastaan tiedosta.

Opintojen toteutusta varten opiskeljijalla tulee olla toimiva internetyhteys, koska materiaalin jakaminen, sekä etätehtävät suoritetaan
kokonaisuudessaan sähköisesti.

Suoritettuaan kaikki kurssimoduulit, opiskelija suorittaa loppukokeen, joka tulee läpäistä hyväksytysti (kouluarvosanalla 6).
Opintojen suorittaminen ei edellytä varsinaista asioiden ulkoaopettelua, vaan sähköinen materiaali on opiskelijan käytössä etätehtäviä
ja loppukoetta suoritettaessa.


Koulutuksen kokonaiskesto on osittain opiskelijan itsensä aikataulutettavissa, enintään kuitenkin n. 8 kk.
Opiskelu on tiiviin aikataulun vuoksi melko vaativaa. Koulutus on kuitenkin suoritettavissa esim. normaalin päivätyön ohessa.
Koulutus ei ole täysiaikaista opiskelua, eikä siihen voi saada esim. opintotukea.

Oppilaitos ei ole velvoitettu turvaamaan opintojen jatkomahdollisuutta myöhemmin sellaisessa tapauksessa, että opintojen
keskeytyminen johtuu oppilaan henkilökohtaisesta keskeyttämispäätöksestä.


Huom! Koulutus ei itsessään ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus.

Opiskelija saa valmistumisdiplomin sisältäen kuvauksen koulutussisällöstä suoritettuaan opinnot hyväksytysti. Suoritetut opinnot
ovat kuitenkin tietopohjaltaan hyödynnettävissä esim. näyttötutkintoihin valmentauduttaessa.


Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opiskelijaa sitouttava opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle käynnissä olevana
hakuaikana ja hänet on sen pohjalta hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön.

Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun parhaillaan haussa olevan koulutuksen normaalin enimmäiskeston kuluessa.
Pakottavasta syystä tapahtuvaa opintojen keskeyttämistä tulee anoa erikseen kirjallisesti erillisten ohjeiden mukaisesti, jotka
toimitetaan koulutukseen hyväksytyille muiden opiskeluohjeiden mukana.

Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Hakijalta ei vaadita erityistä pohjakoulutusta, tai -kokemusta hevosen terveydenhoidosta, tai lääketieteen tmv. opiskelusta.
Osa koulutuksen materiaaleista sisältää runsaasti koulutuksen aikana opeteltavia vieraskielisiä (latinankielisiä) osioita (mm. anatomian
sanasto, ilmaisut jne.), jotka edellyttävät opiskelijalta normaalisti toimivia kieltenopiskelun perusedellytyksiä, sekä hyvää Suomen kielen taitoa.

Koulutuksen sisältö / opintokokonaisuudet:


Anatomian ja fysiologian perusteet


HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, anatomiset suunnat ja liikesuunnat
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä (lihashermojen toiminta)
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia, lisääntyminen
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tunto- ja kipuaistimus, refleksit
HLANF 19 - Hampaisto ja purennat
HLANF 20 – Ruoansulatuselimistö anatomia ja fysiologia
HLANF 21 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 22 – Hevosen jalkarakenne, liikkeet, biomekaniikkaa
HLANF 23 – Hevosen rakenne ja asentoisuus, rakennevirheet


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%) ja hakemusten käsittely:

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 1450 euroa, josta tulee suorittaa aloitusmaksuna heti hakemuksen saapumisen ja koulutuskiintiöön hyväksymisen jälkeen 450 euroa (erääntyy 14 päivän kuluessa).


Loppuosan koulutusmaksusta (1000 euroa) voi kertasuorituksen lisäksi suorittaa myös erissä (enintään kolme erää) erillisten
ehtojen mukaan, joista tiedoitetaan tarkemmin koulutukseen hyväksytyille erillisessä aloitustiedotteessa.
Aloitustiedotteessa opiskelija saa tarkennettuja ohjeita koulutuksen käytännön toteutuksesta.

Hakemukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti saapumisjärjestyksessä,yleensä viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa
hakemuksen saapumisesta.

Päätökset opiskeluhakemuksista, sekä opintojen maksuohjeet toimitetaan sähköisesti opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen tarkoittaa, että hakemuksesi tullessa hyväksytyksi ja koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.