PRO HEVOSEN TERVEYSNEUVOJA (PRO HEVTN)®, n. 12 kk

- Syventävät ammattimaiset tiedot tarjoava koulutus


ALKAMISAJANKOHTA: Ei alkavaa koulutusta tällä hetkellä


HAKEMINEN: Ei avointa hakua tällä hetkelläKOULUTUSPAIKKAKUNTA LÄHIOPETUSJAKSOILLA: SASTAMALA (Lounais-Pirkanmaa)


LÄHIOPETUSJAKSOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT:
-Koulutuskuvaus:

PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®- koulutus toimii laajana peruskoulutuksena ja
tietopohjana tuleville hevosten terveysalan ammattilaisille ja moniosaajille, mutta soveltuu monialaisena
lisäkoulutuksena myös kaikille niille, jotka jo työskentelevät ammatikseen hevosten hoidon ja hyvinvoinnin
parissa ja joilla on ennestään pohjakokemusta hevosten perushoidosta, tai niiden terveyspalveluista.

Soveltuu laajapohjaisena täydentävinä lisäopintoina hevosalan toimijoille, kuten tallinpitäjät,
hevosenhoitajat, hevoskasvattajat, hevoshierojat, valmentajat, kouluttajat jne.
Monimuoto-opintoina toteutettava kokonaisuus on käytännöllinen myös jo alalla toimiville yrittäjille, koska
valtaosa opinnoista suoritetaan itsenäisinä etäopintoina ja varsinainen lähiopetus on pyritty tiivistämään/
minimoimaan, sekä aikataulut näille ovat tiedossa pitkän aikaa etukäteen, jolloin omat käytännön järjestelyt
opintoihin osallistumiselle on helpompaa.
Lähiopetuksiin osallistuminen on edellytyksenä opintojen hyväksytyksi suorittamiselle.


Koulutuksen myötä opiskelija saa valmiudet toimia täysipäiväisesti hevosalan konsulttina, osin myös itse
suoraan eri hoitovaihtoehtoja tarjoavana palveluntarjoajana eri useilla sektoreilla.


PRO Hevosen terveysneuvoja on Suomessa vielä uudehko, hevosen terveyden varmistamisen tukena
toimiva monialaisen tiedon hallitseva asiantuntija, joka työssään palvelee ihan tavallista hevosenomistajaa,
tallinpitäjää, kilpailevan hevosen omistajaa, sekä myös fyysisesti, tai psyykkisesti oireilevan hevosen omistajaa.


PRO Hevosen terveysneuvojakoulutuksen sisältö on poikkeuksellisen laaja käsittäen kattavasti lukuisia
aihealueita alkaen laajasta hevosen anatomiasta ja fysiologiasta, sekä myös tähän alueeseen liitännäisistä
toiminnallisista ongelmista.


Koulutus sisältää tärkeää tietoa eri sektoreilta hevosalaa säätelevistä laeista ja määräyksistä niin hevosen
omistajan, hevosen pito-olosuhteiden, hevosia hoitavien ammattilaisten, kuin kilpailujenkin osalta.


Koulutuksessa käsitellään viimeisimmän nykytiedon mukaisia hevosen turvallisen ja toimivan elinympäristön
edellytyksiä, sekä siihen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä ja käytännön ratkaisumalleja.
Lisäksi käydään läpi ruokinnan merkitystä hevosen eri ikäkausina terveyden tukemiseksi ja ongelmien
välttämiseksi.


Koulutuksessa käsitellään hevosen normaalin/ poikkeavan käyttäytymisen perusteita, kouluttamisen ja
oppimisen tieteellisiä, sekä ennen kaikkea käytännön tason toimintatapoja ja ymmärrystä siitä,
miten hevonen oppii ja ajattelee.
Lisäksi tutustutaan käytännön tason keinoihin, joilla hevosen kanssa toimiminen saadaan helpommaksi
ja turvallisemmaksi sen eleitä oikein tulkitsemalla, sekä omaa olemusta ja käyttäytymistä tarkkailemalla.


Yhtenä osana koulutusta tutustutaan toimiviksi havaittujen hoitomuotojen ja eri toimintamallien käyttöön
hevosen fyysisen ja psyykkisen terveyden, tai kuntoisuuden/ suorituskyvyn palauttamiseen ja myös
joidenkin sairauksien tehokkaaseen tukihoitoon (yhteistyössä hoitavan eläinlääkärin kanssa).
Koulutuksessa ei opiskella laajamittaisella tasolla monia erilaisia hoitotekniikoita, mutta opiskelija saa
sisällön mukaisista hoitomenetelmistä konkreettista, omassa työssään käytännön tasolla heti
hyödynnettävää ohjausta, tai syvempää lisätietoa muista hoitomuodoista, joita asiakkaalle voidaan suositella
eri ongelmatilanteissa.


Koulutuksessa opetellaan ohjattujen käytännön harjoitusten avulla arvioimaan laajasti hevosen terveydentilaa:
oikea lihavuuskunto, rakenne, kavioiden/jalkojen asento/rakenne, elimistön eri perustoimintojen tarkkailu,
kehon eri rakenteiden käsin tutkiminen = palpaatio, kivun merkkien havaitseminen/tunnistaminen, sekä ne
sairauden merkit, jotka vaativat välitöntä eläinlääkärin apua jne.Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen perusosa (pohjaopinnot) tarjoaa opiskelijalle laajan, ammattimaisen tason tiedon hevosen
anatomiasta ja fysiologiasta alkaen solu- ja kudostasolta, laajentuen eri elinjärjestelmien toiminnallisuuteen
ja niiden välisen keskinäisen yhteistoiminnan ymmärtämiseen.


Tarjoaa tarpeellista ja tavallista laajempaa tietoa hevosen elimistön rakenteesta ja tominnasta esim.
hevoshierojille, tai muille hevosille terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoaville toimijoille, joiden olisi tärkeää
olla tietoinen etenkin toiminnalliseen häiriöön viittaavista oireista, sekä voimassa olevasta lainsäädännöstä,
joka koskee hevosten hoito- ja terveyspalveluita ammattimaisesti tarjoavia yrittäjiä.


Toimii sellaisenaan kaikille laaja-alaisesti hevosen anatomiasta, terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja hevosen
käyttäytymisen ymmärtämisestä kiinnostuneille.Opintojen muoto ja tarkempi suoritusaika:


PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®- koulutusta Suomessa järjestää sen sisällöllisellä
yksinoikeudella ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto yksityisenä oppilaitoksena.
Opintosisältöä vastaavanlaisessa kokonaisuudessa, tai siihen verrattavassa laajuudessa ei ole
saatavilla muun Suomessa opintoja tarjoavan toimijan taholta.


Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy;

- Ensisijaisesti itsenäistä etäopiskelua ja ohjeistettuja etätehtäviä jokaisen etämoduulin aiheeseen liittyen.
- Intensiivistä kontaktiopetusta neljällä (4) lähiopetusjaksolla määrävälein opintovuoden aikana.
- Lähiluentojen pohjalta suoritettavaa käytännön harjoittelua ja hoitojen raportointia opintojen kestäessä.


Opiskelun kokonaiskesto on n. 12 kk (1 vuosi). Koulutuksen kokonaistuntimäärä on n. 1600 ot
(lähi- ja etäopiskelua), eli yht. n. 40 ov.
Opinnot eivät kuitenkaan edellytä täysiaikaista opiskelua, tai täytä täysiaikaisen opiskelun kriteereitä,
eikä niihin ole mahdollista saada esim. opintotukea, tai opintovapaata. Koulutus on mahdollista suorittaa
työn ohessa.


Huom! Emme hyväksilue mahdollisia muissa oppilaitoksissa suoritettuja koulutuksen edellytyksenä olevia
perusopintoja (hevosen laaja anatomia ja fysiologia) koulutukseen haun yhteydessä.
Poikkeuksena ovat eläinlääkäriopinnot, joiden suorittamisesta tulee esittää erikseen todistus.


Laadukas anatomian oppikirja, sekä laaja teoriaa käsittelevä muu kirjallinen materiaali sähköisessä muodossa
sisältyy koulutuksen hintaan.


Opiskelija saa kaikki opinnon osat hyväksytysti suoritettuaan suoritus/valmistumisdiplomin, sisältäen tiivistelmän
koulutussisällöstä, sekä henkilökohtaisen oikeuden käyttää nimikettä PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)®.


Koulutus ei ole opetushallituksen alainen tutkintokoulutus. Koulutusta järjestää yksinoikeudella ainoastaan
Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto.Koulutuksen suorittamisesta myönnettävän nimikkeen käyttöoikeuteen ja koulutussisältöön
liittyvät ehdot:PRO Hevosen terveysneuvoja (PRO HEVTN)® on PRH:n vahvistama, rekisterisuojattu nimike, joka
varmistaa sen haltijan oikeuden käyttää ja luovuttaa edelleen henkilökohtaisen käyttöoikeuden
kyseiselle nimikkeelle.
Nimikkeen käyttöoikeuden voi luovuttaa ainoastaan Suomen Eläinterveydenhuolto-opisto niille opiskelijoilleen,
jotka ovat suorittaneet loppuun kaikki opintoihin vaadittavat osa-alueet kokonaisuudessaan.Opintojen aloitus ja opintovelvoite:


Opintovelvoite alkaa, kun hakija toimittaa hakemuksensa oppilaitokselle hakuaikana ja kun hänet on hakuajan
päätyttyä ilmoituksella hyväksytty mukaan oppilaskiintiöön, jolloin syntyy koulutussopimus.
Opiskelija sitoutuu suorittamaan opintonsa loppuun käynnissä olevan koulutuksen normaalin keston kuluessa.Hakemusvaatimukset:


Hakijan tulee olla iältään 20 vuotta täyttänyt. Opiskelu on nopeatahtista ja edellyttää normaaleja kognitiivisia
taitoja, sekä käytännön työtehtävissä myös hyvää suomen kielen hallintaa.
Työ vaatii lisäksi hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja kehon normaalia liikkuvuutta, sekä mukautuvuutta
ja stressinsietokykyä vaihtelevissa aidoissa työtilanteissa.


Hakijalla tulee olla edeltävää pohjakokemusta hevosten käsittelystä perusasioiden osalta, kuten päivittäiset
hoitotoimet. Kerro tiivistetysti kokemustaustastasi hevosten kanssa toimimisesta hakulomakkeen kohdassa
"Lisätiedot"

KOULUTUKSEN TIIVISTETTY SISÄLTÖ /OPINTOKOKONAISUUDET:


HEVOSEN LAAJA ANATOMIA JA FYSIOLOGIA (HLANF)


Anatomian ja fysiologian perusteet


HLANF 1 - Kehon anatomiset tasot, sijainnit, suunnat ja liikesuunnat, anatominen termistö
HLANF 2 - Kehon kemiaa
HLANF 3 - Sytologia
HLANF 4 - Histologia
HLANF 5 - Metabolia: Perusaineenvaihdunta ja energia-aineenvaihdunta

Elin-ja toiminnalliset järjestelmät

HLANF 6 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 1 – Luuston rakenne ja fysiologia
HLANF 7 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 2 – Kaviorakenne, kavion fysiologia
HLANF 8 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 3 - Nivelet ja liitokset
HLANF 9 - Muskuloskeletaalinen järjestelmä 4 – Lihaksiston rakenne ja fysiologia
HLANF 10 – Hermojärjestelmä
HLANF 11 - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
HLANF 12 – Imusuonisto ja lymfaattinen järjestelmä
HLANF 13 - Integumentti-(kehonpeitto-) järjestelmä, ihon anatomia ja fysiologia
HLANF 14 - Hematopoieettinen järjestelmä
HLANF 15 – Hengityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 16 – Virtsanerityselimistön anatomia ja fysiologia
HLANF 17 - Genitaalijärjestelmän anatomia ja fysiologia
HLANF 18 - Aistijärjestelmät, tuntoaisti + refleksit
HLANF 19 - Kipujärjestelmä + kivun muodot
HLANF 20 - Hampaisto ja purennat
HLANF 21 – Ruoansulatuselimistö - anatomia ja fysiologia
HLANF 22 - Endokriininen järjestelmä
HLANF 23 – Hevosen jalkarakenne
HLANF 24 - Liikkeet + biomekaniikkaa
HLANF 25 – Hevosen rakenne ja asentoisuus + rakennevirheet


AMMATTIMAISET TIEDOT JA TAIDOT TARJOAVA SYVENTÄVÄ KOULUTUS (HEVTN)


HEVTN – Moduuli 1 - Lainsäädäntö, ilmoitusvelvollisuus


- Eläinsuojelulaki, määräykset ja asetukset hevosenpidossa (kuntaan/ lääniin tehtävät ilmoitukset,
pelastussuunnitelma, terveyden seurantaohjelma ym.)
- Hevosen lääkekirjanpito.
- Ilmoitusvelvollisuus tartuntatautien osalta.
- Hevosen terveyspalvelutoimijaa koskeva lainsäädäntö.
- Hevosen lääkintää koskevat määräykset ja rajoitukset (lääkkeiden varoajat, doping).
- Hevosen lopettamiseen, ruhon hävittämiseen liittyvät määräykset ja säädökset.


HEVTN – Moduuli 2 – Ennaltaehkäisevä terveydenhoito

- Tarttuvat taudit - riskiryhmät, tautitilanne, rokotukset, ennaltaehkäisevät toimet.
- Hevosten maahantuonti ja siihen liittyvät riskit.
- Sisä-ja ulkoloiset - loishäätö, muut tukitoimet.
- Tarhaaminen - huomioitavat asiat.
- Hiekan syönti – syyt, ratkaisumalleja.
- Hammasterveys - hampaiden tarkkailu, hammasongelmat, hampaiden hoito.
- Sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy eri ikäkausina.
- Eristäminen (realistiset keinot ja menetelmät) sairaustapauksissa.


HEVTN – Moduuli 3 - Hevosen käyttäytyminen

- Luonteen kehittyminen varsasta, rodulliset erot.
- Oppimisen prosessi - miten hevonen oppii ja ajattelee.
- Hevosen kouluttaminen (mm. operantti ehdollistuminen).
- Hevosen stressi - syyt, ratkaisumallit.
- Ongelmalliset, tai vaaralliset tilanteet arjessa –syyt, ratkaisumallit.
- Häiriökäyttäytyminen - syyt, ratkaisumallit.
- Stereotypiat - taustat, ratkaisumallit.
- Hevosen käyttämät (myös rauhoittavat) signaalit.
- Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus ja käytöksen heijasteisuus.


HEVTN – Moduuli 4 – Sairaudet ja terveysongelmat

- Kivun tunnistaminen ja kivun hoito
- Liikuntaelinsairaudet
- Ruoansulatuksen ongelmat
- Hengitysteiden ongelmat
- Endokrinologiset vaivat
- Suun ja limakalvojen ongelmat (kilpahevosilla)
- Vanhuusiän ongelmat
- Hätätilanteet – kriisitilanteisiin varautuminen
- Ensiapu + hevosen lopetus (ja hätäteurastus)

- Palpaation (käsin tunnustelun) harjoitteleminen käytännössä (lihakset, jänteet jne.).
- Kengättömyyteen liittyviä näkökohtia, sekä ns. bootsien käyttö.
- Kavioterveys – soveltuva kengitys, jalka-asentojen havainnointi, kavio-ongelmat ja sairaudet.


HEVTN – Moduuli 5 – Harrastustoiminta ja kilpaileminen

- Harrastelajit - edellytykset hevoselle, tavoitteet.
- Varusteet - oikeanlaisten varusteiden valinta, varusteiden sopivuuden tarkistaminen.
- Epäsopivista varusteista seuraavat ongelmat käytännössä.
- Hevosen harjoittaminen - oikea ikä, harjoitusmenetelmät.
- Miksi hevonen ei toimi, tai sen suoritukset ovat huonoja?
- Ratsastajan vaikutus hevosen suorituksissa – kohti toimivaa yhteistyötä.
- Kilpauran elinkaari.


HEVTN – Moduuli 6 – Hevosen ruokinta

- Ravinnon käytön perusteet terveellä hevosella eri ikäkausina.
- Perusrehut - soveltuvuus ja todellinen tarve eri roduissa ja kulutusryhmissä.
- Rehujen laadullinen vaihtelu.
- Ongelmat väärinmitoitetussa ruokinnassa.
- Ravintotekijöiden puutoksesta aiheutuvat ongelmat.
- Muut ravintoperäiset haitat terveydelle.
- Ravintolisien (lisärehujen) täsmäkäyttö kilpa-ja harrastehevosilla,
toipilailla, tiineillä, kasvuikäisillä varsoilla ja iäkkäillä hevosilla.
- Hevosen ruokinnan ympäristövaikutukset.


HEVTN – Moduuli 7 – Lisääntyminen ja kasvatustoiminta

- Tamman normaali hormonitoiminta ja kiimakäyttäytyminen.
- Hormonaaliongelmat.
- Tamman sukukypsyys.
- Siitosmateriaalin arviointi.
- Tiineyttämiseen valmistaminen.
- Oriin hormonitoiminnan kehittyminen ja sukukypsyys.
- Siemennys/ astutus - menetelmät, riskit, ajankohta.
- Tiineysajan ruokinta.
- Synnytys.
- Pikkuvarsan hoito, vieroittaminen.
- Varsan kasvattaminen ja myynti.
- Kasvatustyön haasteet.


HEVTN – Moduuli 8 – Hoitomuodot terveyden tukena

- Fytoterapia (yrttilääkintä) - hoidon tavoite ja oikea kesto, vasta-aiheet, haitalliset rohdot.
- Akupunktion käyttömahdollisuudet hevosen hoidossa.
- Faskiamanipulaatio hyvinvoinnin ja normaalin toiminnallisuuden tukena.
- Kinesioteippaus tukihoitona.
- Huippukylmähoidon eri käyttöalueet.
- Vesikävelymaton käyttötavat ja hyödyt.
- Tellington TTouch- metodin soveltaminen hevosen psyykkiseen rauhoittamiseen,
kehonkäytön ja kehotietoisuuden tukemiseen, sekä kipuoireiden lievittämiseen
ensiapuvaiheessa.

- Vasta-aiheet, turvallisuusrajoitukset, sekä huomioitava lainsäädäntö hoitomuotojen käytölle.Opetus lähiopetusjaksoilla:


Käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen, keskusteleva opetus.
Lähiopetuksessa toteutettavat luennot täydentävät ennakoivia etämuotoisia HEVTN-teoriaopintoja.
Niiden yhteydessä käsitellään monia tavallisia, sekä juuri nyt ajankohtaisia aihealueita hevosten
monimuotoisen hyvinvoinnin huomioimisessa.
Lähiopetus sisältää myös havainnollistavaa käytännön harjoittelua ja tutkimista ryhmissä.


Lähiopetus toteutetaan aidossa talliympäristössä eri tyyppisten hevosten ominaisuuksiin samalla
tutustuen. Teorialuennot tapahtuvat pääosin luennointitiloissa.Luennoitsijoita lähiopetusjaksoilla:


- Mirjami Anttila (os. Miettinen), hevossairauksien erikoiseläinlääkäri (Oulun Hevosklinikka).
Mirjami Anttila on mm. tehnyt Helsingin Yliopistollisessa eläinsairaalassa kliinistä tutkimusta hevosten
hammashoidosta, suun sairauksista ja kuolainten sovituksesta, sekä luennoi aiheesta laajasti
eläinlääkäreille ja hevosenomistajille sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Lisäksi hän on tuottanut
em. aiheeseen ja myös hevosen kipuun liittyvää opetus- ja tiedotemateriaalia.


- Kati Tuomola, eläinlääketieteen tohtori (DVM), hevosten hoitoon ja sairauksiin perehtynyt
eläinlääkäri
(Heppalääkäri). Kati Tuomola tunnetaan etenkin laajasta tutkimustyöstään kilpahevosten
suuvaurioiden parissa. Hän on esitellyt tutkimusta kansainvälisissä seminaareissa ja tutkimuksen tuloksia
on julkaistu myös kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Hän on julkaissut runsaasti aiheeseen liittyvää
julkista aineistoa eri muodoissa ja ohjekirja "Ravihevosen suuterveysopas” on tuotettu yhteistyössä
tietokirjailija Nina Mäki-Kihniän kanssa. Kati Tuomolalle on myönnetty Eläinlääkäriliiton eläinten
hyvinvointipalkinto vuonna 2021.


- Nina Jaakkola, MMM, hevosten ruokintaneuvoja, ympäristönsuojelutieteen maisteri.
Nina Jaakkola on harrastanut hevosia n. 30 vuotta ja tekee työkseen hevosten ruokintaneuvontaa ja
alan luennointia (vuodesta 2003). Nina Jaakkola on kirjoittanut lukuisia ruokintaa käsitteleviä artikkeleita
blogissaan Hevosen tasapainoinen ruokinta (hevosenruokinta.blogspot), sekä kirjoittanut
mm. Luonnonvarakeskuksen julkaiseman oppaan: Vanhalle hevoselle hyvin sulavat rehut (yhdessä
Markku Saastamoisen kanssa).

- Susanna "Suska" Hämäläinen, ratsastuksenohjaaja, kengitysseppä, ratsastuksenopettaja,
eläintenkouluttaja (AT)
(SKH-palvelut). Susanna Hämäläisellä on pitkä työura hevosten parissa.
Omia hevosia on ollut 1982 alkaen. Hän on pitänyt lukuisia koulutuksia eläinten käyttäytymiseen liittyen
eri näkökulmista (mm. hevosen rauhoittavat signaalit, hevosen mieliala jne.).


- Sari Kivilähde, ELH, NTM (luonnonvara-ala), eläinten terveyspalveluyrittäjä (1996 alk.),
eläinten terveysalan kouluttaja
(vuodesta 2004) (SETO). Sari Kivilähde on aiemmin toiminut
mm. hevoshieronnan kouluttajana, sekä opiston tallin (SETO) vastaavana tallimestarina. Tallissa on
hoidettu erilaisia terveyskuntoutuvia hevosia. Hänellä on ollut useita omia ratsuhevosia ja myös
pienimuotoista hevoskasvatustoimintaa.


- Nina Apiainen (os. Könönen) (Nina Könönen Equestrian), eläintenkouluttaja (AT), filosofian maisteri,
hevosharrasteohjaaja.
Nina Könönen on opiskellut hevosen käytöstä, hevosen oppimista ja
hevosen liikettä sekä Suomessa, että ulkomailla ja suorittaa parhaillaan Equitation Science-tutkintoa.
Työssään eläinten parissa, hevosalan yrittäjänä ja ratsuttajana häntä kiehtoo hevosen keho-mieli-yhteys,
eli se, miten sekä kehon, että mielen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hevosen hyvinvointiin.


- Katri Rantala (Valmennuspalvelu Toteemieläin), terveydenhoitaja YAMK, sairaanhoitaja,
mindfulness-ohjaaja
. Green care -toimintaan perehtynyt Katri Rantala tarjoaa oman
valmennusyrityksensä kautta mm. hevosavusteista mindfulness-koulutusta (v. 2019 alk.).
Työssään hän haluaa lisätä ymmärrystä tietoisuustaitojen vaikutuksesta ihmisen ja hevosen väliseen
toimivuuteen ja kommunikointiyhteyteen.


- Ulla Uosukainen (Tmi Hevoshoiva), hevoshieroja (AT), lähihoitaja, eläintenkouluttaja (AT).
Ulla Uosukaisella on pitkä, yli 20 vuoden omakohtainen tausta hevosalalta omien hevosten ja
ravitaustansa pohjalta. Hän on osallistunut lukuisiin koulutuksiin etenkin hevosen käyttäytymisen
osalta eri kouluttajien ohjauksessa, sekä myös mielentaitojen valmennuksen opintoihin NLP- ohjauksen
puitteissa. Hevosen kouluttamisen saralla hänen kiinnostuksen kohteenaan ovat etenkin varsat ja nuoret
hevoset, sekä käyttäytyminen ja psyykkinen hyvinvointi.


- Anne Melin, satulaseppä (Satulaseppä Anne Melin). Anne Melin on kouluttautunut satuloiden
sovitukseen, toppaamiseen ja erilaisiin korjaustöihin Englannissa (Cumbria School of Saddleryssä)
David Mayn opissa ja vieraillut useilla englantilaisilla satulatehtailla perehtyen satuloiden valmistukseen
ja runkojen muokkaukseen. Hän käyttää työssään myös lämpökamerakuvausta minkä avulla saadaan
tarkennettua tietoa satulan istuvuudesta.

- Paavo Kovanen, kengitysseppä (CE-F, kansainvälinen sertifiointi) (Jääseppä). Paavo Kovanen on
laajasti alan kehitystä seuraava ja aktiivisesti lisäkouluttautuva kengityksen ammattilainen. Hän on
erikoistunut mm. kilpailu-ja näyttelykengityksiin FEIF-sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, sekä tekee
islanninhevosten yksilöllisiä askellajikengityksiä.


- Tiina Hursti, perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija (akupunktiohoitaja) (Balanssiin
hevosille ja ratsukoille). Tiina Hursti käyttää työssään akupunktion lisäksi useita hevosen hyvinvointia
edistäviä menetelmiä niitä yhdistäen kokonaisvaltaisemman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.


- Niina Grönqvist, hevosten faskiahoitaja, RockTapen FMT Equine-kouluttaja (Lihaskalvokäsittelyt
Niina Grönqvist). Niina Grönqvist on opiskellut laajasti erilaisia lihaskalvo- eli faskiakäsittelytekniikoita ja
tällä hetkellä hän tekee faskiahoitoja omanlaisellaan tavalla eri käsittelytekniikoita yhdistellen. Hän on lisäksi
toiminut RockTapen FMT Equine- kinesioteippauksen kouluttajana vuodesta 2017.


- Juha Tenhovaara, filosofian maisteri, yrittäjä (Cryonic Medical Finland). Yritys toimii jakelijana
Cryonic- huippukylmähoitolaitteille Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Juha Tenhovaara on toiminut
hevosten ja muiden eläinten kanssa koko ikänsä sekä hoitajan roolissa, että eläinten omistajana.
Hän on käytännön työn ohella jatkuvassa vuorovaikutuksessa kylmähoitoihin liittyvien oppilaitosten ja
tutkimushankkeiden kanssa.Koulutuskustannukset (sis. ALV 24%):


Koulutusmaksu on kokonaisuudessaan 3150 euroa (sisältäen kaiken koulutuksessa tarvittavan opetusmateriaalin).
Opintomaksun kertasuorituksen lisäksi on mahdollista suorittaa opintomaksu saman suuruisissa osamaksuerissä
kuukausisuorituksina.


Koulutusmaksujen ensimmäinen erä, suurudeltaan 250 €, suoritetaan 14 päivän sisällä maksuosoituksen
saapumisesta (heti koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen).


Jäljelle jäävä osa koulutusmaksusta (2900 €) voidaan suorittaa valinnaisesti joko yhdessä erässä, tai
tasasummaisina kuukausilyhennyksinä.

a) kertasuoritus = 2900 €
b) kuukausilyhennys = 263,64 €/ kk omaehtoisina kuukausisuorituksina ilmoitettuina eräpäivinä ilman korkoa,
tai muita kuluja.


HUOM! Osamaksusopimuksen edellytyksenä on, että hakijan luottokelpoisuus voidaan arvioida ennen
osamaksusopimuksen vahvistamista
.
Maksuhäiriömerkinnät eivät ole sopimuksen poissulkeva, mutta hyvin runsas määrä maksuhäiriöitä
pitkältä ajalta saattaa olla osamaksusopimuksen esteenä.
Lausunnon osamaksumahdollisuudesta voi pyytää ennen hakemuksen jättämistä s-postitse:
suomen.eltopisto@gmail.com.


Koulutuspaikalla on mahdollisuus osallistua ruokailuihin, sekä tarvittaessa myös myös majoitukseen.
Lisätiedot koulutukseen hyväksytyille.
Koulutuskustannuksiin eivät sisälly edellä mainitut ruokailu, tai majoitus lähiopetusjaksoilla.

Hakemusten jättäminen ja niiden käsittely:


Hakemuksen täyttämisessä tulee noudattaa huolellisuutta vastamalla kaikkiin hakemuksen kohtiin.

Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja oppilaskiintiöön hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille
henkilökohtaisesti hakijan koulutushakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


HAKU: EI AVOINTA HAKUA TÄLLÄ HETKELLÄ


HUOM! Ennen hakemuksen lähettämistä huomioithan, että koulutushakemuksen lähettäminen
tarkoittaa, että hakemuksesi tullessa hyväksytyksi, eli koulutussopimuksen syntyessä olet
sitoutunut suorittamaan koulutuksen ja koulutusmaksut kokonaisuudessaan.