PRO HEVOSEN TERVEYSNEUVOJA (PRO HEVTN)®, n. 12 kk

- Syventävät ammattimaiset tiedot tarjoava koulutus
ALKAMISAJANKOHTA: Käynnistyy syyskuussa 2022


HAKEMINEN: HAKU AVOINNA - HAKU SULKEUTUU 22.08.2022


KOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA: SASTAMALA (Lounais-Pirkanmaa)


LÄHIJAKSOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT:
29.-30.10.2022, 21.-22.01.2023, 06.-07.05.2023, 30.09-01.10.2023.
Pakottavasta syystä tapahtuvat muutokset kontaktiopintojen päivämäärissä ovat teoriassa mahdollisia.


Koulutuskuvaus:


PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®- koulutus toimii laajana peruskoulutuksena ja tietopohjana
tuleville hevosten terveysalan ammattilaisille ja moniosaajille, mutta soveltuu monialaisena lisäkoulutuksena myös
kaikille niille, jotka työskentelevät ammatikseen hevosten hoidon ja hyvinvoinnin parissa ja joilla on jo ennestään
pohjakokemusta hevosten perushoidosta.


Soveltuu täydentävinä lisäopintoina hevosalan toimijoille, kuten tallinpitäjät, hevosenhoitajat, hevoskasvattajat,
hevoshierojat, valmentajat, kouluttajat jne.

Monimuoto-opintoina toteutettava kokonaisuus on toimiva myös jo alalla toimiville yrittäjille, koska valtaosa opinnoista
suoritetaan itsenäisinä etäopintoina.

Koulutuksen myötä opiskelija saa valmiudet toimia täysipäiväisesti hevosalan konsulttina monilla eri sektoreilla
palvellen ihan tavallista hevosenomistajaa, tallinpitäjää, kilpailevan hevosen omistajaa, myös fyysisesti, tai
psyykkisesti oireilevan hevosen omistajaa, hevosen ostoa harkitsevaa, hevoskasvattajaa jne.

PRO Hevosen terveysneuvojakoulutuksen sisältö on poikkeuksellisen laaja käsittäen kattavasti lukuisia aihealueita
esim. hevosen anatomiasta ja fysiologiasta, sekä myös tähän alueeseen liitännäisistä toiminnallisista ongelmista.

Koulutus sisältää tietoa eri sektoreilta alkaen hevosalaa säätelevistä laeista ja määräyksistä niin hevosen omistajan,
hevosen pito-olosuhteiden, hevosia hoitavien ammattilaisten, kuin kilpailujenkin osalta.


Koulutuksessa käsitellään viimeisimmän nykytiedon mukaisia hevosen turvallisen ja toimivan elinympäristön edellytyksiä,
sekä siihen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä.
Lisäksi käydään läpi ruokinnan merkitystä hevosen eri ikäkausina terveyden tukemiseksi ja ongelmien välttämiseksi.

Koulutuksessa käsitellään hevosen normaalin/ poikkeavan käyttäytymisen perusteita, kouluttamisen ja oppimisen
tieteellisiä, sekä ennen kaikkea käytännön tason toimintatapoja ja ymmärrystä siitä, miten hevonen oppii ja ajattelee.
Lisäksi tutustutaan käytännön tason keinoihin, joilla hevosen kanssa toimiminen saadaan helpommaksi ja turvallisemmaksi
sen eleitä oikein tulkitsemalla, sekä omaa olemusta ja käyttäytymistä asiakastilanteissa tarkkailemalla.

Yhtenä osana koulutusta tutustutaan joidenkin toimiviksi havaittujen hoitomuotojen ja toimintamallien käyttöön
hevosen terveyden, kuntoisuuden palauttamisen, suorituskyvyn ja joidenkin sairauksien tukihoidossa (yhteistyössä
hoitavan eläinlääkärin kanssa).
Koulutuksessa ei opiskella laajamittaisella tasolla monia erilaisia hoitotekniikoita, mutta opiskelija saa useimmista
sisällön mukaisista hoitomenetelmistä joko konkreettista, omassa työssä käytännön tasolla heti hyödynnettävää
opetusta, tai syvempää lisätietoa hoitomuodoista, joita asiakkaalle voidaan suositella eri ongelmatilanteissa.

Koulutuksessa opetellaan käytännön harjoitusten avulla arvioimaan laajasti hevosen terveydentilaa (lihavuuskunto,
rakenne, kavioiden/jalkojen asento/rakenne, elimistön perustoiminnot, eri rakenteiden käsin tutkiminen = palpaatio,
kivun merkkien havaitseminen/tunnistaminen, sairauden merkit, jotka vaativat välitöntä eläinlääkärin apua jne.).


Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen perusosa (pohjaopinnot) tarjoaa opiskelijalle laajan, ammattimaisen tason tiedon hevosen anatomiasta
ja fysiologiasta alkaen solu- ja kudostasolta, laajentuen eri elinjärjestelmien toiminnallisuuteen ja niiden välisen
keskinäisen yhteistoiminnan ymmärtämiseen.

Tarjoaa tarpeellista ja tavallista laajempaa tietoa hevosen elimistön rakenteesta ja tominnasta esim. hevoshierojille,
tai muille hevosille terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoaville toimijoille, joiden olisi eduksi olla tietoinen etenkin
toiminnalliseen häiriöön viittaavista merkeistä, sekä voimassa olevasta lainsäädännöstä, joka koskee hevosten
hoito- ja terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoavia yrittäjiä.

Toimii sellaisenaan kaikille laaja-alaisesti hevosen anatomiasta, terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja hevosen
käyttäytymisen ymmärtämisestä niin, että yhteiselo arjessa olisi stressittömämpää ja tuloksekkaampaa.


Opintojen muoto ja tarkempi suoritusaika:


PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®- koulutusta Suomessa järjestää sen sisällöllisellä yksinoikeudella
ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto yksityisenä oppilaitoksena.
Opintosisältöä vastaavanlaisessa kokonaisuudessa, tai siihen verrattavassa laajuudessa ei ole saatavilla muun
Suomessa opintoja tarjoavan toimijan taholta.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy;

- Ensisijaisesti itsenäistä etäopiskelua ja ohjeistettuja etätehtäviä jokaisen etämoduulin aiheeseen liittyen.
- Intensiivistä kontaktiopetusta neljällä (4) lähiopetusjaksolla määrävälein opintovuoden aikana.
- Luentojen pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ja hoitojen raportointia opintojen kestäessä.


Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonaistuntimäärä on n. 1600 ot (lähi- ja
etäopiskelua), eli yht. n. 40 ov.
Opinnot eivät kuitenkaan edellytä täysiaikaista opiskelua, tai täytä täysiaikaisen opiskelun kriteereitä, eikä niihin
ole mahdollista saada esim. opintotukea, tai opintovapaata. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia perus-
opintoja (hevosen laaja anatomia ja fysiologia) koulutukseen haun yhteydessä. Poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot,
joiden suorittamisesta tulee esittää erikseen todistus.


Laadukas anatomian oppikirja, sekä laaja teoriaa käsittelevä muu kirjallinen materiaali sähköisessä muodossa
sisältyy koulutuksen hintaan.

Opiskelija saa kaikki opinnon osat hyväksytysti suoritettuaan suoritus/valmistumisdiplomin, sisältäen ov- tiivistelmän
koulutussisällöstä, sekä henkilökohtaisen oikeuden käyttää nimikettä PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®.


Koulutus ei ole opetushallituksen alainen koulutus, tai erillinen tutkinto.
Koulutusta järjestää yksinoikeudella ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.Koulutuksen suorittamisesta myönnettävän nimikkeen käyttöoikeuteen
ja koulutussisältöön liittyvät ehdot:PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)® on PRH:n vahvistama, rekisterisuojattu tavaramerkki, joka
varmistaa sen haltijan oikeuden käyttää ja luovuttaa edelleen henkilökohtaisen käyttöoikeuden kyseiselle nimikkeelle.
Nimikkeen käyttöoikeuden voi luovuttaa ainoastaan tavaramerkin haltija, Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto,
niille opiskelijoilleen, jotka ovat suorittaneet loppuun kaikki opintoihin vaadittavat osa-alueet kokonaisuudessaan.Opintojen aloitus ja opintovelvoite:

Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on hakuajan
päätyttyä ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön, jolloin syntyy koulutussopimus.
Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun käynnissä olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.


Hakemusvaatimukset:

Hakijan tulee olla iältään 20 vuotta täyttänyt. Opiskelu on nopeatahtista ja edellyttää normaaleja kognitiivisia
taitoja, sekä käytännön työtehtävissä myös hyvää suomen kielen hallintaa.
Työ vaatii lisäksi hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja kehon normaalia liikkuvuutta, sekä mukautuvuutta
vaihtelevissa työtilanteissa.

Hakijalla tulee olla edeltävää pohjakokemusta hevosten käsittelystä perusasioiden osalta, kuten päivittäiset
hoitotoimet. Kerro tiivistetysti kokemustaustastasi hevosten kanssa toimimisesta hakulomakkeen kohdassa
"Lisätiedot".


KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ / OPINTOKOKONAISUUDET:


HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (HLANF)


Anatomian ja fysiologian perusteetHLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tuntoaisti + refleksit
HLANF 19 - Kipujärjestelmä + kivun muodot
HLANF 20 - Hampaisto ja purennat
HLANF 21 – Ruoansulatuselimistö - anatomia ja fysiologia
HLANF 22 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 23 – Hevosen jalkarakenne
HLANF 24 - Liikkeet + biomekaniikkaa
HLANF 25 – Hevosen rakenne ja asentoisuus + rakennevirheet


AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS (HEVTN)


HEVTN – Moduuli 1 - Lainsäädäntö, ilmoitusvelvollisuus


Eläinsuojelulaki, määräykset ja asetukset hevosenpidossa (kuntaan/ lääniin tehtävät ilmoitukset,
pelastussuunnitelma, terveyden seurantaohjelma ym.)
Hevosen lääkekirjanpito. Ilmoitusvelvollisuus tartuntatautien osalta.
Hevosen terveyspalvelutoimijaa koskeva lainsäädäntö.
Hevosen lääkintää koskevat määräykset ja rajoitukset (lääkkeiden varoajat, doping).
Hevosen lopettamiseen, ruhon hävittämiseen liittyvät määräykset ja säädökset.


HEVTN – Moduuli 2 – Ennaltaehkäisevä terveydenhoito

Tarttuvat taudit - riskiryhmät, tautitilanne, rokotukset, ennaltaehkäisevät toimet.
Hevosten maahantuonti ja siihen liittyvät riskit.
Sisä- ja ulkoloiset - loishäätö, muut tukitoimet.
Tarhaaminen - huomioitavat asiat.
Hiekan syönti – syyt, ratkaisut.
Hammasterveys - hampaiden tarkkailu, hammasongelmat, hampaiden hoito.
Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy eri ikäkausina.
Eristäminen (realistiset keinot ja menetelmät) sairaustapauksissa.


HEVTN – Moduuli 3 - Hevosen käyttäytyminen

Luonteen kehittyminen, rodulliset erot.
Oppimisen prosessi - miten hevonen oppii ja ajattelee.
Hevosen kouluttaminen (mm. operantti ehdollistuminen).
Hevosen stressi - syyt, ratkaisumallit.
Ongelmalliset, tai vaaralliset tilanteet arjessa – syyt, ratkaisumallit.
Häiriökäyttäytyminen - syyt, ratkaisumallit.
Stereotypiat - taustat, ratkaisumallit.
Hevosen käyttämät (myös rauhoittavat) signaalit.
Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus ja käytöksen heijasteisuus.

HEVTN – Moduuli 4 – Sairaudet ja terveysongelmat

- Kivun tunnistaminen ja kivun hoito
- Liikuntaelinsairaudet
- Ruoansulatuksen ongelmat
- Hengitysteiden ongelmat
- Endokrinologiset vaivat
- Vanhuusiän ongelmat
- Hätätilanteet – kriisitilanteisiin varautuminen
- Ensiapu (+ hevosen hätäteurastus)

- Palpaation harjoitteleminen käytännössä (lihakset, raajat jne.)
- Kavioterveys – soveltuva kengitys, jalka-asennot, kavio-ongelmat ja sairaudet.

HEVTN – Moduuli 5 – Harrastustoiminta ja kilpaileminen

Harrastelajit - edellytykset hevoselle, tavoitteet.
Varusteet - oikeanlaisten varusteiden valinta, varusteiden sopivuuden tarkistaminen.
Epäsopivista varusteista seuraavat ongelmat käytännössä.
Hevosen harjoittaminen - oikea ikä, harjoitusmenetelmät.
Miksi hevonen ei toimi, tai sen suoritukset ovat huonoja?
Ratsastajan vaikutus hevosen suorituksissa – kohti toimivaa yhteistyötä.
Kilpauran elinkaari.

HEVTN – Moduuli 6 – Hevosen ruokinta

Ravinnonkäytön perusteet terveellä hevosella.
Perusrehut - soveltuvuus ja todellinen tarve eri roduissa ja kulutusryhmissä.
Rehujen laadullinen vaihtelu.
Ongelmat väärinmitoitetussa ruokinnassa.
Ravintotekijöiden puutoksesta aiheutuvat ongelmat:
Muut ravintoperäiset haitat terveydelle.
Ravintolisien (lisärehujen) täsmäkäyttö kilpa-ja harrastehevosilla, toipilailla, tiineillä,
kasvuikäisillä varsoilla ja iäkkäillä hevosilla.
Hevosen ruokinnan ympäristövaikutukset.


HEVTN – Moduuli 7 – Lisääntyminen ja kasvatustoiminta

Tamman normaali hormonitoiminta ja kiimakäyttäytyminen.
Hormonaaliongelmat.
Tamman sukukypsyys.
Siitosmateriaalin arviointi.
Tiineyttämiseen valmistaminen.
Oriin hormonitoiminnan kehittyminen ja sukukypsyys.
Siemennys/ astutus - menetelmät, riskit, ajankohta.
Tiineysajan ruokinta.
Synnytys.
Pikkuvarsan hoito, vieroittaminen.
Varsan kasvattaminen ja myynti, kasvatustyön haasteet.

HEVTN – Moduuli 8 – Hoitomuodot terveyden tukena

Fytoterapia (yrttilääkintä) - hoidon tavoite ja oikea kesto, vasta-aiheet, haitalliset rohdot.
Akupunktion käyttömahdollisuudet hevosen hoidossa.
Faskiamanipulaatio hyvinvoinnin ja normaalin toiminnallisuuden tukena.
Kinesioteippaus tukihoitona.
Huippukylmähoidon käyttöalueet.
Vesikävelymaton käyttötavat ja hyödyt.
Tellington TTouch psyykkiseen rauhoittamiseen ja akuuttien kipuoireiden lievittämiseen.
Vasta-aiheet ja turvallisuusrajoitukset erilaisten hoitomuotojen käytölle.

Opetus lähiopetusjaksoilla:

Käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen, keskusteleva opetus.
Lähiopetuksessa toteutettavat luennot täydentävät etämuotoisia HEVTN-teoriaopintoja.
Niiden yhteydessä käsitellään monia tavallisia, sekä juuri nyt ajankohtaisia aihealueita hevosten
monimuotoisen hyvinvoinnin huomioimisessa.Lähiopetus sisältää käytännön harjoittelua ja tutkimista ryhmissä.


Lähiopetus toteutetaan osin aidossa talliympäristössä erityyppisten hevosten ominaisuuksiin
samalla tutustuen. Teorialuennot tapahtuvat pääosin luennointitiloissa.


Luennoitsijoita lähiopetusjaksoilla:

- Mirjami Anttila (ent. Miettinen), erikoistuva hevossairauksien erikoiseläinlääkäri (Oulun Hevosklinikka).
Mirjami Anttila on mm. tehnyt Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa kliinistä tutkimusta hevosten
hammashoidosta, suun sairauksista ja kuolainten sovituksesta, sekä luennoi aiheesta laajasti eläinlääkäreille
ja hevosenomistajille sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Lisäksi hän on tuottanut em. aiheeseen ja myös
hevosen kipuun liittyvää opetus- ja tiedotemateriaalia.

- Nina Jaakkola, MMM, hevosten ruokintaneuvoja, ympäristönsuojelutieteen maisteri.
Nina Jaakkola on harrastanut hevosia n. 30 vuotta ja tekee työkseen hevosten ruokintaneuvontaa ja alan
luennointia (vuodesta 2003). Nina on kirjoittanut lukuisia ruokintaa käsitteleviä artikkeleita blogissaan
Hevosen tasapainoinen ruokinta (hevosenruokinta.blogspot), sekä mm. Luonnonvarakeskuksen julkaiseman
oppaan: Vanhalle hevoselle hyvin sulavat rehut (yhdessä Markku Saastamoisen kanssa).

- Susanna "Suska" Hämäläinen, ratsastuksenohjaaja, kengitysseppä, ratsastuksenopettaja,
eläintenkouluttaja (AT)
(SKH-palvelut). Susanna Hämäläisellä on pitkä työura hevosten parissa.
Omia hevosia on ollut 1982 alkaen. Hän on pitänyt lukuisia koulutuksia eläinten käyttäytymiseen liittyen eri
näkökulmista (mm. hevosen rauhoittavat signaalit, hevosen mieliala jne.).

- Sari Kivilähde, ELH, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveyspalveluyrittäjä (1996 alk.),
eläinten terveysalan kouluttaja
(vuodesta 2004) (SETO). Sari Kivilähde on aiemmin toiminut mm. hevoshieroja-
kouluttajana, sekä opiston tallin (SETO) vastaavana tallimestarina. Tallissa on hoidettu erilaisia terveyskuntoutuvia
hevosia. Hänellä on ollut useita omia ratsuhevosia ja myös pienimuotoista hevoskasvatustoimintaa.

- Nina Könönen (Nina Könönen Equestrian), eläintenkouluttaja (AT), filosofian maisteri,
hevosharrasteohjaaja.
Nina Könönen on opiskellut hevosen käytöstä, hevosen oppimista ja hevosen liikettä
sekä Suomessa, että ulkomailla ja suorittaa parhaillaan Equitation Science-tutkintoa. Työssään eläinten parissa,
hevosalan yrittäjänä ja ratsuttajana häntä kiehtoo hevosen keho-mieli-yhteys, eli se, miten sekä kehon, että mielen
hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hevosen hyvinvointiin ja toisin päin.

- Katri Rantala (Valmennuspalvelu Toteemieläin), terveydenhoitaja YAMK, sairaanhoitaja, mindfulness-ohjaaja.
Green care -toimintaan perehtynyt Katri Rantala tarjoaa oman valmennusyrityksensä kautta mm. hevosavusteista
mindfulness-koulutusta (v. 2019 alk.). Työssään hän haluaa lisätä ymmärrystä tietoisuustaitojen vaikutuksesta ihmisen
ja hevosen väliseen kommunikointiyhteyteen.

- Anne Melin, satulaseppä (Satulaseppä Anne Melin). Anne Melin on kouluttautunut satuloiden sovitukseen,
toppaamiseen ja erilaisiin korjaustöihin Englannissa (Cumbria School of Saddleryssä) David Mayn opissa ja vieraillut
useilla englantilaisilla satulatehtailla perehtyen satuloiden valmistukseen ja runkojen muokkaukseen. Hän käyttää
työssään myös lämpökamerakuvausta minkä avulla saadaan tarkennettua tietoa satulan istuvuudesta.

- Paavo Kovanen, kengitysseppä (CE-F, kansainvälinen sertifiointi) (Jääseppä). Paavo Kovanen on laajasti
alan kehitystä seuraava ja aktiivisesti lisäkouluttautuva kengityksen ammattilainen. Hän on erikoistunut
mm. kilpailu-ja näyttelykengityksiin FEIF-sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, sekä tekee islanninhevosten yksilöllisiä
askellajikengityksiä.

- Tiina Hursti, perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija (akupunktiohoitaja) (Balanssiin hevosille ja
ratsukoille). Tiina Hursti käyttää työssään useita hevosen hyvinvointia edistäviä menetelmiä niitä yhdistäen
kokonaisvaltaisemman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

- Niina Grönqvist, hevosten faskiahoitaja, RockTapen FMT Equine-kouluttaja (Lihaskalvokäsittelyt
Niina Grönqvist). Niina Grönqvist on opiskellut laajasti erilaisia lihaskalvo- eli faskiakäsittelytekniikoita ja tällä
hetkellä hän tekee faskiahoitoja omanlaisellaan tavalla eri käsittelytekniikoita yhdistellen. Hän on lisäksi toiminut
RockTapen FMT Equine- kouluttajana vuodesta 2017.

- Juha Tenhovaara, filosofian maisteri, yrittäjä (Cryonic Medical Finland). Yritys toimii jakelijana Cryonic-
huippukylmähoitolaitteille Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Juha Tenhovaara on toiminut hevosten ja muiden
eläinten kanssa koko ikänsä sekä hoitajan roolissa, että eläinten omistajana. Hän on käytännön työn ohella
jatkuvassa vuorovaikutuksessa kylmähoitoihin liittyvien oppilaitosten ja tutkimushankkeiden kanssa.


Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):

Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 3150 euroa (sisältäen kaiken koulutuksessa tarvittavan opetusmateriaalin).
Opintomaksun kertasuorituksen lisäksi on mahdollista sopia opintomaksujen suorittamisesta saman suuruisissa
osamaksuerissä kuukausisuorituksina.

Koulutusmaksujen ensimmäinen erä, suurudeltaan 250 €, suoritetaan 14 päivän sisällä maksuosoituksen
saapumisesta (heti koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen).


Jäljelle jäävä osa koulutusmaksusta (2900 €) voidaan suorittaa valinnaisesti joko yhdessä erässä, tai
tasasummaisina kuukausilyhennyksinä.

a) kertasuoritus = 2900 €, maksun erääntyminen lokakuussa 2022.
b) kuukausilyhennys = 263,64 €/ kk omaehtoisina kuukausisuorituksina ilmoitettuina eräpäivinä ilman korkoa,
tai muita kuluja, alkaen marraskuussa 2022, päättyen syyskuussa 2023.

HUOM! Osamaksusopimuksen edellytyksenä on, että hakijan luottokelpoisuus voidaan arvioida ennen
osamaksusopimuksen vahvistamista
. Maksuhäiriömerkintä ei ole sopimuksen poissulkeva, mutta hyvin runsas
määrä maksuhäiriöitä pitkältä ajalta saattaa olla osamaksusopimuksen esteenä.


Ilmoittautumisten käsittely:

Hakemuksen täyttämisessä tulee noudattaa huolellisuutta ilmoittaen kaikki hakemuksessa esitetyt kohdat tarkalleen.
Koulutukseen saapuu runsaasti enemmän hakemuksia, kuin mitä oppilaskiintiö mahdollistaa hyväksyttyjä, joten
hakemuksen sisältöön kannattaa panostaa. Kiintiöön valitaan ensisijaisesti PRO Hevosen terveysneuvojana toimimisesta
aidosti kiinnostuneita henkilöitä, joilla mielellään olisi esim. yrittäjähenkisyyttä, tai yrittäjätaustaa hevosalalla jo takana,
tai vaihtoehtoisesti ammattimaista työskentelyä hevosten hyvinvoinnin parissa, tai tuleva vahva pyrkimys siihen.

Ilmoittautumiset käsitellään saapumisjärjestyksessä, yleensä viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa.
Ilmoitus opintopaikan vahvistamisesta toimitetaan opiskelijan hakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Maksusopimusten osalta tulee huomioida em. osamaksusopimuksen ehtona olevat seikat ennen sopimuksen lopullista
täytäntöönpanoa.

Koulutuspaikalla on mahdollisuus osallistua ruokailuihin, sekä tarvittaessa myös myös majoitukseen.
Lisätiedot koulutukseen hyväksytyille.
Koulutuskustannuksiin eivät sisälly edellä mainitut ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla.


HAKU: HAKU AVOINNA - Haku sulkeutuu 22.08.2022.


Oppilaskiintiöön hyväksymisestä tiedottaminen:


Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja oppilaskiintiöön hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille
henkilökohtaisesti hakijan koulutushakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakuajan päättymisen
jälkeen saapuvia hakemuksia ei voida hyväksyä.


HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen
tarkoittaa, että hakemuksesi tullessa hyväksytyksi, eli koulutussopimuksen syntyessä olet sitoutunut
suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.